Przykładowe pytania  200 pytań i odpowiedzi

zakres dla szkół podstawowych

Odpowiedzi prawidłowe zostały wytłuszczone

 

1.       Najwyższą władzą w OSP jest:

 1. prezes
 2. zarząd
 3. walne zebranie

2.       Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana?

 1. w Gnieźnie
 2. w Warszawie
 3. w Częstochowie

3.       Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?

 1. metan
 2. etan
 3. wodór

4.       Oświetlenie awaryjne obejmuje:

 1. oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne
 2. oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe i przeszkodowe
 3. taki termin nie istnieje

5.       Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:

a.      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

b.     Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów

c.      Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

6.       Gdzie sprawdzamy tętno u dorosłych poszkodowanych?

na przegubie ręki

na tętnicach szyjnych

w pachwinach

7.       Klasa odporności ogniowej dotyczy:

 1. elementów budynku
 2. budynku
 3. oddzieleń przeciwpożarowych budynku

8.       Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:

 1. 2-10 m
 2. najmniej 5 m
 3. do 5 m

9.       Produkowane obecnie gaśnice śniegowe posiadają zawór:

 1. zbijakowy
 2. pokrętny
 3. szybkootwieralny

10.   W jakiej minimalnej odległości od lasu można rozpalić ognisko?

 1. 70 m
 2. 50 m
 3. w odległości 100 m

11.   Czy samochód GBAM - 2/8 + 8 posiada motopompę?

 1. może posiadać
 2. nie
 3. tak

12.   Wstrząs jest to:

 1. stan niedotlenienia mózgu
 2. zespół drgawek
 3. odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego

13.   Gaz propan-butan jest:

 1. cięższy od powietrza
 2. lżejszy od powietrza
 3. ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza

14.   Co oznacza skrót KCKR?

 1. Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
 2. Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
 3. Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa

15.   Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:

 1. urządzenie szybkiego natarcia W - 52
 2. urządzenie szybkiego natarcia W - 25
 3. nie posiada urządzenia szybkiego natarcia

16.   U nieprzytomnej ofiary wypadku akcję reanimacyjną należy prowadzić:

 1. do chwili przybycia karetki pogotowia,
 2. przez co najmniej 30min,
 3. według uznania ratownika

17.   Państwowa Straż Pożarna została utworzona w :

 1. 1975r,
 2. 1992r,
 3. 1921r.

18.   Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?

 1. 7,5 m
 2. 7 m
 3. 6,5 m

19.   Drabina dwuprzęsłowa wysuwana może być sprawiona jako:

 1. przyparta
 2. odchylona
 3. wolnostojąca

20.   Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach?

 1. 1,5 m
 2. 1,4 m
 3. 1,8 m

21.   Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:

 1. w 1948
 2. w 1958
 3. w 1956

22.   Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zwiększymy stężenie tlenu?

 1. płomień wydłuży się
 2. płomień skróci się i rozszerzy
 3. płomień zgaśnie

23.   Co oznacza symbol GBAM?

 1. samochód specjalny gaśniczy z autopompą
 2. samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą
 3. samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą

24.   Wokół placów składowych należy zachować pas ochronny o szerokości minimum:

 1. 1m
 2. 2m
 3. 4m

25.   Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem stałym należy usuwać zanieczyszczenia:

 1. co najmniej 2 razy w roku
 2. co najmniej 4 razy w roku
 3. co najmniej raz do roku

26.   Budynki niskie to:

 1. budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie
 2. budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie
 3. budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji włącznie

27.   Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?

 1. I
 2. III
 3. II

28.   Co to jest wstrząs pourazowy?

 1. reakcja organizmu na uraz
 2. uderzenie po upadku
 3. utrata przytomności

29.   Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:

 1. oddział ratowniczy
 2. zawodowa straż pożarna
 3. jednostka ratowniczo-gaśnicza

30.   Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?

 1. 10
 2. 15
 3. 20

31.   Kadet to słuchacz szkoły:

 1. podoficerskiej
 2. aspirantów
 3. oficerskiej

32.   Ile stopni liczy korpus oficerów w Straży Pożarnej?

 1. 8
 2. 5
 3. 6

33.   Patron strażaków trzyma w ręku:

 1. wiadro
 2. toporek
 3. bosak

34.   Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp co najmniej:

 1. 1 m
 2. 1,5 m
 3. 1,6 m

35.   Szkoła kształcąca kadry oficerskie Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Warszawie i nosi nazwę:

 1. Centralna Szkoła Pożarnicza
 2. Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza
 3. Szkoła Główna Służby Pożarniczej

36.   Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach, jeżeli są one przeznaczone do ewakuacji dla nie więcej niż 20 osób?

