Przykładowe pytania  430 pytań i odpowiedzi

z zakresu gimnazjum

Odpowiedzi prawidłowe zostały wytłuszczone

 

1.       Najwyższą władzą w OSP jest:

 1. prezes
 2. zarząd
 3. walne zebranie

2.       Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana?

 1. w Gnieźnie
 2. w Warszawie
 3. w Częstochowie

3.       Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?

 1. metan
 2. etan
 3. wodór

4.       Oświetlenie awaryjne obejmuje:

 1. oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne
 2. oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe i przeszkodowe
 3. taki termin nie istnieje

5.       Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:

a.      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

b.     Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów

c.      Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

6.       Gdzie sprawdzamy tętno u dorosłych poszkodowanych?

na przegubie ręki

na tętnicach szyjnych

w pachwinach

7.       Klasa odporności ogniowej dotyczy:

 1. elementów budynku
 2. budynku
 3. oddzieleń przeciwpożarowych budynku

8.       Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:

 1. 2-10 m
 2. najmniej 5 m
 3. do 5 m

9.       Produkowane obecnie gaśnice śniegowe posiadają zawór:

 1. zbijakowy
 2. pokrętny
 3. szybkootwieralny

10.   W jakiej minimalnej odległości od lasu można rozpalić ognisko?

 1. 70 m
 2. 50 m
 3. w odległości 100 m

11.   Czy samochód GBAM - 2/8 + 8 posiada motopompę?

 1. może posiadać
 2. nie
 3. tak

12.   Wstrząs jest to:

 1. stan niedotlenienia mózgu
 2. zespół drgawek
 3. odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego

13.   Gaz propan-butan jest:

 1. cięższy od powietrza
 2. lżejszy od powietrza
 3. ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza

14.   Co oznacza skrót KCKR?

 1. Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
 2. Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
 3. Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa

15.   Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:

 1. urządzenie szybkiego natarcia W - 52
 2. urządzenie szybkiego natarcia W - 25
 3. nie posiada urządzenia szybkiego natarcia

16.   U nieprzytomnej ofiary wypadku akcję reanimacyjną należy prowadzić:

 1. do chwili przybycia karetki pogotowia,
 2. przez co najmniej 30min,
 3. według uznania ratownika

17.   Państwowa Straż Pożarna została utworzona w :

 1. 1975r,
 2. 1992r,
 3. 1921r.

18.   Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?

 1. 7,5 m
 2. 7 m
 3. 6,5 m

19.   Drabina dwuprzęsłowa wysuwana może być sprawiona jako:

 1. przyparta
 2. odchylona
 3. wolnostojąca

20.   Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach?

 1. 1,5 m
 2. 1,4 m
 3. 1,8 m

21.   Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:

 1. w 1948
 2. w 1958
 3. w 1956

22.   Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zwiększymy stężenie tlenu?

 1. płomień wydłuży się
 2. płomień skróci się i rozszerzy
 3. płomień zgaśnie

23.   Co oznacza symbol GBAM?

 1. samochód specjalny gaśniczy z autopompą
 2. samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą
 3. samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą

24.   Wokół placów składowych należy zachować pas ochronny o szerokości minimum:

 1. 1m
 2. 2m
 3. 4m

25.   Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem stałym należy usuwać zanieczyszczenia:

 1. co najmniej 2 razy w roku
 2. co najmniej 4 razy w roku
 3. co najmniej raz do roku

26.   Budynki niskie to:

 1. budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie
 2. budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie
 3. budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji włącznie

27.   Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?

 1. I
 2. III
 3. II

28.   Co to jest wstrząs pourazowy?

 1. reakcja organizmu na uraz
 2. uderzenie po upadku
 3. utrata przytomności

29.   Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:

 1. oddział ratowniczy
 2. zawodowa straż pożarna
 3. jednostka ratowniczo-gaśnicza

30.   Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?

 1. 10
 2. 15
 3. 20

31.   Kadet to słuchacz szkoły:

 1. podoficerskiej
 2. aspirantów
 3. oficerskiej

32.   Ile stopni liczy korpus oficerów w Straży Pożarnej?

 1. 8
 2. 5
 3. 6

33.   Patron strażaków trzyma w ręku:

 1. wiadro
 2. toporek
 3. bosak

34.   Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp co najmniej:

 1. 1 m
 2. 1,5 m
 3. 1,6 m

35.   Szkoła kształcąca kadry oficerskie Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Warszawie i nosi nazwę:

 1. Centralna Szkoła Pożarnicza
 2. Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza
 3. Szkoła Główna Służby Pożarniczej

36.   Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach, jeżeli są one przeznaczone do ewakuacji dla nie więcej niż 20 osób?

 1. 1,2 m
 2. 1,4 m
 3. 0,9 m

37.   W Warszawie w ,,Domu Strażaka" przy ul. Oboźnej posiada swoją siedzibę:

 1. Centrum Zarządzania Kryzysowego Państwa
 2. Zarząd Główny ZOSP RP
 3. Komenda Główna PSP

38.   W jakiej odległości od skraju drogi publicznej zabronione jest pozostawienie gałęzi, chrustu itp.?

 1. do 50 m
 2. do 25 m
 3. 75 m

39.   Środki zwilżające są to środki, które:

 1. zmniejszają opory tłoczenia wody
 2. zwiększają napięcie powierzchniowe wody
 3. obniżają napięcie powierzchniowe wody

40.   Pożary butli z acetylenem to pożary grupy:

 1. C
 2. D
 3. B

41.   Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:

 1. farba olejna
 2. Pyran
 3. Fobos

42.   Sterty i stogi można ustawiać od budynków palnych w odległości co najmniej:

 1. 20 m
 2. 30 m
 3. 50 m

43.   Przy poborze wody z otwartego zbiornika smok ssawny powinien być zanurzony:

 1. 15-20 cm od dna zbiornika
 2. 20-40 cm poniżej lustra wody
 3. 15-20 cm poniżej lustra wody

44.   Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?

 1. 50 m3
 2. 75 m3
 3. 100 m3

45.   Które z wymienionych substancji można gasić wodą?

 1. sód
 2. magnez
 3. słoma

46.   Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:

 1. Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów
 2. Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

47.   Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?

 1. 2
 2. 4
 3. 3

48.   Gaz propan - butan jest szczególnie niebezpieczny ponieważ:

 1. jest lżejszy od powietrza
 2. rozchodzi się we wszystkich kierunkach
 3. jest cięższy od powietrza

49.   Prądownica pianowa PP 2 - 12 oznacza:

 1. ciśnienie 2 atm.; nominalna wydajność wodna 120 l/min
 2. liczba spienienia 2; nominalna wydajność wodna 12 l/s
 3. nominalna wydajność wodna 200 l/min; liczba spienienia 12

50.   Klapa dymowa to:

 1. urządzenie służące do gaszenia cieczy palnych w zbiornikach
 2. urządzenie służące do zamykania zbiorników z gazami palnymi
 3. pokrywa zamontowana w dachu budynku umożliwiająca usunięcie z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych

51.   Linia zasilająca to:

 1. linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustawionej na stanowisku wodnym do rozdzielcza
 2. linia wężowa od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej
 3. linia wężowa od nasady hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczego

52.   Nomex to:

 1. środek gaśniczy
 2. ubranie strażackie
 3. środek ogniochronny

53.   Środki zwilżające są to środki, które:

 1. zwiększają napięcie powierzchniowe wody
 2. zmniejszają napięcie powierzchniowe wody
 3. obniżają temperaturę wody w celu zwiększenia jej właściwości gaśniczych

54.   Lekka woda to:

 1. środek niezbędny do wytwarzania piany lekkiej
 2. nowoczesny wypełniacz poduszek amortyzujący upadek ludzi podczas ich ewakuacji z wyższych kondygnacji budynku
 3. środek gaśniczy skuteczny przy gaszeniu pożarów z grupy B

55.   Co oznacza symbol GBAM:

 1. samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą
 2. samochód specjalny gaśniczy z autopompą
 3. samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą

56.   Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną:

 1. 1,0 dm3/s
 2. 2,5 dm3/s
 3. 3,0 dm3/s

57.   Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:

 1. co najmniej 2 razy w roku
 2. co najmniej 4 razy w roku
 3. co najmniej raz do roku

58.   Resuscytacja:

 1. śmierć kliniczna
 2. zespół czynności ratunkowych
 3. wstrząs powypadkowy

59.   Stacja paliw może być zlokalizowana od lasu w odległości:

 1. 50 m
 2. 20 m
 3. 30 m

60.   Na czele Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej stoi:

 1. Naczelnik,
 2. Prezes,
 3. Przewodniczący

61.   Kromos to:

 1. środek gaśniczy
 2. środek ognioochronny
 3. środek zwilżający

62.   Ile butli z gazem płynnym o zawartości do 11 kg może być stosowanych jednocześnie w mieszkaniu?

 1. 1
 2. 2
 3. 3

63.   Do gazów gaśniczych zalicza się:

 1. etan
 2. propan - butan
 3. azot

64.   Co to jest strefa pożarowa?

 1. strefa objęta pożarem
 2. pomieszczenie zamykane drzwiami
 3. wydzielona pożarowo przestrzeń

65.   W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:

 1. użyteczności publicznej
 2. których kubatura przekracza 1000 m3
 3. produkcyjno - magazynowe

66.   Eksplozymetr służy do:

 1. pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu
 2. tłumienia fali detonacyjnej
 3. pomiaru temperatury zapłonu

67.   Minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego w miejscu czerpania powinna wynosić:

 1. 0,5 m
 2. 1 m
 3. 1,5 m

68.   Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:

 1. godziny
 2. minuty
 3. nie stosuje się

69.   Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń, w których może przebywać jednocześnie:

 1. 50 osób
 2. więcej niż 50 osób
 3. nie stawia się wymagań

70.   Jak przed wojną nazywano kobiety działające w szeregach OSP?

 1. ochotniczki
 2. druhny
 3. samarytanki

71.   Co oznacza skrót NRO?

 1. element budynku najlepiej rozprzestrzeniający ogień
 2. element budynku nie rozprzestrzeniający ognia
 3. nie stosuje się takiego skrótu

72.   Ochotnicze Straże Pożarne są:

 1. stowarzyszeniami
 2. jednostkami organizacyjnymi PSP
 3. organami administracji rządowej

73.   Co ile lat w OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo wyborcze (zebrania statutowe)?

 1. 2 lata
 2. 4 lata
 3. 5 lat

74.   Najwyższą władzą w OSP jest:

 1. prezes
 2. zarząd
 3. walne zebranie

75.   Liczba 33 znajdująca się w górnej części (liczniku) tablicy ostrzegawczej umieszczonej na środkach transportu przewożących materiały niebezpieczne oznacza:

 1. gaz łatwo zapalny
 2. matriały wybuchowe
 3. ciecz łatwo zapalną

76.   Zbiorowisko leśne, w którym dominują drzewa iglaste to:

 1. ols,
 2. grąd,
 3. bór.

