1. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?:

   komenda powiatowa /miejska/ PSP

   nadleśnictwo

   burmistrz /wójt/2. Pożary grupy C to pożary:

   ciał stałych

   cieczy palnych

   gazów palnych3. Co oznacza skrót CTIF?

   Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów

   Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego

   Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów4. Który z poniższych pagonów oznacza stopień starszego brygadiera w PSP

   a)

   b)

   c)

 


5. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?

   1 rok

   2 lata

   3 lata6. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało w:

   1967 roku

   1975 roku

   1971 roku7. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:

   nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów

   piła, bosak,

   poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa8. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:

   50±5bar

   40±5bar

   60±5bar9.Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:

   koszula w kolorze niebieskim

   czapka rogatywka

   koszula w kolorze białym10. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:

   skoku przez rów o szerokości 2 m

   slalomu między trzema tyczkami

   budowy linii ssawnej11. Czego nie wolno gasić wodą?

   sodu

   węgla

   papieru12. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:

wynoszenia w nim cennych przedmiotów

ratowania ludzi z wysokości do 20 m

dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne13. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:

od 1 maja do 30 września

od 1 kwietnia do 30 października

od 1 czerwca do 30 września14. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:

azot

powietrze

dwutlenek węgla15. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5° C

nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę

schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia"

schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia"16. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:

starosta

wojewoda

Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody17. Co oznacza poniższy znak bezpieczeństwa?

kolor czerwony

urządzenie służące do informowania o istniejącym zagrożeniu

telefon do użycia w stanie zagrożenia

możliwość połączenia się ze służbami drogą radiową18. Przy ustawieniu stogu siana obok drewnianej stodoły musi być zachowana między nimi minimalna odległość wynosząca:

20 m

30 m

50 m19. CNBOP jest to:

Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej

Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej20. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy - są to:

Natarcie i atak

Natarcie i obrona

Atak i kontratak21.Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:

SDiŁ

SDŁ

SDIŁ22. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:

   Komendant Powiatowy /Miejski/PSP

   Nadleśniczy

   Starosta23. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?

   co 2 lata

   co 3 lata

   co 4 lata24. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?

   Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

   Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych

   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji25. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:

   Szkołę Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie, Poznaniu.

   Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego

   Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie26. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:

   zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min

   zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min

   zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min27. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?

  powietrze

  przekładnia mechaniczna

  olej hydrauliczny28. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:

20m i 30m - 5 lat

15m i 25m - 3 lata

25m i 35m - 4 lata29. Budynki IN to:

inwentarskie służące do hodowli inwentarza

inwentarskie służące tylko i wyłącznie do magazynowania płodów rolnych

budynki przeznaczone do magazynowania zboża30. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:

średniej

ciężkiej

lekkiejWpisz swoje imię i nazwisko do tabelki poniżej,
wciśnij klawisz PODSUMOWANIE i podnieś rękę do góry.

Tu wpisz swoje imię i nazwisko:

Sprawdź prawidłowe odpowiedzi

Opracowanie: Sylwester Byzdra