 1. 1,2 m
 2. 1,4 m
 3. 0,9 m

37.   W Warszawie w ,,Domu Strażaka" przy ul. Oboźnej posiada swoją siedzibę:

 1. Centrum Zarządzania Kryzysowego Państwa
 2. Zarząd Główny ZOSP RP
 3. Komenda Główna PSP

38.   W jakiej odległości od skraju drogi publicznej zabronione jest pozostawienie gałęzi, chrustu itp.?

 1. do 50 m
 2. do 25 m
 3. 75 m

39.   Środki zwilżające są to środki, które:

 1. zmniejszają opory tłoczenia wody
 2. zwiększają napięcie powierzchniowe wody
 3. obniżają napięcie powierzchniowe wody

40.   Pożary butli z acetylenem to pożary grupy:

 1. C
 2. D
 3. B

41.   Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:

 1. farba olejna
 2. Pyran
 3. Fobos

42.   Sterty i stogi można ustawiać od budynków palnych w odległości co najmniej:

 1. 20 m
 2. 30 m
 3. 50 m

43.   Przy poborze wody z otwartego zbiornika smok ssawny powinien być zanurzony:

 1. 15-20 cm od dna zbiornika
 2. 20-40 cm poniżej lustra wody
 3. 15-20 cm poniżej lustra wody

44.   Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?

 1. 50 m3
 2. 75 m3
 3. 100 m3

45.   Które z wymienionych substancji można gasić wodą?

 1. sód
 2. magnez
 3. słoma

46.   Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:

 1. Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów
 2. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

47.   Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?

 1. 2
 2. 4
 3. 3

48.   Gaz propan - butan jest szczególnie niebezpieczny ponieważ:

 1. jest lżejszy od powietrza
 2. rozchodzi się we wszystkich kierunkach
 3. jest cięższy od powietrza

49.   Prądownica pianowa PP 2 - 12 oznacza:

 1. ciśnienie 2 atm.; nominalna wydajność wodna 120 l/min
 2. liczba spienienia 2; nominalna wydajność wodna 12 l/s
 3. nominalna wydajność wodna 200 l/min; liczba spienienia 12

50.   Klapa dymowa to:

 1. urządzenie służące do gaszenia cieczy palnych w zbiornikach
 2. urządzenie służące do zamykania zbiorników z gazami palnymi
 3. pokrywa zamontowana w dachu budynku umożliwiająca usunięcie z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych

51.   Linia zasilająca to:

 1. linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustawionej na stanowisku wodnym do rozdzielcza
 2. linia wężowa od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej
 3. linia wężowa od nasady hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczego

52.   Nomex to:

 1. środek gaśniczy
 2. ubranie strażackie
 3. środek ogniochronny

53.   Środki zwilżające są to środki, które:

 1. zwiększają napięcie powierzchniowe wody
 2. zmniejszają napięcie powierzchniowe wody
 3. obniżają temperaturę wody w celu zwiększenia jej właściwości gaśniczych

54.   Lekka woda to:

 1. środek niezbędny do wytwarzania piany lekkiej
 2. nowoczesny wypełniacz poduszek amortyzujący upadek ludzi podczas ich ewakuacji z wyższych kondygnacji budynku
 3. środek gaśniczy skuteczny przy gaszeniu pożarów z grupy B

55.   Co oznacza symbol GBAM:

 1. samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą
 2. samochód specjalny gaśniczy z autopompą
 3. samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą

56.   Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną:

 1. 1,0 dm3/s
 2. 2,5 dm3/s
 3. 3,0 dm3/s

57.   Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:

 1. co najmniej 2 razy w roku
 2. co najmniej 4 razy w roku
 3. co najmniej raz do roku