77.   Szerokość wyjścia ewakuacyjnego nie może być mniejsza niż:

 1. 0,8m
 2. 0,9m
 3. 0,6

78.   Jaki jest najwyższy stopień aspirancki?

 1. aspirant sztabowy
 2. starszy aspirant sztabowy
 3. starszy aspirant

79.   Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?

 1. iglasty
 2. liściasty
 3. mieszany

80.   Ile stopni wyróżniamy w korpusie podoficerskim.

 1. 5
 2. 4
 3. 6

81.   Symbol SH-10 oznacza:

 1. samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
 2. samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
 3. samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton

82.   Eksplozymetr to:

 1. urządzenie pomiaru siły eksplozji
 2. urządzenie wyłączające klapy odcinające w czasie wybuchu
 3. urządzenie do pomiaru stężeń wybuchowych

83.   Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11kg na stacjach gazu płynnego?

 1. nie
 2. tak, jeżeli wykonana jest niezależna instalacja, nie przeznaczona do tankowania pojazdów
 3. tak

84.   Pojemność zbiornika wodnego w samochodzie GCBA 5/24 wynosi:

 1. 2400 l
 2. 5000 l
 3. 500 l

85.   Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:

 1. wytwornica pianowa
 2. prądownica pianowa
 3. agregat pianowy

86.   Tryskacze służą do:

 1. szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego
 2. gaszenia pożaru
 3. wykrywania pożaru

87.   Jaka jest średnica nominalna hydrantów zewnętrznych podziemnych?

 1. 80, 100
 2. 100, 125
 3. 80

88.   Udar słoneczny to:

 1. przegrzanie organizmu pod wpływem promieni słonecznych
 2. podrażnienie tkanki mózgowej przez promienie ultrafioletowe słońca
 3. jedna z faz narastającego przegrzania organizmu przez słońce

89.    Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:

 1. w pozycji tzw. bezpiecznej
 2. leżącej na wznak
 3. półsiedzącej

90.    W jednostkach PSP jako podstawowy system zabezpieczenia dróg oddechowych stosuje się:

 1. aparaty tlenowe
 2. aparaty powietrzne nadciśnieniowe
 3. aparaty powietrzne podciśnieniowe

91.    Flame Control to środek:

 1. gaśniczy
 2. ogniochronny
 3. absorbent

92.    Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:

 1. właściciel lub zarządca lasu
 2. Komendant Powiatowy lub Miejski PSP
 3. osoba dorosła, pod warunkiem zachowania środków ostrożności

 

93.   Zatrzaśnik służy do:

 1. szybkiego łączenia węży tłoczonych i zabezpieczenia przed ich samoczynnym rozłączeniem,
 2. łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego wysokociśnieniowego,
 3. zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości

94.    Pianą można gasić pożary klasy:

 1. klasy A i B
 2. klasy C i D
 3. tylko klasy C

95.    Pożary metali lekkich zaliczają się do klasy pożarów:

 1. A
 2. B
 3. D

96.    Po haśle "Do akcji gotuj" przy zasilaniu samochodu z hydrantu, kierowca:

 1. pomaga w budowie linii głównej
 2. przeprowadza rozpoznanie wodne
 3. ustawia samochód w miejscu wskazanym przez dowódcę, a następnie uruchamia autopompę

97.    Czego nie wolno gasić wodą?

 1. drewna
 2. węgla
 3. sodu

98.    Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?

 1. serce
 2. mózg
 3. nerki

99.    W mięśniu czwórgłowym uda znajduje się wbity pręt metalowy pierwsza pomoc polega na:

 1. szybkim usunięciu przedmiotu
 2. zabezpieczenie przedmiotu przed przemieszczeniem i opatrzenie rany
 3. zebraniu danych osobowych póki pacjent jest przytomny

 

100.           Wstrząs jest to:

 1. stan niedotlenienia mózgu
 2. zespół drgawek
 3. odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego

101.           Krew tętniczą wypływająca z rany poznamy po:

 1. ciemnobrunatnej barwie
 2. spokojnym wypływie
 3. jasnoczerwonej barwie

102.           Co oznacza znak gestowy „Prawa ręka podniesiona w górę”:

 1. woda stój
 2. woda naprzód
 3. uwaga

103.           Mostek przejazdowy służy do:

 1. umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę
 2. zabezpieczenia węży przed uszkodzeniem układanych na ulicach i drogach
 3. sprawiania drabiny pożarniczej

104.           Dym biało-żółty wydziela się podczas palenia:

 1. siana
 2. celuloidu
 3. gumy

105.           Podoficerom pełniącym służbę w jednostkach ratowniczo - gaśniczych kolejne stopnie służbowe nadaje:

 1. Komendant /Miejski/ Powiatowy PSP
 2. Komendant Wojewódzki PSP
 3. Komendant Główny PSP

106.           Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:

 1. średniej
 2. lekkiej
 3. ciężkiej

107.           W jakim mieści na terenie woj. kujawsko pomorskiego znajduje się Szkoła Podoficerska?

 1. Toruń
 2. Włocławek
 3. Bydgoszcz

108.           Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu :

 1. wilgotność ściółki i powietrza
 2. wilgotność drzew oraz poszycia gleby
 3. wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby

109.           W którym roku powołano do życia urząd państwowy - Komendę Główną Straży

 1. 1950
 2. 1955
 3. 1960

110.           Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:

 1. 3 lipca 1980r.
 2. 3 listopada 1992r.
 3. 24 sierpnia 1991r.

111.           Co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne należy projektować z pomieszczeń, w których będzie przebywać jednocześnie ponad:

 1. 20 osób
 2. 50 osób
 3. 75 osób

112.           Oznaczenie R stosowane przy wymaganiach odporności ogniowej dla elementów budynków oznacza:

 1. szczelność ogniową,
 2. izolacyjność ogniową
 3. nośność ogniową,

113.           Biblioteki zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

 1. ZL III
 2. ZL V
 3. ZL IV

114.           Liczba spienienia to:

 1. stosunek ilości piany do ilości środka pianotwórczego, z którego ta piana została wytworzona
 2. liczba pęcherzyków powietrza zawarta w 1 dm3 piany
 3. stosunek ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego do wydajności piany

115.           Produkowane obecnie gaśnice śniegowe posiadają zawór :

 1. pokrętny,
 2. szybkootwieralny,
 3. zbijakowy .

116.           Do czego służy klapa dymowa?

 1. do odprowadzania dymu i wysokiej temperatury w czasie pożaru,
 2. do ograniczania rozprzestrzeniania się dymu,
 3. do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia w przewodach wentylacyjnych

117.           Wysokość lokalnego obniżenia na drodze ewakuacyjnej w budynku nie może być mniejsza niż:

 1. 1,8m
 2. 2m
 3. 2,2m

118.           W jakim przypadku w budynku zaliczonym do ZL III należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami?

 1. niskich
 2. we wszystkich
 3. średniowysokich

119.           Stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabroniona w:

 1. w pomieszczeniach, w których może przebywać więcej niż 50 osób
 2. w pomieszczeniach okratowanych
 3. w budynkach zaliczonych do ZL III

120.           Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych, przy jednym dojściu, w strefie pożarowej zagrożonej wybuchem wynosi:

 1. 15 m
 2. 10 m
 3. 25 m

121.           Stosując w jednej strefie pożarowej stałe urządzenia wodne gaśnicze strefę tą można powiększyć o:

 1. 50 %
 2. 25%
 3. 100%

122.           Ściany oddzielające pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości:

 1. 25 kPa
 2. 15 kPa
 3. 35 kPa

123.           Maksymalna odległość między hydrantami na zabudowanym terenie wiejskim może wynosić:

 1. 150m,
 2. 200m,
 3. 250m.

124.           Kto powołuje Komendanta Głównego Państwowej straży Pożarnej?

 1. Prezydent RP na wniosek Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji
 2. Prezes Rady Ministrów wniosek Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

125.           Do jakiej klasy niebezpieczeństwa pożarowego zaliczamy benzynę?

 1. II
 2. I
 3. III

126.          Po jakim czasie najpóźniej ratownik ma rozpocząć czynności masażu serca i sztucznego oddechu od momentu zatrzymania się powyższych czynności?

 1. natychmiast
 2. 1-2 minuty
 3. 3-5 minut

127.           Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:

 1. tylko wiosennym i jesiennym
 2. tylko wiosennym i letnim
 3. przez cały rok

128.           Ustawianie stert i stogów w stosunku do budynków wykonanych z "materiałów niepalnych" jest dozwolone w odległości co najmniej:

 1. 20m
 2. 15m
 3. 30m

129.           Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować:

 1. betonowy dach ciężki
 2. lekki dach
 3. dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją

130.           Pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynkach wielokondygnacyjnych należy sytuować na:

 1. najwyższej kondygnacji budynku
 2. najniższej kondygnacji
 3. bez znaczenia

131.           Co oznacza pojęcie "resuscytacja oddechowo - krążeniowa"?

 1. odsysanie śluzu z górnych dróg oddechowych
 2. prowadzenie sztucznego oddychania
 3. prowadzenie sztucznego oddychania i zewnętrznego pośredniego masażu serca

132.           Przy poparzeniach chemicznych oka, substancjami o stałej konsystencji, gwałtownie reagującymi z wodą, natychmiast:

 1. przykrywamy gałkę oczną jałowym opatrunkiem
 2. usuwamy substancję przy pomocy silnego strumienia wody
 3. usuwamy substancję przy pomocy pędzelka, chusteczki, lub miękkiego materiału po czym spłukujemy pozostałości strumieniem wody chłodząc przez 20-30 min

133.           Ile wynosi nominalna wydajność hydrantu wewnętrznego o średnicy 25 mm?

 1. 1 l/s
 2. 2,5 l/s
 3. 25 l/s

134.           Podaj jaki jest zapas powietrza w butli o pojemności 11 litrów i ciśnieniu 200 bar:

 1. 220 litrów
 2. 2200 litrów
 3. 5000 litrów

135.          W obecności poszkodowanego nieprzytomnego:

 1. nie wolno wypowiadać negatywnej oceny jego stanu
 2. wolno wypowiadać się negatywnie o jego stanie
 3. nie ma znaczenia czy wypowiadamy się negatywnie o jego stanie bo nieprzytomny i tak nas nie słyszy

136.          Poddawanie butli z gazami palnymi bezpośrednio działaniu ognia jest:

 1. zabronione w obiektach niezagrożonych wybuchem
 2. dozwolone w przypadku zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności i zasad BHP
 3. zabronione

137.          Budynki IN to:

 1. budynki inne niż produkcyjne i magazynowe
 2. inwentarskie służące do hodowli inwentarza
 3. nie ma takiego określenia

138.          Ile wyjazdów należy wykonać na ogrodzony plac targowy o powierzchni 6 ha:

 1. co najmniej 1,
 2. co najmniej 2,
 3. co najmniej 3.

