Przegląd
images/n1.png

gif swietlica

Informacje dotyczące świetlicy

Prawo do korzystania ze świetlicy mają dzieci, o których mowa w art. 105 ustawy
z dn.14.12.2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2019.1148).

Art. 105. Prawo oświatowe

Zajęcia świetlicowe

1. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 kształcenie specjalne ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki
w szkole.

Informacje dotyczące przyprowadzania
i odbierania dzieci ze szkoły

a) przyprowadzanie:

  1. Rodzice przyprowadzają dzieci wejściem dolnym do szatni.
  2. Dzieci z klas I i II są odbierane z szatni, przez nauczyciela uczącego.
  3. Dzieci korzystające rano z opieki świetlicy, przyprowadzane są przez rodziców do godz. 745 do świetlicy głównej (PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ)

b) odbieranie

  1. Rodzice odbierają swoje dzieci z szatni.
  2. Dzieci korzystające ze świetlicy, odbierane są przez rodziców
    po zakończeniu zajęć świetlicowych w godzinach: 1225 – 1235; 1330 – 1340; 1435 – 1600 .