58.   Resuscytacja:

 1. śmierć kliniczna
 2. zespół czynności ratunkowych
 3. wstrząs powypadkowy

59.   Stacja paliw może być zlokalizowana od lasu w odległości:

 1. 50 m
 2. 20 m
 3. 30 m

60.   Na czele Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej stoi:

 1. Naczelnik,
 2. Prezes,
 3. Przewodniczący

61.   Kromos to:

 1. środek gaśniczy
 2. środek ognioochronny
 3. środek zwilżający

62.   Ile butli z gazem płynnym o zawartości do 11 kg może być stosowanych jednocześnie w mieszkaniu?

 1. 1
 2. 2
 3. 3

63.   Do gazów gaśniczych zalicza się:

 1. etan
 2. propan - butan
 3. azot

64.   Co to jest strefa pożarowa?

 1. strefa objęta pożarem
 2. pomieszczenie zamykane drzwiami
 3. wydzielona pożarowo przestrzeń

65.   W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:

 1. użyteczności publicznej
 2. których kubatura przekracza 1000 m3
 3. produkcyjno - magazynowe

66.   Eksplozymetr służy do:

 1. pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu
 2. tłumienia fali detonacyjnej
 3. pomiaru temperatury zapłonu

67.   Minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego w miejscu czerpania powinna wynosić:

 1. 0,5 m
 2. 1 m
 3. 1,5 m

68.   Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:

 1. godziny
 2. minuty
 3. nie stosuje się

69.   Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń, w których może przebywać jednocześnie:

 1. 50 osób
 2. więcej niż 50 osób
 3. nie stawia się wymagań

70.   Jak przed wojną nazywano kobiety działające w szeregach OSP?

 1. ochotniczki
 2. druhny
 3. samarytanki

71.   Co oznacza skrót NRO?

 1. element budynku najlepiej rozprzestrzeniający ogień
 2. element budynku nie rozprzestrzeniający ognia
 3. nie stosuje się takiego skrótu

72.   Ochotnicze Straże Pożarne są:

 1. stowarzyszeniami
 2. jednostkami organizacyjnymi PSP
 3. organami administracji rządowej

73.   Co ile lat w OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo wyborcze (zebrania statutowe)?

 1. 2 lata
 2. 4 lata
 3. 5 lat

74.   Najwyższą władzą w OSP jest:

 1. prezes
 2. zarząd
 3. walne zebranie

75.   Liczba 33 znajdująca się w górnej części (liczniku) tablicy ostrzegawczej umieszczonej na środkach transportu przewożących materiały niebezpieczne oznacza:

 1. gaz łatwo zapalny
 2. matriały wybuchowe
 3. ciecz łatwo zapalną

76.   Zbiorowisko leśne, w którym dominują drzewa iglaste to:

 1. ols,
 2. grąd,
 3. bór.

77.   Szerokość wyjścia ewakuacyjnego nie może być mniejsza niż:

 1. 0,8m
 2. 0,9m
 3. 0,6

78.   Jaki jest najwyższy stopień aspirancki?

 1. aspirant sztabowy
 2. starszy aspirant sztabowy
 3. starszy aspirant

79.   Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?

 1. iglasty
 2. liściasty
 3. mieszany

80.   Ile stopni wyróżniamy w korpusie podoficerskim.

 1. 5
 2. 4
 3. 6

81.   Symbol SH-10 oznacza:

 1. samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
 2. samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
 3. samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton

82.   Eksplozymetr to:

 1. urządzenie pomiaru siły eksplozji
 2. urządzenie wyłączające klapy odcinające w czasie wybuchu
 3. urządzenie do pomiaru stężeń wybuchowych

83.   Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11kg na stacjach gazu płynnego?

 1. nie
 2. tak, jeżeli wykonana jest niezależna instalacja, nie przeznaczona do tankowania pojazdów
 3. tak

84.   Pojemność zbiornika wodnego w samochodzie GCBA 5/24 wynosi:

 1. 2400 l
 2. 5000 l
 3. 500 l

85.   Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:

 1. wytwornica pianowa
 2. prądownica pianowa
 3. agregat pianowy

86.   Tryskacze służą do:

 1. szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego
 2. gaszenia pożaru
 3. wykrywania pożaru

87.   Jaka jest średnica nominalna hydrantów zewnętrznych podziemnych?

 1. 80, 100
 2. 100, 125
 3. 80

88.   Udar słoneczny to:

 1. przegrzanie organizmu pod wpływem promieni słonecznych
 2. podrażnienie tkanki mózgowej przez promienie ultrafioletowe słońca
 3. jedna z faz narastającego przegrzania organizmu przez słońce