139.          Za pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi uważa się pomieszczenie, w którym przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa:

 1. do 2 godzin,
 2. od 2 do 4 godzin włącznie,
 3. powyżej 4 godzin.

140.          Co to jest strefa pożarowa?

 1. strefa objęta pożarem
 2. pomieszczenie zamykane drzwiami
 3. wydzielona pożarowo przestrzeń

141.          Rolka zjazdowa to:

 1. urządzenie służące do transportu sprzętu ratownictwa technicznego
 2. nazwa sprzętu gaśniczego
 3. jeden z podstawowych przyrządów zjazdowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym

142.          Gęstość gazu propan butan jest:

 1. większa od gęstości powietrza
 2. mniejsza od gęstości powietrza
 3. mają równą gęstość

143.          Substancja palna wydzielająca podczas spalania dym niebieskawy to:

 1. drewno
 2. magnez
 3. siarka

144.          W którym wieku i w jakim mieście w Polsce powstały pierwsze przepisy przeciwpożarowe:

 1. XIII wiek, Kraków
 2. XIV wiek, Kraków
 3. XIV wiek, Warszawa

145.          Chlor jest gazem o barwie:

 1. niebiesko - żółtej
 2. żółto - zielonej
 3. niebiesko - fioletowej

146.          Ze względu na rodzaj uzbrojenia na przewodach sieci wodociągowej stosuje się oznaczenia literowe tablic. Symbol "Z" oznacza:

 1. zasuwa lub zawór na podłączeniu do odbiorcy
 2. zawór na odgałęzieniu odwadniającym (spust)
 3. zasuwa na przewodzie wodociągowym przesyłowym lub rozdzielczym

147.          Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP:

 1. co 2 lata
 2. co 3 lata
 3. co 4 lata

148.           W latach 1916 - 1918 najwięcej strażaków walczyło o niepodległość w organizacjach:

 1. Legionach Polskich
 2. Polskiej Organizacji Wojskowej
 3. Polskich siłach zbrojnych

149.           Pojazd ratowniczo - gaśniczy 014R posiada układ jezdno - napędowy:

 1. 4x2
 2. 4x4
 3. 6x6

150.           Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku:

 1. komenda rejonowa straży pożarnych
 2. nadleśnictwo
 3. burmistrz (wójt)

151.           Pirometrem nazywamy:

 1. urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych
 2. urządzenie sejsmiczno akustyczne do wykrywania i lokalizacji zasypanych ludzi
 3. urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury

152.           Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:

 1. zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wyd. wody 2500 l/min
 2. zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wyd. wody 250 l/min
 3. zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min

153.           W skład sprzętu podnoszącego i rozpierającego wchodzą takie urządzenia jak:

 1. siłowniki hydrauliczne, sprzęt pneumatyczny, podnośniki siłowe
 2. sprzęt oświetleniowy, sprzęt pływający i nurkowy,
 3. sprzęt alpinistyczny, dźwigi samochodowe

154.           Kiedy został powołany Związek Ochotniczych Straży Pożarnych:

 1. 15 I 1948
 2. 28 XII 1956
 3. 4 II 1958

155.           Klasa odporności pożarowej podziemnej części budynku nie może być niższa niż:

 1. C
 2. D
 3. E

156.           Amfibia to:

·  kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się na lądzie i na wodzie w szczególności podczas akcji powodziowej

·  kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji gaśniczej w lesie

·  kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji ekologicznych do usuwania skutków pożaru lasu

 

157.           Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego:

 1. Komenda Główna Straży Pożarnych
 2. Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
 3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

158.           Acetylen może być składowany w piwnicach:

tak, jeżeli w piwnicy występuje wentylacja mechaniczna,

tak, jeżeli w piwnicy występuje wentylacja mechaniczna i pozytywną opinię wydał właściwy miejscowo Komendant Miejski (Powiatowy)

nie może być składowany w piwnicach

159.           Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?

powietrze

olej hydrauliczny

przekładnia mechaniczna

160.           Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno - rozpoznawcze?

 1. tak, za zgodą komendanta wojewódzkiego PSP
 2. tak, za zgodą komendanta głównego PSP
 3. nie mogą

161.           Książkę obiektu budowlanego powinny posiadać:

 1. tylko obiekty tymczasowe
 2. wszystkie obiekty budowlane
 3. tylko obiekty zagrożone wybuchem lub te, w których występuje zagrożenie życia ludzi

162.           Który z wymienionych obiektów wymaga uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

plac składowy lub wiata o powierzchni 800 m2

jednorodzinny budynek mieszkalny

budynek zaliczony do ZL II

163.           Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł magistra inżyniera pożarnictwa należy skończyć:

 1. Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Krakowie
 2. Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
 3. Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie

164.           Jakie ciśnienie nominalne powinno występować w hydrancie zewnętrznym przy pobieraniu z niego wody za pomocą pomp pożarniczych?

 1. 0,1 MPa
 2. 0,05 MPa
 3. 0,25 Mpa

165.           W jakim czasie rota II powinna zbudować linię zasilającą aby była nieprzerwana praca autopompy przy podawaniu wody z działka z samochodu GBA 2,5/16?

około 29 sek.

około 90 sek.

około 180 sek

166.           Masaż zewnętrzny serca to uciśnięcie mostka dorosłego na głębokość:

 1. 4 - 5 cm
 2. 1 - 2 cm
 3. 3 - 7 cm

167.           Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu?

 1. wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
 2. wilgotność drzew oraz poszycia gleby
 3. wilgotność ściółki i powietrza

168.           Centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej jest:

 1. Prezes Rady Ministrów
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Prezydent

169.           Mostek przejazdowy służy do:

umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę

zabezpieczenia węży przed uszkodzeniem układanych na ulicach i drogach

sprawiania drabiny pożarniczej

170.           W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia?

 1. na obrzeżach płomienia
 2. na szczycie płomienia
 3. we wnętrzu płomienia

171.           1 I 1976 r. powstało Państwowe Muzeum Pożarnictwa w:

 1. Mysłowicach
 2. Alwerni
 3. Rakoniewicach

172.           Przedłużająca się inhalacja organizmu człowieka czystym tlenem przy ciśnieniu atmosferycznym może prowadzić do:

 1. obrzęku płuc
 2. nie ma wpływu na organizm człowieka
 3. zawału

173.           Czujnik bezruchu to:

 1. sprzęt ratowniczy przeznaczony dla poszkodowanych oczekujących na lekarza w bezruchu na noszach
 2. sprzęt osobisty ratownika służący do jego bezpieczeństwa w warunkach działań ratowniczych
 3. czujnik służący do określenia czy dany pojazd ratowniczy jest w ruchu w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej

174.           Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:

 1. 3.VII.1980 r.
 2. 12.VI.1975 r.
 3. 24.VIII.1991 r.

175.           Najniższa temperatura przy której niektóre substancje palne ulegają samozapaleniu to:

 1. wartość opałowa
 2. temperatura zapłonu
 3. temperatura samozapalenia

176.           Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:

 1. 1,5 m
 2. 2 m
 3. 1,8 m

177.           Do czego służy bezpiecznik elektryczny?

 1. do wyłączenia dopływu prądu wskutek przeciążenia instalacji elektrycznej
 2. do chronienia instalacji przed burzą
 3. do zabezpieczenia przed porażeniem prądem

178.           Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywać w naczyniach:

szklanych

plastikowych

metalowych

179.           Zaczadzenie następuje na skutek działania:

 1. azotu
 2. dwutlenku węgla
 3. tlenku węgla

180.           Co jaki okres powinny być czyszczone przewody kominowe od palenisk kuchennych gospodarstw domowych?

 1. co 3 miesiące
 2. co 4 miesiące
 3. co 6 miesiące

181.           Masowa szybkość spalania odnosi się do:

 1. materiałów stałych
 2. cieczy
 3. gazów

182.           Niebezpieczeństwo wybuchem stwarza mieszanka:

powietrzno - azotowa

tlenowo - azotowa

tlenowo - acetylenowa

183.           Funkcjonariusz PSP wykonujący czynności kontrolno - rozpoznawcze może w przypadkach uzasadnionych ukarać kontrolowanego poprzez:

skierowanie wniosku do kolegium ds. wykroczeń

skierowanie wniosku do Sądu Grodzkiego

skierowanie wniosku na Policję

184.          Nadzór nad ochroną przeciwpożarowa sprawuje :

Prezes Zarządu Głównego ZWOSP RP,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Komendant Główny PSP.

185.           Rurka wskaźnikowa w ratownictwie chemicznym stosowana jest w celu:

 1. ustalenia ilości substancji niebezpiecznej
 2. ustalenia rodzaju substancji niebezpiecznej
 3. ustalenia ilości zebranej substancji niebezpiecznej

186.           Procesy spalania w atmosferze wzbogaconej w tlen przebiegają inaczej niż zwykle. Wzrost koncentracji tlenu w obszarze spalania powoduje:

 1. zwiększenie minimalnej energii zapłonu
 2. podwyższenie górnych granic wybuchowości
 3. obniżenie górnych granic wybuchowości

187.           Chloropikryna jest substancją:

 1. cieczą żrącą o błękitnej barwie
 2. cieczą palną, bezbarwną o duszącym zapachu
 3. cieczą niepalną, bezbarwną, ogólnotoksyczną, o ostrym i duszącym zapachu

188.          Czy pod kładką dla pieszych o konstrukcji stalowej można garażować samochody osobowe?

 1. tak
 2. nie
 3. tak, jeżeli wysokość pomiędzy elementami nośnymi kładki a poziomem terenu wynosi co najmniej 4 m.

