ZASADY ORGANIZACJI PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ
W CZASIE PANDEMII

Posiłki wydawane są zmianowo zgodnie z harmonogramem opracowanym w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci, korzystających z żywienia w szkole.

  • Uczniowie przyprowadzani są na stołówkę przez wyznaczonego pracownika Szkoły w grupie odpowiadającej liczbie miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego spożywania posiłków.

  • Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki.
    W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, ustawiając się w jednej kolejce.

  • Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.

Po wyjściu każdej grupy ze stołówki pracownicy personelu kuchennego oraz intendent przeprowadzają czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę w miarę możliwości.