89.    Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:

 1. w pozycji tzw. bezpiecznej
 2. leżącej na wznak
 3. półsiedzącej

90.    W jednostkach PSP jako podstawowy system zabezpieczenia dróg oddechowych stosuje się:

 1. aparaty tlenowe
 2. aparaty powietrzne nadciśnieniowe
 3. aparaty powietrzne podciśnieniowe

91.    Flame Control to środek:

 1. gaśniczy
 2. ogniochronny
 3. absorbent

92.    Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:

 1. właściciel lub zarządca lasu
 2. Komendant Powiatowy lub Miejski PSP
 3. osoba dorosła, pod warunkiem zachowania środków ostrożności

 

93.   Zatrzaśnik służy do:

 1. szybkiego łączenia węży tłoczonych i zabezpieczenia przed ich samoczynnym rozłączeniem,
 2. łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego wysokociśnieniowego,
 3. zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości

94.    Pianą można gasić pożary klasy:

 1. klasy A i B
 2. klasy C i D
 3. tylko klasy C

95.    Pożary metali lekkich zaliczają się do klasy pożarów:

 1. A
 2. B
 3. D

96.    Po haśle "Do akcji gotuj" przy zasilaniu samochodu z hydrantu, kierowca:

 1. pomaga w budowie linii głównej
 2. przeprowadza rozpoznanie wodne
 3. ustawia samochód w miejscu wskazanym przez dowódcę, a następnie uruchamia autopompę

97.    Czego nie wolno gasić wodą?

 1. drewna
 2. węgla
 3. sodu

98.    Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?

 1. serce
 2. mózg
 3. nerki

99.    W mięśniu czwórgłowym uda znajduje się wbity pręt metalowy pierwsza pomoc polega na:

 1. szybkim usunięciu przedmiotu
 2. zabezpieczenie przedmiotu przed przemieszczeniem i opatrzenie rany
 3. zebraniu danych osobowych póki pacjent jest przytomny

 

100.           Wstrząs jest to:

 1. stan niedotlenienia mózgu
 2. zespół drgawek
 3. odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego

101.           Krew tętniczą wypływająca z rany poznamy po:

 1. ciemnobrunatnej barwie
 2. spokojnym wypływie
 3. jasnoczerwonej barwie

102.           Co oznacza znak gestowy „Prawa ręka podniesiona w górę”:

 1. woda stój
 2. woda naprzód
 3. uwaga

103.           Mostek przejazdowy służy do:

 1. umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę
 2. zabezpieczenia węży przed uszkodzeniem układanych na ulicach i drogach
 3. sprawiania drabiny pożarniczej

104.           Dym biało-żółty wydziela się podczas palenia:

 1. siana
 2. celuloidu
 3. gumy

105.           Podoficerom pełniącym służbę w jednostkach ratowniczo - gaśniczych kolejne stopnie służbowe nadaje:

 1. Komendant /Miejski/ Powiatowy PSP
 2. Komendant Wojewódzki PSP
 3. Komendant Główny PSP

106.           Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:

 1. średniej
 2. lekkiej
 3. ciężkiej

107.           W jakim mieści na terenie woj. kujawsko pomorskiego znajduje się Szkoła Podoficerska?

 1. Toruń
 2. Włocławek
 3. Bydgoszcz

108.           Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu :

 1. wilgotność ściółki i powietrza
 2. wilgotność drzew oraz poszycia gleby
 3. wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby

109.           W którym roku powołano do życia urząd państwowy - Komendę Główną Straży

 1. 1950
 2. 1955
 3. 1960

110.           Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:

 1. 3 lipca 1980r.
 2. 3 listopada 1992r.
 3. 24 sierpnia 1991r.