189.          Czy blaszane pokrycie dachu może być elementem instalacji odgromowej?

 1. nie, bo musi być wykonane z prętu stalowego ocynkowanego
 2. tak, pod warunkiem zastosowania blachy aluminiowej
 3. tak, pod warunkiem zastosowania blachy stalowej ocynkowanej nie cieńszej niż 0,5 mm

190.          Kto napisał słowa hymnu ZOSP RP?

 1. Jerzy Skokowski
 2. Jan Stokowski
 3. Jakub Szela

191.          Czy klapy dymowe w dachach i stropodachach mogą być wykonane z materiałów łatwopalnych?

 1. tak
 2. nie
 3. tak, po uprzedniej impregnacji

192.          Klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami należy stosować w budynkach produkcyjnych i magazynowych:

 1. wysokościowym
 2. średniowysokich
 3. wysokich

193.          Powierzchnia strefy pożarowej w garażu zamkniętym - podziemnym nie może przekraczać:

1000m2

500m2

2500m2

194.          Kto w 1184 roku przekazał relikwie św. Floriana do Krakowa?

 1. Papież Lucjusz III
 2. Biskup Krakowski Gedko
 3. Stanisław Arczyński

195.          Geometryczna wysokość podnoszenia to:

 1. suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w metrach
 2. suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia wyrażonej w litrach
 3. suma geometrycznej wysokości ssania wyrażona w metrach

196.          II stopień oparzenia to:

 1. oparzenie, którego objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia
 2. oparzenie, którego objawem jest pojawienie się na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pęcherzy z żółtawym płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból
 3. oparzenie, które cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna), skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek

197.          Główny sąd Honorowy OSP RP składa się z:

 1. od 1 do 6 członków
 2. od 7 - 11 członków
 3. od 12 do 16 członków

198.          Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:

 1. powyżej 55 m
 2. powyżej 75 m
 3. powyżej 25 m

199.          Toporek strażacki ma masę:

 1. 1,25 kg
 2. 1,5 kg
 3. 1,7 kg

200.          Żar żółtoczerwony ma temperaturę:

850 - 950 °C

1050 - 1150 °C

1250 - 1350 °C

201.          Gazy tworzące mieszaniny wybuchowe z powietrzem przy stężeniu do 10% objętości to:

 1. acetylen, wodór
 2. amoniak, argon
 3. tlen, sprężone powietrze

202.          W którym roku skonstruowano I krajowy samochód pożarniczy star A 20 GBM 2/8?

 1. 1937r.
 2. 1947r.
 3. 1953r.

203.          Przewody elektryczne można ciąć nożycami z izolowanymi rękojeściami lub użyć do tego siekiery z suchym, drewnianym trzonkiem gdy napięcie w przewodzie nie przekracza:

 1. 220 V
 2. 300 V
 3. 500 V

204.          Co jaki okres, wg nowego prawa budowlanego, podlega badaniom stanu technicznego instalacja elektryczna w indywidualnych gospodarstwach rolnych?

 1. raz na rok
 2. raz na 5 lat
 3. raz na 8 lat

205.          Na jakiej wysokości powinny być instalowane zawory hydrauliczne przy hydrantach wewnętrznych przeciwpożarowych?

 1. 1,0 m (ą0,05 m)
 2. 1,35 m (ą0,05 m)
 3. 1,4 m (ą0,05 m)

206.          Czy w obiektach kultu religijnego (kościoły, cerkwie) wymagane jest stosowanie znaków ewakuacyjnych?

 1. tak
 2. nie
 3. tak, jeżeli powierzchnia użytkowa obiektu przekracza 500 m2

207.          W ilu zbiornikach może być zgromadzona woda przeznaczona do gaszenia kompleksu leśnego o powierzchni przekraczającej 10 ha?

tylko w jednym

nie ogranicza się

najwyżej w dwóch

208.          Do samochodów pożarniczych średnich zalicza się samochody o masie całkowitej:

od 3,5 do 12 ton

od 2 do 3,5 ton

od 12 do 15 ton

209.          Pożary klasy C to pożary:

 1. ciał stałych
 2. gazów palnych
 3. cieczy palnych

210.          Temperatura zapłonu odnosi się do:

 1. par cieczy
 2. ciał stałych
 3. wszystkich materiałów palnych

211.          Państwowa Straż Pożarna została powołana z dniem:

 1. 1 sierpnia 1992r.
 2. 1 lipca 1992 r.
 3. 1 lipca 1991r.

212.          Do krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego może zostać włączona jednostka, która posiada:

co najmniej dwa średnie lub ciężkie samochody pożarnicze

jeden samochód pożarniczy średni lub ciężki

dwie motopompy M 8/8

213.          Suchy pion jest to:

przeciwpożarowe urządzenie wodne przeznaczone do podawania wody sprzętem straży pożarnej

pionowa droga ewakuacyjna zabezpieczona przed zalaniem wodą

pionowy odcinek rury służący do wsypania proszku gaśniczego do zbiornika samochodu pożarniczego

214.          Budynki szkolne najczęściej zalicza się do kategorii zagrożenia życia ludzi :

ZL II

ZL III

ZL IV

215.          W obowiązujących przepisach techniczno - budowlanych ustanowiono następującą ilość klas odporności pożarowej budynków lub ich części :

 1. 6
 2. 7
 3. 5

216.          Co zyskujemy przy szeregowym łączeniu pomp?

sumę ciśnień wszystkich pomp

sumę wydatków wszystkich pomp

sumę ciśnień i wydatków wszystkich pomp

217.          Odległość hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego od chronionego obiektu inna wynosić:

do 50 m

do 75 m

do 150 m

218.          Jak nazywa się popularnie Kamizelka Ratowniczo - wypornościowa (KRW) stosowana

podczas nurkowania?

jacket

dry siut

idrodyna

219.          Kto może ogłosić zakaz wstępu do lasu?

wojewoda po zasięgnięciu opinii nadleśniczego,

straż pożarna w uzgodnieniu z leśniczym,

służba leśna, właściciel lub inny użytkownik.

220.          Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako :

 1. pożar średni
 2. pożar mały
 3. pożar duży

221.          Na ogrodzony teren placu targowego o powierzchni 5,5 ha należy zapewnić:

 1. jeden wjazd
 2. dwa wjazdy,
 3. co najmniej dwa wjazdy, oddalone od siebie o minimum 75m,

222.          Podstawowym mechanizmem gaśniczym proszku jest działanie:

 1. chłodzące
 2. tłumiące
 3. izolujące

223.          Które oznaczenia stref zagrożenia wybuchem są aktualnie obowiązujące?

 1. Z0, Z1, Z2, Z10, Z11
 2. 0,1,2, 20, 21, 22
 3. WI, WII, WIII, W IV, W V

224.          Kategoria zagrożenia ludzi Z V określa obiekty:

 1. przeznaczone do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się,
 2. archiwa, muzea, biblioteki,
 3. zamieszkania zbiorowego

225.          Gdzie sprawdzamy tętno u niemowlęcia :

 1. na tętnicy przedramiennej
 2. na tętnicy szyjnej
 3. w pachwinach

226.           Najmniejsza szerokość korytarza, stanowiącego poziomą drogę ewakuacyjną w budynku przeznaczonym dla 15 osób powinna wynosić:

 1. 1,2 m
 2. 1,4 m
 3. 1,6 m

227.           Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane w budynkach z wyjątkiem

mieszkań należy wykonywać z:

 1. z materiałów nierozprzestrzeniających ognia
 2. z materiałów trudnozapalnych i nierozprzestrzeniających ognia,
 3. z materiałów niepalnych i niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia

228.           Oznaczenie R stosowane przy wymaganiach odporności ogniowej dla elementów budynków oznacza:

 1. szczelność ogniową,
 2. izolacyjność ogniową
 3. nośność ogniową,

229.           Co to jest wstrząs pourazowy?

 1. uderzenie po upadku
 2. reakcja organizmu na uraz
 3. utrata przytomności

230.           Ustawianie stert stogów, brogów w pobliżu terenów zadrzewionych i lasów jest dozwolone pod warunkiem zachowania odległości nie mniejszej niż:

 1. 30 m
 2. 100 m
 3. 150 m

231.           Ekoperl to :

 1. sorbent - środek wiążący substancje niebezpieczne
 2. nazwa pompy do ratownictwa chemiczno - ekologicznego,
 3. urządzenie do szybkiego mierzenia ciśnienia

232.           Kto nadaje stopień starszego kapitana?

 1. minister spraw wewnętrznych i administracji
 2. Komendant Główny PSP
 3. Komendant Wojewódzki PSP

233.           W którym roku w Polsce rozpoczęto produkcję motopomp?

 1. 1933
 2. 1927
 3. 1929

234.           Osobę, która zemdlała należy:

pozostawić w pozycji zastanej,

posadzić wygodnie w fotelu,

ułożyć na wznak z lekko uniesionymi nogami.

235.           W instalację odgromową podstawową muszą być wyposażone :

budynki występujące w zwartej zabudowie o wysokości powyżej 20m i powierzchni ponad 250m2

budynki przeznaczone dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

hale o wymiarach przekraczających 15 x 15m, mające żelbetowe lub stalowe wewnętrzne słupy wsporcze

236.           Pojemność zbiornika na wodę pojazdu pożarniczego o symbolu GCBA 5/24 wynosi?

 1. 2400 l
 2. 24 000 dm3
 3. 5000 l

237.           Co oznacza skrót WSKR ?

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa

Wojskowy Sztab Kryzysowo - Ratowniczy

Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa Ratunkowego

238.           Co uzyskujemy w konfuzorze?

zmniejszenie prędkości przepływu

zwiększenie prędkości przepływu

zmniejszenie wydatku

239.           Substancja palna wydzielająca podczas spalania dym niebieskawy to:

drewno

magnez

siarka

240.           Płukanie uszkodzonej skóry wodą (20-30min) stosujemy w przypadku stwierdzenia:

wyłącznie oparzeń termicznych

silnego krwawienia

oparzeń termicznych i chemicznych

241.           Jakim symbolem oznaczymy samochód pożarniczy wyposażony w zbiorniki z dwutlenkiem węgla?

GSCO2

SPr

GSn

242.           Pomieszczenie przedszkola w którym przebywa jednocześnie 20 dzieci powinno posiadać co najmniej:

 1. 1 wyjście ewakuacyjne,
 2. 2 wyjścia ewakuacyjne
 3. 3 wyjścia ewakuacyjne

243.           Compakt to:

 1. nazwa pompy do ratownictwa chemiczno - ekologicznego
 2. podstawowy sprzęt wysokościowy
 3. sorbent - środek wiążący substancje niebezpieczne

244.           Drzwi ewakuacyjne w pomieszczeniu szpitala w którym może przebywać poniżej 10 osób powinny otwierać się:

do wewnątrz pomieszczenia

nie stawia się wymagań

na zewnątrz pomieszczenia

245.           Piana gaśnicza o liczbie spienienia Ls=40, jest to piana :

 1. lekka
 2. ciężka
 3. średnia

246.           Słuchacze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej to:

 1. kadeci
 2. podchorążowie
 3. elewi

247.           Podręczny sprzęt gaśniczy należy poddawać przeglądowi zgodnie z zaleceniami producenta lub wymaganiami Polskich norm lecz nie rzadziej niż:

 1. raz w roku
 2. raz na pół roku
 3. raz na dwa lata

248.           Budynki zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III to :

 1. mieszkalne
 2. użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II
 3. domy pomocy społecznej

249.           Sekcja wysokiego ciśnienia w autopompie samochodu gaśniczego podaje wodę pod ciśnieniem :

 1. 100 bar
 2. 140 bar
 3. 40 bar

250.           W jakiej odległości od naziemnych zbiorników z gazem płynnym w stacjach paliw nie mogą się znajdować żadne studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe itp.?

