OTWP - PRZYKŁADOWY TEST WIADOMOŚCI

   Przeczytaj uważnie poniższe zadania. Wybierz tylko jedną prawidłową odpowiedź na każde pytanie. Swoje odpowiedzi zapisz na kartce. Zapisz więc np. tak: 1-D, 2-C... 40-B. Następnie sprawdź poprawność swoich odpowiedzi. Powodzenia !

Lp. Pytanie A B C
1. W którym roku i gdzie odbył się l Ogólnopaństwowy Zjazd Delegatów Straży Pożarnych? 1919 w Warszawie, 1920 w Krakowie, 1921 w Warszawie.
2 Kto został prezesem utworzonego w 1916 r. Związku Floriańskiego ? Bolesław Chomicz, Zygmunt Choromański, Józef Tuliszkowski.
3 Kiedy i gdzie utworzono na ziemiach polskich pierwszą zawodową straż pożarną? 1832 - Lwów, 1834 - Warszawa, 1847 - Poznań.
4 Na zjeździe Straży Pożarnych we Włocławku 18-19 VIII 1912 r, zdecydowano o utworzeniu nowego pisma strażackiego pod tytułem: "Straż Pożarna", "Strażak", "Przegląd Pożarniczy"
5 W którym ze starożytnych państw spłonęła największa biblioteka świata starożytnego, założona w I w. p.n.e.? w Grecji, w Egipcie, w Rzymie.
6 Ile jest klas odporności pożarowej budynków ? 4, 5, 6.
7 Jakie drzwi muszą być wyposażone w samozamykacze ? zamykające klatki schodowe w budynkach użyteczności publicznej, zamykające klatki schodowe w budynkach mieszkalnych, mające odporność ogniową 30 minut.
8 Czy ruchome schody mogą być zaliczone do drogi ewakuacyjnej ? tak, nie, jeżeli wykonane są z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.
9 Na jaką odległość powinien być oddalony piec z kafli od drewnianej ściany budynku? 15 cm, 30 cm, 60 cm.
10 Odległość dojścia do podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach nie powinna przekroczyć: 20 m, 30 m, 40 m.
11 Wielorodzinne budynki mieszkalne zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi: ZL I, ZL III, ZL IV.
12 Ubezpieczenie budynków od ognia w indywidualnych gospodarstwach rolnych jest:


dobrowolne, obowiązkowe, obowiązkowe, jeżeli budynki wykonane są z materiałów palnych.
13 W jakiej odległości od stacji paliw płynnych można sadzić las? 20m, 30m, 50 m.
14 Jaka najmniejsza ilość środka gaśniczego musi się znajdować się w gaśnicy będącej na obowiązkowym wyposażeniu samochodu osobowego ? 0,5 kg, 1 kg, 2kg.
15 Instalowanie opraw oświetleniowych oraz sprzętu instalacji elektrycznej bezpośrednio na drewnianej boazerii jest: zabronione, dozwolone, jeżeli boazeria została zabezpieczona przed zapaleniem, dozwolone, jeżeli ich konstrukcja zabezpiecza drewno przed zapaleniem.
16 Działania ratownicze w obronie to: podstawowe działanie ratownicze mające na celu niedopuszczenie do zapalenia obiektów zagrożonych, podstawowe działanie ratownicze mające na celu niedopuszczenie do powiększenia pożaru, podstawowe działanie ratownicze mające na celu obronę ratowników.
17 Neutralizacja to: gaszenie palącej się substancji chemicznej, zobojętnianie substancji niebezpiecznej, proces magazynowania substancji niebezpiecznej w strażach pożarnych.
18 Poszkodowany oparzony wymaga: polania spirytusem na rany, bandażowania rany, chłodzenia rany wodą.
19 Ubranie żaroodporne służy do:
ochrony ratownika w czasie akcji chemicznej, ochrony ratownika w czasie nurkowania, ochrony ratownika w czasie akcji gaśniczej.
20 "Szczęki życia" to sprzęt hydrauliczny używany najczęściej w: ratownictwie medycznym do ochrony głowy poszkodowanych ludzi, ratowaniu na drogach, do rozpierania (rozciągania) karoserii samochodowych w celu udzielenia pomocy medycznej lub ewakuacji poszkodowanych (zagrożonych) ludzi w wyniku wypadku, gaszeniu płonących ludzi.
21 Symbol SH-10 oznacza: samochód specjalny holowniczy, samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10 m, samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10 m i udźwigu 1 tony.
22 Urządzeniem umożliwiającym wypompowywanie wody z piwnicy jest: zasysacz liniowy, wysysacz, smok ssawny.
23 Cechą charakterystyczną prądownicy pianowej jest wydajność nominalna: piany gaśniczej, wody, wodnego roztworu środka pianotwórczego.
24 Podstawowym mechanizmem gaśniczym proszku jest działanie: chłodzące, tłumiące, izolujące.
25 Produkowane obecnie gaśnice śniegowe powinny mieć zbiornik w kolorze: srebrnym, czerwonym, dopuszcza się kolor srebrny lub czerwony.
26 Odległość hydrantu zewnętrznego od krawędzi drogi lub ulicy powinna wynosić nie więcej niż: 1 m, 2 m, 3 m.
27 Przystosowany do celów przeciwpożarowych naturalny zbiornik wodny musi spełniać m.in. warunek, aby wysokość od smoka ssawnego do osi pompy nie przekraczała: 6 m, 7 m 7,5 m.
28 Powierzchnia otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż: 0,8 m2, 1,2 m2, 2,0 m2.
29 Poddasze uważane jest za kondygnację: tak, nie, nie, jeżeli jest to poddasze nieużytkowe.
30 Gaz z sieci gazowej może być doprowadzony do budynków wysokościowych; tak, nie, tak, za zgodą właściwego organu państwowego nadzoru budowlanego, wydaną po zasięgnięciu opinii komendy wojewódzkiej PSP.
31 Oświetlenie awaryjne obejmuje: oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne, oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe i przeszkodowe, taki termin nie istnieje.
32 Odporność ogniową budynku odrębnie ustala się dla budynków produkcyjnych i magazynowych oraz dla budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL: tak, nie, termin "odporność ogniowa budynku" aktualnie nie jest stosowany.
33 Schody ze stopniami zabiegowymi mogą być stosowane na drogach ewakuacyjnych: nie, tak, pod warunkiem, że schody te nie są jedyną drogą ewakuacyjną, tak, z wyjątkiem budynków zaliczonych do ZL II.
34 Budynek przedszkola zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi: ZL I, ZL II, ZL III.
35 Budynek wysoki jest to budynek o wysokości nad poziomem terenu: 12-25 m, 25-55 m, 55-75 m.
36 W pomieszczeniu zagrożonym wybuchem nie jest wymagany lekki dach, jeżeli łączna powierzchnia urządzeń odciążających (przeciwwybuchowych), jak otwory okienne i przepony w stosunku do kubatury pomieszczeń jest większa niż: 0,65 m2/m3, 0,075 m2/m3, 0,065 m2/m3,
37 Drzwi ewakuacyjne z budynku powinny otwierać się na zewnątrz: jeżeli w budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt grup ludzi w liczbie powyżej 50, zawsze, jeżeli w budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt grup ludzi w liczbie powyżej 40.
38 Symbol Z 1 oznacza: kategorię zagrożenia wybuchem, strefę zagrożenia wybuchem, grupę zagrożenia wybuchem.
39 Dźwigi mogą być stosowane do celów ewakuacji: tak, nie, tak, ale po spełnieniu określonych warunków technicznych.
40 Szerokość jezdni drogi pożarowej na terenach wiejskich jednostek osadniczych powinna wynosić co najmniej: 3 m, 4 m, 3,5 m.

SPRAWDŹ PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI >>>

[wstecz]