111.           Co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne należy projektować z pomieszczeń, w których będzie przebywać jednocześnie ponad:

 1. 20 osób
 2. 50 osób
 3. 75 osób

112.           Oznaczenie R stosowane przy wymaganiach odporności ogniowej dla elementów budynków oznacza:

 1. szczelność ogniową,
 2. izolacyjność ogniową
 3. nośność ogniową,

113.           Biblioteki zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

 1. ZL III
 2. ZL V
 3. ZL IV

114.           Liczba spienienia to:

 1. stosunek ilości piany do ilości środka pianotwórczego, z którego ta piana została wytworzona
 2. liczba pęcherzyków powietrza zawarta w 1 dm3 piany
 3. stosunek ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego do wydajności piany

115.           Produkowane obecnie gaśnice śniegowe posiadają zawór :

 1. pokrętny,
 2. szybkootwieralny,
 3. zbijakowy .

116.           Do czego służy klapa dymowa?

 1. do odprowadzania dymu i wysokiej temperatury w czasie pożaru,
 2. do ograniczania rozprzestrzeniania się dymu,
 3. do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia w przewodach wentylacyjnych

117.           Wysokość lokalnego obniżenia na drodze ewakuacyjnej w budynku nie może być mniejsza niż:

 1. 1,8m
 2. 2m
 3. 2,2m

118.           W jakim przypadku w budynku zaliczonym do ZL III należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami?

 1. niskich
 2. we wszystkich
 3. średniowysokich

119.           Stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabroniona w:

 1. w pomieszczeniach, w których może przebywać więcej niż 50 osób
 2. w pomieszczeniach okratowanych
 3. w budynkach zaliczonych do ZL III

120.           Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych, przy jednym dojściu, w strefie pożarowej zagrożonej wybuchem wynosi:

 1. 15 m
 2. 10 m
 3. 25 m

121.           Stosując w jednej strefie pożarowej stałe urządzenia wodne gaśnicze strefę tą można powiększyć o:

 1. 50 %
 2. 25%
 3. 100%

122.           Ściany oddzielające pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości:

 1. 25 kPa
 2. 15 kPa
 3. 35 kPa

123.           Maksymalna odległość między hydrantami na zabudowanym terenie wiejskim może wynosić:

 1. 150m,
 2. 200m,
 3. 250m.

124.           Kto powołuje Komendanta Głównego Państwowej straży Pożarnej?

 1. Prezydent RP na wniosek Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji
 2. Prezes Rady Ministrów wniosek Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

125.           Do jakiej klasy niebezpieczeństwa pożarowego zaliczamy benzynę?

 1. II
 2. I
 3. III

126.          Po jakim czasie najpóźniej ratownik ma rozpocząć czynności masażu serca i sztucznego oddechu od momentu zatrzymania się powyższych czynności?

 1. natychmiast
 2. 1-2 minuty
 3. 3-5 minut

127.           Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:

 1. tylko wiosennym i jesiennym
 2. tylko wiosennym i letnim
 3. przez cały rok

128.           Ustawianie stert i stogów w stosunku do budynków wykonanych z "materiałów niepalnych" jest dozwolone w odległości co najmniej:

 1. 20m
 2. 15m
 3. 30m

129.           Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować:

 1. betonowy dach ciężki
 2. lekki dach
 3. dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją

130.           Pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynkach wielokondygnacyjnych należy sytuować na:

 1. najwyższej kondygnacji budynku
 2. najniższej kondygnacji
 3. bez znaczenia

131.           Co oznacza pojęcie "resuscytacja oddechowo - krążeniowa"?

 1. odsysanie śluzu z górnych dróg oddechowych
 2. prowadzenie sztucznego oddychania
 3. prowadzenie sztucznego oddychania i zewnętrznego pośredniego masażu serca

132.           Przy poparzeniach chemicznych oka, substancjami o stałej konsystencji, gwałtownie reagującymi z wodą, natychmiast:

 1. przykrywamy gałkę oczną jałowym opatrunkiem
 2. usuwamy substancję przy pomocy silnego strumienia wody
 3. usuwamy substancję przy pomocy pędzelka, chusteczki, lub miękkiego materiału po czym spłukujemy pozostałości strumieniem wody chłodząc przez 20-30 min

133.           Ile wynosi nominalna wydajność hydrantu wewnętrznego o średnicy 25 mm?

 1. 1 l/s
 2. 2,5 l/s
 3. 25 l/s

134.           Podaj jaki jest zapas powietrza w butli o pojemności 11 litrów i ciśnieniu 200 bar:

 1. 220 litrów
 2. 2200 litrów
 3. 5000 litrów

135.          W obecności poszkodowanego nieprzytomnego:

 1. nie wolno wypowiadać negatywnej oceny jego stanu
 2. wolno wypowiadać się negatywnie o jego stanie
 3. nie ma znaczenia czy wypowiadamy się negatywnie o jego stanie bo nieprzytomny i tak nas nie słyszy