5 m

8 m

10 m

251.           Gdzie należy stosować oświetlenie ewakuacyjne ?

 1. na wszystkich drogach ewakuacyjnych
 2. na drogach ewakuacyjnych niedoświetlonych światłem dziennym
 3. na drogach ewakuacyjnych w obiektach ZL III

252.           Starosta kieruje działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej przy pomocy :

 1. zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa
 2. powiatowego zespołu reagowania kryzysowego
 3. powiatowego zespołu do spraw bezpieczeństwa

253.           Podczas konnej przejażdżki jedna z twoich koleżanek spada z konia łamiąc nogę w podudziu. Ty po upewnieniu się, że nie ma innych obrażeń proponujesz:

 1. unieruchomienie w pozycji zastanej i czekanie na pogotowie
 2. bez uruchomienia jak najszybszy transport do szpitala
 3. dorowadzasz nogę do pozycji fizjologicznej a następnie unieruchamiasz

254.           Elementy nierozprzestrzeniające ognia to elementy wykonane z materiałów:

 1. trudno zapalnych
 2. niepalnych i niezapalnych
 3. łatwo zapalnych

255.           Odległość między ścianami zewnętrznymi budynków lub częściami tych ścian może być zmniejszona, o 50% jeżeli we wszystkich strefach pożarowych budynków, przylegających odpowiednio do tych ścian lub ich części zastosowano:

urządzenia oddymiające

instalację sygnalizacji alarmu pożaru

stałe urządzenia gaśnicze wodne

256.           W trakcie przyrządzania obiadu oblałeś swoją nogę wrzącą zupą. Ratując się powinieneś postąpić następująco:

 1. najpierw schładzasz wodą przez 20-30 min
 2. zdejmujesz ubranie i chłodzisz wodą
 3. najpierw wezwać pogotowie a następnie schłodzić

257.           Instalacja wentylacji oddymiającej powinna zapewniać:

 1. usuwanie dymu z intensywnością co najmniej 10 wymian na godzinę
 2. usuwanie dymu z intensywnością co najmniej 5 wymian na godzinę
 3. nie ma takiego wymogu

258.           Zasysacz liniowy pozwala na uzyskanie wodnego roztworu środka pianotwórczego o wartości :

 1. 3 i 6 %
 2. 6 i 12 %
 3. 13 i 16 %

259.           Drogi pożarowe o odpowiednio utwardzonej i wytrzymałej nawierzchni

powinny być doprowadzone do obiektów niskich :

 1. ZL III i ZL V
 2. nie wymaga się doprowadzenia dróg pożarowych do obiektów niskich
 3. ZL I i ZL II

260.           Nudności i wymioty u poszkodowanego to:

 1. normalna reakcja na wypadek
 2. reakcja organizmu występująca zawsze przy urazie brzucha,
 3. niebezpieczny objaw neurologiczny

261.          Wymień trzy typy dowodzenia działaniami ratowniczymi :

 1. operacyjny, taktyczny, współdziałający
 2. strategiczny, taktyczny, interwencyjny,
 3. strategiczny, operacyjny, taktyczno - interwencyjny

262.           Przy zwichnięciach w stawie barkowym wykonujemy następujące

czynności ratownicze:

 1. nastawiamy na miejscu zdarzenia,
 2. unieruchamiamy w pozycji zastanej
 3. unieruchamiamy w pozycji fizjologicznej

263.           Zespół startujący w konkurencji - ćwiczenia bojowe podczas Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym liczy :

 1. 4 zawodników
 2. 7 zawodników
 3. 8 zawodników

264.          Energia cieplna, wyrażona w MJ, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu to:

 1. obciążenie ogniowe
 2. gęstość obciążenia ogniowego
 3. wielkość pożaru

265.          Od którego roku datuje się powstawanie pierwszych harcerskich drużyn pożarniczych ?

 1. 1916,
 2. 1919,
 3. 1921.

266.          Względny czas trwania pożaru to:

 1. czas, w którym ulegną spaleniu materiały palne znajdujące się w pomieszczeniu lub składowisku materiałów stałych w strefie pożarowej
 2. czas, w którym ulegną spaleniu wszystkie materiały znajdujące się w pomieszczeniu lub strefie pożarowej
 3. czas, w którym ulegną spaleniu tylko stałe materiały palne znajdujące się w pomieszczeniu

267.          Wysoko umieszczone oświetlenie podstawowe i/lub ewakuacyjne powinno być usytuowane powyżej:

 1. 180cm od podłogi
 2. 200cm od podłogi
 3. 220cm od podłogi

268.          Aparat oddechowy na sprężone powietrze należy do sprzętu::

 1. oczyszczającego
 2. filtrującego
 3. izolującego

269.          CUG są to ubrania :

ochrony przeciwchemicznej

żaroodporne

nurkowe

270.          27.06.1996 r. ZGZOSP RP ustanowił Medal honorowy.

 1. Zygmunta Hormańskiego
 2. Bolesława Chomicza
 3. Józefa Tuliszkowskieg

271.          Organizatorami zdobywania Młodzieżowej Odznaki Sprawności Obronnej o specjalności pożarniczej były:

 1. OSP i Ludowe Zespoły Sportowe
 2. OSP i Liga Obrony Kraju
 3. OSP, LZS, LOK.

272.          Który z wielkich Polaków ogłosił "Porządek Ogniowy" będący pierwszym regulaminem gaszenia pożarów:

Jan Laski (16 wiek) - kanclerz wielki korony,

Jerzy Lubomirski (17 wiek ) - marszałek izby poselskiej

Stanisław łubomirski (18 wiek) - marszałek

273.          Łącznie pod wpływami OSP w latach osiemdziesiątych znajdowało się około:

 1. 1.900.000 osób
 2. 2.500.000 osób
 3. 3 miliony osób.

274.          Zasadniczą reorganizację ochotniczych straży pożarnych przeprowadzono w okresie :

 1. 1944-1947,
 2. 1944-1949,
 3. 1950-1955.

275.          Rolka Petzla służy do:

 1. zjazdu po linie,
 2. podnoszenia po linie,
 3. transportu noszy po płaskim terenie.

276.          Aby zapalić kawałek drewna, musimy dostarczyć do niego energię, czyli podgrzać go do odpowiedniej temperatury. Nosi ona nazwę :

 1. temperatury zapłonu,
 2. temperatury zapalenia,
 3. temperatury tlenia.

277.          Głębokość nurkowania średnia zawiera się w granicach:

 1. od 12 m do 30 m,
 2. od 12 m do 20 m,
 3. od 12 m do 20 m.

278.          Zasysacz liniowy to;

 1. sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-200,
 2. sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-8-12,
 3. Sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wywarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-200.

279.          Geofonem nazywamy:

 1. urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych,
 2. urządzenie sejsmiczno- akustyczne do wykrywania i lokalizowania zasypanych ludzi,
 3. urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury.

280.          Jakie stężenie w powietrzu dwutlenku węgla stanowi zagrożenie dla życia ludzi:

 1. 0,4 %,
 2. 4%,
 3. 0,04%.

281.          Przy spalaniu gazów mamy do czynienia z różnymi rodzajami płomieni. Jaką nazwę nosi płomień, gdy z palnika wydobywa się gaz nie zmieszany z powietrzem lub tlenem, a powietrze ( tlen) dociera do niego dopiero w strefie spalania ?

 1. płomień zewnętrzny,
 2. płomień kinetyczny,
 3. płomień dyfuzyjny.

282.          Na jaki kolor są malowane butle tlenowe w aparatach do cięcia metali:

żółty,

czerwony,

niebieski.

283.          Wydajność działka proszkowego w samochodzie GPr-3000 wynosi:

 1. 5 kg/s,
 2. 15 kg/s,
 3. 25 kg/s

284.          Czy do budynku niskiego, w którym mieści się dyskoteka na 100 osób wymagane jest wykonanie drogi pożarowej:

 1. nie,
 2. tak,
 3. tak, ale w przypadku gdy budynek jest z materiałów palnych:

285.          Czy w budynku mieszkalnym, mającym instalację gazową zasilaną z sieci można stosować instalację gazową z butli:

 1. nie,
 2. tak,
 3. tak, ale tylko w budynku niskim.

286.          Jakie średnice mają węże ssawne stosowane w ochronie przeciwpożarowej ?

 1. 110 mm,
 2. 75 mm i 110 mm,
 3. 52 mm, 75 mm i 110 mm.

287.          Jak należy wykonywać przejście połączenia garażu z domem jednorodzinnym:

 1. przejście zamknąć drzwiami bez odporności ogniowej,
 2. przejście zamknąć drzwiami o odporności ogniowej 30 minut,
 3. w przejściu wykonać przedsionek zamknięty obustronnie drzwiami o odporności ogniowej 30 minut.

288.          Jakie minimalne wymagania stawiane materiałom, z których wykonuje się klapy dymowe w dachu;

 1. mogą być wykonane z materiału łatwo zapalnego,
 2. muszą być wykonane z materiału trudno zapalnego,
 3. muszą posiadać odporność ogniową nie mniejszą niż odporność ogniowa dachu.

289.          Jaką odporność ogniową muszą spełnia drzwi znajdujące się w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego;

muszą posiadać odporność ogniową równą połowie odporności ogniowej ściany,

muszą posiadać odporność ogniową równą odporności ogniowej ściany

muszą spełniać warunek dymoszczelności.

290.          Z jakiego budynku drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz;

 1. z każdego, z wyłączeniem budynku wpisanego do rejestru zabytków,
 2. przeznaczonego dla więcej niż 50 osób, z wyłączeniem budynku wpisanego do rejestru zabytków,
 3. z budynku użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynku wpisanego do rejestru zabytków.

