Przegląd
images/zaloba/z1.jpg

 

 Informacja dla rodziców

    Przypominamy, iż istnieje możliwość przystąpienia naszej szkoły do projektu „Profilaktyka nadwagi i otyłości” realizowany przez Stowarzyszenie „Klub XXI wieku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20114-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11,3 Usługi społeczne i zdrowotne.

    Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018r. do 29.02.2020r. i skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

     Celem projektu jest zwiększona świadomość w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość, a także nabycie wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom.

 Uczestnikiem projektu może zostać osoba spełniająca poniższe kryteria:

- status ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej zamieszkującego województwo lubelskiego

- zgoda opiekuna prawnego na udział w projekcie

- może to być osoba z niepełnosprawnością

 Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wsparciem w zakresie:

- badań diagnostycznych

- zajęć z dietetyki

- zajęć z psychologiem

- zajęć praktycznych rozwijających aktywność ruchową

 Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie skrypt z treściami zajęć z edukacji zdrowia, dietetyki, psychologii, z przykładami ćwiczeń i opisem aktywności fizycznej wspomagającej utrzymanie prawidłowej wagi ciała oraz zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń- mata do ćwiczenia, skakanka, piłka gimnastyczna.

    Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zdecydują się na zgłoszenie swoich dzieci/podopiecznych, do udziału w projekcie, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu Szkoły Podstawowej, w celu pobrania i wypełnienia dokumentów oraz zapoznania się z regulaminem.

Zgłoszenia poddane zostaną procesowi rekrutacji przez Organizatora („Klub XXI Wieku”)

 

Koordynator projektu

 Lucyna Próchniak