136.          Poddawanie butli z gazami palnymi bezpośrednio działaniu ognia jest:

 1. zabronione w obiektach niezagrożonych wybuchem
 2. dozwolone w przypadku zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności i zasad BHP
 3. zabronione

137.          Budynki IN to:

 1. budynki inne niż produkcyjne i magazynowe
 2. inwentarskie służące do hodowli inwentarza
 3. nie ma takiego określenia

138.          Ile wyjazdów należy wykonać na ogrodzony plac targowy o powierzchni 6 ha:

 1. co najmniej 1,
 2. co najmniej 2,
 3. co najmniej 3.

139.          Za pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi uważa się pomieszczenie, w którym przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa:

 1. do 2 godzin,
 2. od 2 do 4 godzin włącznie,
 3. powyżej 4 godzin.

140.          Co to jest strefa pożarowa?

 1. strefa objęta pożarem
 2. pomieszczenie zamykane drzwiami
 3. wydzielona pożarowo przestrzeń

141.          Rolka zjazdowa to:

 1. urządzenie służące do transportu sprzętu ratownictwa technicznego
 2. nazwa sprzętu gaśniczego
 3. jeden z podstawowych przyrządów zjazdowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym

142.          Gęstość gazu propan butan jest:

 1. większa od gęstości powietrza
 2. mniejsza od gęstości powietrza
 3. mają równą gęstość

143.          Substancja palna wydzielająca podczas spalania dym niebieskawy to:

 1. drewno
 2. magnez
 3. siarka

144.          W którym wieku i w jakim mieście w Polsce powstały pierwsze przepisy przeciwpożarowe:

 1. XIII wiek, Kraków
 2. XIV wiek, Kraków
 3. XIV wiek, Warszawa

145.          Chlor jest gazem o barwie:

 1. niebiesko - żółtej
 2. żółto - zielonej
 3. niebiesko - fioletowej

146.          Ze względu na rodzaj uzbrojenia na przewodach sieci wodociągowej stosuje się oznaczenia literowe tablic. Symbol "Z" oznacza:

 1. zasuwa lub zawór na podłączeniu do odbiorcy
 2. zawór na odgałęzieniu odwadniającym (spust)
 3. zasuwa na przewodzie wodociągowym przesyłowym lub rozdzielczym

147.          Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP:

 1. co 2 lata
 2. co 3 lata
 3. co 4 lata

148.           W latach 1916 - 1918 najwięcej strażaków walczyło o niepodległość w organizacjach:

 1. Legionach Polskich
 2. Polskiej Organizacji Wojskowej
 3. Polskich siłach zbrojnych

149.           Pojazd ratowniczo - gaśniczy 014R posiada układ jezdno - napędowy:

 1. 4x2
 2. 4x4
 3. 6x6

150.           Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku:

 1. komenda rejonowa straży pożarnych
 2. nadleśnictwo
 3. burmistrz (wójt)

151.           Pirometrem nazywamy:

 1. urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych
 2. urządzenie sejsmiczno akustyczne do wykrywania i lokalizacji zasypanych ludzi
 3. urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury

152.           Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:

 1. zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wyd. wody 2500 l/min
 2. zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wyd. wody 250 l/min
 3. zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min

153.           W skład sprzętu podnoszącego i rozpierającego wchodzą takie urządzenia jak:

 1. siłowniki hydrauliczne, sprzęt pneumatyczny, podnośniki siłowe
 2. sprzęt oświetleniowy, sprzęt pływający i nurkowy,
 3. sprzęt alpinistyczny, dźwigi samochodowe

154.           Kiedy został powołany Związek Ochotniczych Straży Pożarnych:

 1. 15 I 1948
 2. 28 XII 1956
 3. 4 II 1958

155.           Klasa odporności pożarowej podziemnej części budynku nie może być niższa niż:

 1. C
 2. D
 3. E

156.           Amfibia to:

·  kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się na lądzie i na wodzie w szczególności podczas akcji powodziowej