291.          O ile można powiększyć długość przejścia w świetlicy o wysokości 6 m;

 1. o 25%,
 2. o 50%,
 3. nie można powiększyć.

292.          W jakim pomieszczeniu kraty w oknach powinny otwierać się od wewnątrz;

 1. w każdym przeznaczonym na pobyt ludzi,
 2. w hotelowym,
 3. produkcyjnym i usługowym.

293.          Ile wynosi nominalny zasięg poziomy dla hydranty wewnętrznego 25 z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości 15 m:

 1. 25 m,
 2. 30 m,
 3. 35 m.

294.          Na terenie jakiego województwa zorganizowano od 30. 09-07.10 1945r. pierwszy w Polsce "Tydzień Obrony Przeciwpożarowej"

warszawskiego

krakowskiego

lubelskiego

295.          Kto był 1909r. autorem podręcznika pt. Walka z pożarami dla użytku miast, mniejszych gmin, dworów, wsi i osad.

Józef Tuliszkowski,

Bolesław Chomicz

Leon Ostaszewski

296.          Minister administracji publicznej 30.11.1945r. powołał:

 1. Przymusowy Związek Straży Pożarnej,
 2. Związek ochotniczych Straży Pożarnych,
 3. Związek Straży Pożarnych RP.

297.           Parametry prądownicy pianowej PP2 to :

 1. nasada tłoczna 52 mm i wydajność wodnego roztworu środka pianotwórczego 200 dm3/min,
 2. nasada tłoczna 52 mm i wydajność piany gaśniczej 400dm3/min,
 3. taka prądownica nie występuje na wyposażeniu samochodów gaśniczych PSP i OSP.

298.           Masa gotowej do użycia gaśnicy przenośnej, to jest gaśnicy przenoszonej i uruchamianej ręcznie, nie powinna przekraczać :

9 kg,

12 kg,

20 kg.

299.           Podczas zjazdu, przechodzenia po linie, przechodzenia węzła lub stanowiska należy bezwzględnie stosować zasadę:

 1. jednego punktu wpięcia ratownika w linę,
 2. dwóch punktów wpięcia ratowników w linę,
 3. trzech punktów wpięcia ratowników w linę.

300.          Hydropult to:

 1. urządzenie samoczynnie składające się z pompy i zasilanego przez nią zbiornika wodno-powietrznego.
 2. podręczny sprzęt gaśniczy, uruchamiany ręcznie. Środek gaśniczy wyrzucany jest ze zbiornika własnego urządzenia za pomocą ssąco tłocznej pompy ręcznej,
 3. podręczny sprzęt gaśniczy służący do gaszenia pożarów w zarodku. Pompa ssąco tłocząca bez własnego zbiornika.

301.          Czas nurkowania liczy się:

od początku przebywania w podwyższonym ciśnieniu, to jest od zanurzenia aż do momentu ponownego zrównania się ciśnienia wewnętrznego nurka z ciśnieniem atmosferycznym tj. wynurzenia.

od początku do końca ćwiczeń lub akcji ratowniczej na aktywie wodnym, c)od początku przebywania w maksymalnie podwyższonym ciśnieniu, to jest od maksymalnej głębokości zanurzenia aż do momentu ponownego zrównania się ciśnienia wewnętrznego nurka z ciśnieniem atmosferycznym tj. wynurzenie.

302.          Pododdział w sile 9 ratowników, to :

 1. zastęp,
 2. sekcja,
 3. pluton.

303.          Generatory aerozolu gaszącego przeznaczone są do lokalizacji i gaszenie pożarów klas:

 1. A i B,
 2. B i C,
 3. A, B, C, i E w pomieszczeniu zamkniętym.

304.          Pierwsze "Porządki ogniowe" w Europie zostały wydane dla miast:

 1. Augsburg - Paryż
 2. Londyn Wiedeń,
 3. Monachium- Drezno.

305.          Przy spalaniu gazów mamy do czynienia z różnymi rodzajami płomieni. Jaką nazwę nosi płomień, gdy z palnika wydobywa się gaz nie zmieszany z powietrzem lub tlenem, a powietrze (tlen) dociera do niego w stanie spalania?

 1. płomień zewnętrzny,
 2. płomień kinetyczny,
 3. płomień dyfuzyjny.

306.          Pożar budynku o objętości 400m2 to pożar:

 1. mały,
 2. średni,
 3. duży,

307.          Parametry prądownicy pianowej PP2 to:

 1. nasada tłoczona 52 mm i wydajność wodnego roztworu środka pianotwórczego 200dm3/min,
 2. nasada tłoczna 52 mm i wydajność piany gaśniczej 400 dm3/min,
 3. taka prądownica nie występuje na wyposażeniu samochodów gaśniczych PSP i OSP.

308.          Pododdział w sile 9 ratowników, to:

 1. zastęp,
 2. sekcja,
 3. pluton.

309.          Podpinka, wchodząca w skład uzbrojenia osobistego strażaka, to:

 1. tkanina wewnętrzna do izolacji cieplnej odzieży specjalnej, zapobiegająca poparzeniu ratownika,
 2. system uchwytów do mocowania uzbrojenia osobistego,
 3. krótka linka z hakiem do zabezpieczenia linii wężowych.

310.          Przystępując do natarcia przy użyciu piany gaśniczej, przyjmuje się określony obliczeniowy czas podawania środka gaśniczego, po którym pożar powinien być całkowicie ugaszony (pokryty) pianą. W przypadku piany ciężkiej czas ten wynosi:

 1. 5 min,
 2. 8 min,
 3. 10 min,

311.          Czy każde stałe urządzenie gaśnicze zalicza się do urządzeń przeciwpożarowych?

tak,

nie,

tak, pod warunkiem, że stosowane jest w obiektach wymagających wyposażenia w urządzenia tryskaczowe.

312.          Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?

nie,

tak, jeżeli czas postoju w budynku nie przekracza 60 min,

tak, jeżeli jest odłączony akumulator i opróżniony zbiornik paliwa.

313.          Czy na stacji paliw dopuszczalne jest napełnianie butli gazem płynnym?

 1. nie,
 2. tak,
 3. tak, pod warunkiem, że w czasie napełniania butli, przy dystrybutorze nie jest ustawiony pojazd oczekujący na napełnienie zbiornika.

314.          Właściciel sklepu, w którym może jednocześnie przebywać więcej niż 50 klientów, powinien przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji nie rzadziej niż:

raz na dwa lata,

raz na trzy lata,

raz na pięć lat,

315.          Czy w domu pomocy społecznej wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej?

nie,

tak, jeżeli liczba łóżek w budynku przekracza100,

tak, jeżeli występuje przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej.

316.          Czy miejsce omłotów powinno być wyposażone w pojemniki z wodą?

tak,

tak, o objętości, co najmniej 200 dm3,

nie, jeżeli miejsce wyposażone jest w wymaganą liczbę gaśnic.

 

317.           Ile wynosi wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla stacji paliw?

5 dm3/s,

10 dm3/s,

20 dm3/s.

318.          Czy w budynku jedno rodzinnym konieczne jest wydzielenie pożarowe magazynu oleju opałowego za pomocą ścian i stropów oraz drzwi o wymaganej odporności ogniowej?

tak,

nie,

tak, jeżeli pojemność zbiornika z olejem opałowym jest większa niż 1000 m3,

319.          Zbiorowisko leśne, w którym dominują drzewa iglaste to:

 1. ols,
 2. grąd,
 3. bór.

320.          Największym w Polsce zwartym kompleksem leśnym (321 tys. ha) są:

Bory Tucholskie,

Puszcza Kozienicka,

Puszcza Białowieska.

321.          Krajowy system ratowniczo - gaśniczy jest wspomagany na poziomie powiatowym przez organizacje pozarządowe i humanitarne na zasadach:

 1. obowiązku,
 2. dobrowolności,
 3. zgody pisemnej wojewody.

322.          Opracowanie i realizację wojewódzkiego planu ratowniczego koordynuje:

 1. komendant wojewódzki PSP,
 2. komendant główny PSP,
 3. marszałek samorządu wojewódzkiego.

323.          Powiatowe plany ratownicze zatwierdza:

 1. komendant powiatowy PSP,
 2. komendant wojewódzki PSP,
 3. starosta.

324.          Powiatowe i wojewódzkie plany ratownicze aktualizuje się, co najmniej:

 1. co roku i zawsze w razie potrzeby,
 2. co 2 lata,
 3. co 3 lata.

325.          Kierowanie działaniem ratowniczym prowadzone jest przez:

 1. sztab, jeśli jest on ujęty w planie ratowniczym,
 2. dowódcę podmiotu ratowniczego, który pierwszy przybył na miejsce zdarzenia,
 3. oficera policji, szczególnie, gdy jest kilka podmiotów ratowniczych na miejscu zdarzenia.

326.          Procedurę ratowniczą w czasie działań ratowniczych może zmienić:

 1. tylko sztab,
 2. tylko dowodzący działaniem ratowniczym,
 3. nie można jej zmienić.

327.          Siły i środki wyznaczone do składu wojewódzkich odwodów operacyjnych nie mogą przekraczać:

jednej trzeciej sił Państwowej Straży Pożarnej województwa,

jednej trzeciej sił systemu ratowniczego na obszarze województwa,

jednej trzeciej sił systemu ratowniczego.

328.          Centralne obwody operacyjne są wyposażone i zaopatrzone w takim zakresie, aby zapewniały możliwość prowadzenia działań ratowniczych bez dodatkowego zaprowiantowania przez okres, co najmniej:

 1. 72 godzin,
 2. 48 godzin,
 3. 24 godzin.

329.          Pierwszą straż pożarną zawodową zorganizowano w XVIII wieku w :

Anglii,

Niemczech,

Francji,

330.          Na terenie którego z zaborów powstała pierwsza ochotnicza straż pożarna?

 1. w Galicji (zabór austriacki),
 2. w zaborze pruskim,
 3. w Królestwie Polskim (zabór rosyjski).

331.          W 1933 r. Rada Ministrów nadała Związkowi Straży nową nazwę:

Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

332.          W roku 1971 i 1973 powołano dwuletnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w:

 1. Warszawie i Poznaniu,
 2. Poznaniu i Wrocławiu,
 3. Krakowie i Poznaniu,

333.          Od którego roku funkcjonuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy?

 1. 1992 r.
 2. 1994 r.
 3. 1995 r.