·  kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji gaśniczej w lesie

·  kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji ekologicznych do usuwania skutków pożaru lasu

 

157.           Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego:

 1. Komenda Główna Straży Pożarnych
 2. Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
 3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

158.           Acetylen może być składowany w piwnicach:

tak, jeżeli w piwnicy występuje wentylacja mechaniczna,

tak, jeżeli w piwnicy występuje wentylacja mechaniczna i pozytywną opinię wydał właściwy miejscowo Komendant Miejski (Powiatowy)

nie może być składowany w piwnicach

159.           Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?

powietrze

olej hydrauliczny

przekładnia mechaniczna

160.           Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno - rozpoznawcze?

 1. tak, za zgodą komendanta wojewódzkiego PSP
 2. tak, za zgodą komendanta głównego PSP
 3. nie mogą

161.           Książkę obiektu budowlanego powinny posiadać:

 1. tylko obiekty tymczasowe
 2. wszystkie obiekty budowlane
 3. tylko obiekty zagrożone wybuchem lub te, w których występuje zagrożenie życia ludzi

162.           Który z wymienionych obiektów wymaga uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

plac składowy lub wiata o powierzchni 800 m2

jednorodzinny budynek mieszkalny

budynek zaliczony do ZL II

163.           Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł magistra inżyniera pożarnictwa należy skończyć:

 1. Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Krakowie
 2. Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
 3. Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie

164.           Jakie ciśnienie nominalne powinno występować w hydrancie zewnętrznym przy pobieraniu z niego wody za pomocą pomp pożarniczych?

 1. 0,1 MPa
 2. 0,05 MPa
 3. 0,25 Mpa

165.           W jakim czasie rota II powinna zbudować linię zasilającą aby była nieprzerwana praca autopompy przy podawaniu wody z działka z samochodu GBA 2,5/16?

około 29 sek.

około 90 sek.

około 180 sek

166.           Masaż zewnętrzny serca to uciśnięcie mostka dorosłego na głębokość:

 1. 4 - 5 cm
 2. 1 - 2 cm
 3. 3 - 7 cm

167.           Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu?

 1. wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
 2. wilgotność drzew oraz poszycia gleby
 3. wilgotność ściółki i powietrza

168.           Centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej jest:

 1. Prezes Rady Ministrów
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Prezydent

169.           Mostek przejazdowy służy do:

umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę

zabezpieczenia węży przed uszkodzeniem układanych na ulicach i drogach

sprawiania drabiny pożarniczej

170.           W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia?

 1. na obrzeżach płomienia
 2. na szczycie płomienia
 3. we wnętrzu płomienia

171.           1 I 1976 r. powstało Państwowe Muzeum Pożarnictwa w:

 1. Mysłowicach
 2. Alwerni
 3. Rakoniewicach

172.           Przedłużająca się inhalacja organizmu człowieka czystym tlenem przy ciśnieniu atmosferycznym może prowadzić do:

 1. obrzęku płuc
 2. nie ma wpływu na organizm człowieka
 3. zawału

173.           Czujnik bezruchu to:

 1. sprzęt ratowniczy przeznaczony dla poszkodowanych oczekujących na lekarza w bezruchu na noszach
 2. sprzęt osobisty ratownika służący do jego bezpieczeństwa w warunkach działań ratowniczych
 3. czujnik służący do określenia czy dany pojazd ratowniczy jest w ruchu w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej

174.           Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:

 1. 3.VII.1980 r.
 2. 12.VI.1975 r.
 3. 24.VIII.1991 r.

175.           Najniższa temperatura przy której niektóre substancje palne ulegają samozapaleniu to:

 1. wartość opałowa
 2. temperatura zapłonu
 3. temperatura samozapalenia

176.           Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:

 1. 1,5 m
 2. 2 m
 3. 1,8 m

177.           Do czego służy bezpiecznik elektryczny?

 1. do wyłączenia dopływu prądu wskutek przeciążenia instalacji elektrycznej
 2. do chronienia instalacji przed burzą
 3. do zabezpieczenia przed porażeniem prądem