334.           Zdolność cieczy palnych do wytworzenia par w ilości wystarczającej do zapalenia jest określona za pomocą temperatury:

 1. zapłonu,
 2. zapalenia,
 3. wrzenia.

335.           Przy spalaniu gazów mamy do czynienia z różnymi rodzajami płomieni. jaką nazwę nosi płomień, gdy gaz palny i powietrze (tlen) są wymieszane ze sobą przed podaniem do strefy spalania.

płomień wewnętrzny,

płomień kinetyczny,

płomień dyfuzyjny,

336.           Pożar lasu o powierzchni 8 ha to pożar:

mały,

średni,

duży.

337.           Przy pożarze obiektu użyto 12 prądów gaśniczych. Był to pożar:

 1. mały,
 2. średni,
 3. duży.

338.          Strefa 0 oznacza klasyfikację :

występującego obciążenia ogniowego w budynku,

występującej kategorii niebezpieczeństwa pożarowego,

występującej strefy zagrożenia wybuchem.

339.           Maksymalna masa (ładunek) proszku gaśniczego zawartego w gaśnicy przewożonej to:

 1. 20 kg,
 2. 25 kg,
 3. 50 kg,

340.           Podział w sile 12 ratowników, to:

 1. zastęp,
 2. sekcja,
 3. pluton.

341.           Zatrzaśnik służy do:

 1. szybkiego łączenia węży tłoczonych i zabezpieczenia przed ich samoczynnym rozłączeniem,
 2. łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego wysokociśnieniowego,
 3. zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości,

342.           Czy ciecze palne zalicza się do materiałów niebezpiecznych pożarowo?

 1. tak,
 2. nie,
 3. tak, jeżeli ich temperatura zapłonu jest niższa niż 328,15 K.

343.           Czy dopuszcza się rozgrzewanie smoły za pomocą otwartego ognia na dachu budynku w trakcie jego budowy?

 1. nie,
 2. tak ,
 3. tak, pod warunkiem, że konstrukcja dachu i jego pokrycie wykonane są z materiałów niepalnych.

344.          Stopień SEKCYJNEGO w Państwowej Straży Pożarnej jest odpowiednikiem stopnia wojskowego:

 1. sierżanta,
 2. kaprala,
 3. młodszego chorążego.

345.           Czy w garażu dopuszcza napełnianie benzyną zbiornika w samochodzie?

nie,

tak, pod warunkiem, że garaż posiada sprawną wentylację mechaniczną lub wrota wjazdowe do garażu są otwarte w czasie napełniania, a samochód znajduje się w odległości nie większej niż 5m od drzwi wjazdowych do garażu,

tak, pod warunkiem, że garaż posiada sprawną wentylację mechaniczną, a benzyna przelewana jest do zbiornika samochodu z kanistra, który posiada dopuszczenie do przechowywania w nim cieczy palnych o temperaturze zapłonu do 550C.

346.           Ile wynosi minimalna pojemność zbiornika przeznaczonego do zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku wysokim, w którym żadna ze stref zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi LZ III nie przekracza powierzchni 850 m2

 1. 50 m2,
 2. 100 m2,
 3. 150 m2,

347.           Czy w jednokondygnacyjnym garażu podziemnym wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych?

 1. tak, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej w garażu przekracza 1500 m2,
 2. tak, jeżeli w strefie pożarowej znajduje się więcej niż 100 stanowisk postojowych,
 3. nie jest wymagane.

348.           Czy w lesie o szerokości mniejszej niż 200 m istnieje obowiązek utrzymywania pasów przeciwpożarowych?

tak,

nie,

tak, jeżeli przez las przebiega droga publiczna lub linia kolejowa.

349.         Ile wynosi wymagana ilość wody wody do celów przeciwpożarowych dla stodoły o powierzchni powyżej 2000 m2?

co najmniej 5 dm3/s,

co najmniej 10 dm3/s,

co najmniej 15 dm3/s.

350.           Czy pomiędzy drogą pożarową a budynkiem mogą znajdować się drzewa?

tak,

nie,

tak, pod warunkiem, że ich wysokość nie przekracza 3 m.

351.           Czy do celów ewakuacyjnych mogą być stosowane drzwi obrotowe?

nie,

tak,

tak, pod warunkiem zapewnienia samoczynnego złożenia skrzydeł i pozostawienie ich w pozycji otwartej w razie pożaru.

352.           Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe sprawuje zarząd nad lasami stanowiącymi własność skarbu państwa, ale bez parków narodowych, zasobów własności rolnej skarbu państwa oraz objętych użytkowaniem wieczystym. Gospodaruje zatem na:

78 procent powierzchni wszystkich lasów w Polsce,

53 procent,

32 procent.

353.           Powierzchnia wszystkich lasów w Polsce wynosi ok. 9 mln hektarów, co odpowiada lesistości:

 1. 37 proc.
 2. 28 proc.
 3. 19 proc.

354.           Opracowanie i aktualizację powiatowego planu ratowniczego koordynuje;

 1. komendant wojewódzki PSP,
 2. komendant powiatowy (miejski) PSP,
 3. rada powiatu.

355.           Wojewódzkie plany ratownicze zatwierdza;

komendant wojewódzki PSP,

wojewoda,

wojewódzki sejmik samorządowy.

356.           Podstawowy zespół ratownictwa medycznego to zespół wyposażony w środek transportu i sprzęt medyczny, środki łączności i leki, w którego skład wchodzą co najmniej:

dwie osoby uprawnione do udzielania pierwszej pomocy medycznej, działające na polecenie i w porozumieniu z lekarzem,

trzy osoby uprawnione do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy medycznej,

jeden lekarz i dwie osoby uprawnione do udzielania pomocy medycznej:

357.           Siły i środki wyznaczone do składu centralnego obwodu operacyjnego nie mogą przekraczać:

 1. jednej drugiej sił Państwowej Straży Pożarnej województwa,
 2. jednej drugiej sił ratowniczych województwa,
 3. jednej trzeciej sił Państwowej Straży Pożarnej województwa.

358.           Batalion to:

związek pododdziałów i oddziałów przewidziany do prowadzenia działań ratowniczych na terenie całego województwa,

oddział w sile od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca,

związek specjalistycznych grup ratowniczych, przewidzianych do przeprowadzania działań ratowniczych na terenie własnego województwa.

359.           Wojewódzkie odwody operacyjne są wyposażone i zaopatrzone w takim zakresie, aby zapewniały możliwość prowadzenia działań ratowniczych bez dodatkowego zaprowiantowania przez okres co najmniej:

 1. 72 godziny,
 2. 48 godzin,
 3. 24 godziny,

360.           Powołanie na funkcje dowódcze w wojewódzkich brygadach odwodowych oraz odwołanie z nich należy do:

 1. komendanta głównego PSP,
 2. dowódcy wojewódzkiej brygady,
 3. dowódcy centralnego obwodu operacyjnego.

361.           Państwowa Straż Pożarna została powołana z dniem:

 1. 1 lipca 1991 r.
 2. 1 lipca 1992 r.
 3. 15 sierpnia 1992 r.

362.           W korpusie podoficerów straży pożarnej czwartym z kolei stopniem jest:

 1. starszy sekcyjny,
 2. ogniomistrz,
 3. starszy aspirant sztabowy,

363.           Szkoła Główna Służby Pożarniczej powstała w roku:

 1. 1975,
 2. 1981,
 3. 1982.

364.           Do ugaszenia pożaru zużyto 0,2 m3 roztworu środka pianotwórczego, posługując się prądownicą pianową. Jaką objętość piany uzyskano ?

200 dm3,

2,4 m3,

15 m3.

365.           Służba strażacka w służbie przygotowawczej trwa:

rok,

dwa lata,

trzy lata.

366.           Wzór i sposób noszenia umundurowania oraz dystynkcji strażaków określa:

 1. minister spraw wewnętrznych,
 2. komendant główny PSP,
 3. komendant główny na wniosek ministra spraw wewnętrznych, d) ustawa om ochronie przeciwpożarowej.

367.           Gdzie w Polsce odbywa się Ogólnopolski Festiwal Orkiestr:

 1. Ciechocinku,
 2. Ciechanowie,
 3. Niepokalanowie.

368.           Strażak PSP wybrany do organów ZOSP:

traci uprawnienia strażaka,

nie traci uprawnień strażaka,

zawiesza się jego uprawnienia na czas trwania jego kadencji.

369.           Koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi:

 1. komenda rejonowa PSP,
 2. sołtys,
 3. gmina,

370.           Bezpieczne stężenie gazu palnego w mieszaninie z powietrzem podczas prac z użyciem otwartego ognia to stężenie, które nie przekracza:

10 proc. dolnej granicy wybuchowej gazu,

50 proc. dolnej granicy wybuchowej,

70 proc. dolnej granicy wybuchowej.

371.           Badania okresowe instalacji odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem należy przeprowadzać:

raz w roku przed sezonem burzowym nie później niż 15 kwietnia,

raz w roku przed sezonem burzowym nie później niż 30 kwietnia,

raz w roku.

372.           Przystępując do natarcia przy użyciu piany gaśniczej, przyjmuje się określony, obliczeniowy czas podawania środka gaśniczego, po którym pożar powinien być całkowicie ugaszony (pokryty) pianą. W przypadku piany ciężkiej czas ten wynosi :

5 min,

8 min,

10 min.

373.           Wykładziny podłogowe stosowane na drogach komunikacji ogólnej służące celom ewakuacji powinny być co najmniej:

niepalne,

trudno palne,

palne.

374.           Symbol F 2 oznacza:

klasę odporności ogniowej elementów budynków,

rodzaj środka pianotwórczego,

powierzchnię pożaru równą 2000 m2,

375.           Palenie podtrzymuje:

chlor,

argon,

dwutlenek węgla,

376.           Najmniejsza wysokość drzwi w świetle na drogach ewakuacyjnych powinna wynosić:

190 cm,

195 cm,

200 cm,

377.           Lekki dach to:

dach, z którego nie wolno prowadzić akcji gaśniczej,

dach o ciężarze nie przekraczającym 75 kg/m2 rzutu, licząc z konstrukcją nośną dachu,

dach z materiałów nie palnych lub trudno zapalnych o ciężarze nie przekraczającym 75 kg/m2 rzutu,

378.           Butle z gazem propan - butanem można stosować w budynkach o wysokości do:

15 m,

25 m,

55 m,

379.           Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005:

 1. posiada urządzenie szybkiego natarcia z wężem W 52,
 2. posiada urządzenie szybkiego natarcia z wężem W 25,
 3. nie posiada urządzenia szybkiego natarcia.