178.           Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywać w naczyniach:

szklanych

plastikowych

metalowych

179.           Zaczadzenie następuje na skutek działania:

 1. azotu
 2. dwutlenku węgla
 3. tlenku węgla

180.           Co jaki okres powinny być czyszczone przewody kominowe od palenisk kuchennych gospodarstw domowych?

 1. co 3 miesiące
 2. co 4 miesiące
 3. co 6 miesiące

181.           Masowa szybkość spalania odnosi się do:

 1. materiałów stałych
 2. cieczy
 3. gazów

182.           Niebezpieczeństwo wybuchem stwarza mieszanka:

powietrzno - azotowa

tlenowo - azotowa

tlenowo - acetylenowa

183.           Funkcjonariusz PSP wykonujący czynności kontrolno - rozpoznawcze może w przypadkach uzasadnionych ukarać kontrolowanego poprzez:

skierowanie wniosku do kolegium ds. wykroczeń

skierowanie wniosku do Sądu Grodzkiego

skierowanie wniosku na Policję

184.          Nadzór nad ochroną przeciwpożarowa sprawuje :

Prezes Zarządu Głównego ZWOSP RP,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Komendant Główny PSP.

185.           Rurka wskaźnikowa w ratownictwie chemicznym stosowana jest w celu:

 1. ustalenia ilości substancji niebezpiecznej
 2. ustalenia rodzaju substancji niebezpiecznej
 3. ustalenia ilości zebranej substancji niebezpiecznej

186.           Procesy spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen przebiegają inaczej niż zwykle. Wzrost koncentracji tlenu w obszarze spalania powoduje:

 1. zwiększenie minimalnej energii zapłonu
 2. podwyższenie górnych granic wybuchowości
 3. obniżenie górnych granic wybuchowości

187.           Chloropikryna jest substancją:

 1. cieczą żrącą o błękitnej barwie
 2. cieczą palną, bezbarwną o duszącym zapachu
 3. cieczą niepalną, bezbarwną, ogólnotoksyczną, o ostrym i duszącym zapachu

188.          Czy pod kładką dla pieszych o konstrukcji stalowej można garażować samochody osobowe?

 1. tak
 2. nie
 3. tak, jeżeli wysokość pomiędzy elementami nośnymi kładki a poziomem terenu wynosi co najmniej 4 m.

189.          Czy blaszane pokrycie dachu może być elementem instalacji odgromowej?

 1. nie, bo musi być wykonane z prętu stalowego ocynkowanego
 2. tak, pod warunkiem zastosowania blachy aluminiowej
 3. tak, pod warunkiem zastosowania blachy stalowej ocynkowanej nie cieńszej niż 0,5 mm

190.          Kto napisał słowa hymnu ZOSP RP?

 1. Jerzy Skokowski
 2. Jan Stokowski
 3. Jakub Szela

191.          Czy klapy dymowe w dachach i stropodachach mogą być wykonane z materiałów łatwopalnych?

 1. tak
 2. nie
 3. tak, po uprzedniej impregnacji

192.          Klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami należy stosować w budynkach produkcyjnych i magazynowych:

 1. wysokościowym
 2. średniowysokich
 3. wysokich

193.          Powierzchnia strefy pożarowej w garażu zamkniętym - podziemnym nie może przekraczać:

1000m2

500m2

2500m2

194.          Kto w 1184 roku przekazał relikwie św. Floriana do Krakowa?

 1. Papież Lucjusz III
 2. Biskup Krakowski Gedko
 3. Stanisław Arczyński

195.          Geometryczna wysokość podnoszenia to:

 1. suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w metrach
 2. suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia wyrażonej w litrach
 3. suma geometrycznej wysokości ssania wyrażona w metrach

196.          II stopień oparzenia to:

 1. oparzenie, którego objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia
 2. oparzenie, którego objawem jest pojawienie się na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pęcherzy z żółtawym płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból
 3. oparzenie, które cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna), skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek

197.          Główny sąd Honorowy OSP RP składa się z:

 1. od 1 do 6 członków
 2. od 7 - 11 członków
 3. od 12 do 16 członków

198.          Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:

 1. powyżej 55 m
 2. powyżej 75 m
 3. powyżej 25 m

199.          Toporek strażacki ma masę:

 1. 1,25 kg
 2. 1,5 kg
 3. 1,7 kg

200.          Żar żółtoczerwony ma temperaturę:

850 - 950 °C

1050 - 1150 °C

1250 - 1350 °C