380.          Czy każde stałe urządzenie gaśnicze zalicza się do urządzeń przeciwpożarowych ?

 1. tak,
 2. nie,
 3. tak, pod warunkiem, że stosowane jest w obiektach wymagających wyposażenia w urządzenia tryskaczowe.

381.          W samochodzie gaśniczym GBA 2,5/16 zgodnie z regulaminem rozwinięcia znajdują się:

dwie wytwornice piany średniej WP-2-75 i jedna wytwornica WP-2-150,

dwie wytwornice piany średniej WP-2-75 i dwie wytwornice WP-2-50,

nie ma wyposażenia w wytwornice piany średniej.

382.          Sekcja GCBA 6/32 "Jelcz" przy podaniu jednego prądu wody może rozwinąć się na maksymalną odległość:

 1. 560 m,
 2. 360 m,
 3. 400 m.

383.           Aby mogła powstać mechaniczna piana gaśnicza niezbędne są:

woda, środek pianotwórczy, urządzenie,

wodny roztwór środka pianotwórczego, gaz, urządzenie,

woda, środek pianotwórczy, powietrze.

384.          Zawór wyposażony w zamknięcie grzybkowe z zamkiem rozpadającym się pod działaniem ciepła oraz, rozpryskiwacz, który rozbija wypływający strumień wody na drobne krople nosi nazwę;

 1. zraszacz,
 2. tryskacz,
 3. zawór alarmowo -gaśniczy.

385.          Zjawisko inhibicji (inaczej antykatalizy) procesu spalania występuje podczas gaszenia pożarów;

 1. halonami,
 2. parą wodną,
 3. dwutlenkiem węgla,

386.          Litera "x" w górnym rzędzie znaków na tablicy ostrzegawczej w kolejowym i drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych, oznacza:

uwaga, promieniowanie,

środek znajduje się pod stałym ciśnieniem,

absolutny zakaz kontaktu danego materiału z wodą.

387.          Górne cyfry na tablicy ostrzegawczej stosowane w kolejowym i drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych oznaczają:

 1. numer identyfikacyjny przewożonej substancji,
 2. numer rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa substancji,
 3. informują o sposobie postępowania podczas awarii.

388.          Pęcherzyk piany wytworzonej przez gaśnice o symbolu GWP 9Y wypełnia:

 1. CO2,
 2. powietrze,
 3. azot.

389.          APL to:

 1. agregat piany lekkiej,
 2. agregat proszkowy lekki,
 3. agregat proszkowy specjalny.

390.           Ile nasad odprowadzających (wylotowych) 75 posiada rozdzielacz:

 1. 1,
 2. 2,
 3. 3.

391.          Symbol PP 2- 12 oznacza prądownicę:

wodną owydajności20 l/cm,

pianową o wydajności 12 m3 /s,

pianową o wydajności 200 l/min i liczbie spienienia 12,

392.          Z materiałów palnych może być wykonany garaż:

 1. boksowy dla jednego samochodu osobowego,
 2. boksowy dla jednego samochodu półciężarowego,
 3. wolno stojący, maksymalnie dla 2 samochodów osobowych,

393.           Symbol "strefa 20" oznacza strefę zagrożenia wybuchem, w której:

 1. mieszanina wybuchowa pyłów występuje często lub długotrwale w normalnych warunkach pracy,
 2. mieszanina wybuchowa gazów par lub mgieł występuje stale lub długotrwale w normalnych warunkach,
 3. występują pary cieczy o DGW mniejszej niż 10 proc.

394.           Czy klapy dymowe w dachach i stropach mogą być wykonane z materiałów palnych:

 1. tak - do powierzchni 3,5 m2,
 2. nie,
 3. tak,

395.           W urządzenia przeciwpianiczne należy w miarę możliwości wyposażać drzwi pomieszczeń, w których morze przebywać jednocześnie:

więcej niż 200 osób,

więcej niż 300 osób,

więcej niż 150 dzieci.

396.          Do czego służy trokomat?

 1. do wytwarzania podciśnienia w linii ssawnej,
 2. do wytwarzania podciśnienia w linii tłocznej,
 3. do wytwarzania nadciśnienia w tłocznej.

397.          Na jakim ciśnieniu roboczym pracują narzędzia hydrauliczne Holmatro?

 1. 630 bar.
 2. 720 bar.
 3. 700 bar.

398.           Jaką odległość należy zachować pomiędzy stertami ustawionymi w jednej strefie pożarowej ?

 1. 20 m.,
 2. 30 m.,
 3. nie normuje się odległości.

399.          Co uzyskujemy w dyfuzorze?

 1. zmniejszanie prędkości przepływu,
 2. zwiększanie prędkości przepływu,
 3. zmniejszanie wydatku.

400.          Wydajność pistoletu proszkowego w samochodzie GPr - 3000 wynosi:

 1. 5 kg/s,
 2. 15 kg/s,
 3. 30 kg/s,

401.          Czy do budynku o wysokości 15 m, w którym mieści się dyskoteka na 45 osób wymagane jest wykonanie drogi przeciwpożarowej:

 1. nie,
 2. tak,
 3. tak, ale w przypadku gdy budynek wykonany jest z materiałów palnych.

402.          Ile wyjazdów należy wykonać na ogrodzony plac targowy o powierzchni 4 ha:

 1. co najmniej 1,
 2. co najmniej 2,
 3. co najmniej 3.

403.          Czy pomieszczenie chlewni, w której zachodzi konieczność przebywania ludzi dłużej niż 4 godziny na dobę, uważa się za:

 1. pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi,
 2. pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi,
 3. nie uważa się za pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi.

404.          W jakiej najmniejszej odległości od placu zabaw dziecięcych można zlokalizować miejsce parkingowe dla 40 samochodów?

 1. 5 m,
 2. 10 m,
 3. 20 m.

405.          Jaka jest wymagana najmniejsza szerokość użytkowa biegu samochodów wewnętrznych w budynku szkoły?

 1. 1,0 m,
 2. 1,2 m,
 3. 1,4 m.

406.          Czy do pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji w budynku wysokim może być doprowadzona instalacja gazowa?

 1. nie,
 2. tak,
 3. tak, po zaopiniowaniu przez właściwą komendę wojewódzką PSP

407.           Ile wynosi wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla stacji paliw ?

 1. 5 dm3/s,
 2. 10 dm3/s,
 3. 20 dm3/s.

408.           Czy w garażu oświetlonym wyłącznie światłem sztucznym wymagane jest stosowanie oświetlenia awaryjnego:

 1. nie,
 2. tak,
 3. tak, jeżeli powierzchnia garażu przekracza 1000m2.

409.           Czy w dachu, dla którego wymagana jest odporność można wykonać świetliki nie posiadające odporności ogniowej:

 1. nie można,
 2. można, jeżeli powierzchnia nie przekracza 100 m2,
 3. można, jeżeli powierzchnia świetlików nie przekracza 20 % powierzchni dachu.

410.           O ile można zwiększyć długość przejścia ewakuacyjnego w garażu zamkniętym przy zastosowaniu stałych urządzeń gaśniczych:

o 50%,

o 100%,

nie można zwiększyć.

411.           Czy w budynku jednorodzinnym konieczne jest wydzielenie pożarowe magazynu oleju opałowego za pomocą ścian i stropów oraz drzwi o wymaganej odporności ogniowej ?

 1. tak,
 2. nie,
 3. tak, jeżeli pojemność zbiornika z olejem opałowym jest większa niż 1000 m3.

412.          Ile kondygnacji może mieć budynek tymczasowy przeznaczony na pobyt ludzi;

musi być jednokondygnacyjny,

musi być jednokondygnacyjny o wysokości nie przekraczającej 12 m,

może mieć nie więcej niż 2 kondygnacje.

413.           Ile wynosi minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego:

0,5 m,

0,7 m,

1,2 m.

414.          Jaka powinna być odległość hydrantu zewnętrznego od krawędzi drogi lub ulicy:

nie powinna przekraczać 2m,

nie powinna przekraczać 5m,

nie powinna przekraczać 15m,

415.          Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 TYP 005 wynosi:

160 l

250 l

500 l

416.          Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?

 1. metan
 2. etan
 3. wodór

417.          Linia zasilająca to:

 1. linia wężowa od nasady tłocznej pompy pożarniczej ustawionej na stanowisku wodnym do rozdzielcza
 2. linia wężowa od punktu czerpania wody do nasady ssawnej pompy pożarniczej
 3. linia wężowa od nasady hydrantu do nasady ssawnej pompy pożarniczej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego samochodu gaśniczego

418.          Resuscytacja to:

 1. śmierć kliniczna
 2. zespół czynności ratunkowych
 3. wstrząs powypadkowy

419.          Eksplozymetr służy do:

 1. pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu
 2. tłumienia fali detonacyjnej
 3. pomiaru temperatury zapłonu

420.           Pianą można gasić pożary klasy:

 1. klasy A i B
 2. klasy C i D
 3. tylko klasy C

421.           Wydajność motopompy strażackiej M 8/8 wynosi:

 1. 80 l/min
 2. 400 l/min
 3. 800 l/min

422.          Do kategoria zagrożenia ludzi ZL IV zaliczamy:

 1. budynki mieszkalne
 2. dyskoteki
 3. archiwa, muzea

423.          W jakiej odległości od naziemnych zbiorników z gazem płynnym w stacjach paliw nie mogą się znajdować żadne studzienki telekomunikacyjne, wodociągowe itp.?

 1. 5 m
 2. 8 m
 3. 10 m

424.          Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?

 1. I
 2. III
 3. II

425.          Ośrodkiem certyfikacyjnym wyrobów w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest:

 1. Instytut Techniki Przeciwpożarowej w Warszawie
 2. Centralny Ośrodek Badań Ochrony Przeciwpożąrowej w Łodzi
 3. Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie

426.           Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:

tylko wiosennym i jesiennym

tylko wiosennym i letnim

przez cały rok

427.           Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej pokrywane są z:

budżetu wojewódzkiego,

budżetu państwa,

budżetu specjalnego

428.           Budynek szkolny jest zaliczany do:

 1. kategorii niebezpieczeństwa pożarowego,
 2. kategorii zagrożenia wybuchem,
 3. kategorii zagrożenia ludzi.

429.           Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy instalować w :

 1. obiektach zagrożonych pożarem,
 2. obiektach o kubaturze przekraczającej 1000m3,
 3. obiektach o powierzchni przekraczającej 100m2

430.          Badania okresowe instalacji odgromowej w budynkach użyteczności publicznej należy wykonywać co :

 1. 1 rok
 2. 3 lata
 3. 5 lat