Zespół humanistyczny
images/logo1.jpg

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2008/2009 

Problematyka spotkań Termin realizacji
 1. Ustalenie planu pracy zespołu przedmiotów humanistycznych.
 2. Poinformowanie uczniów o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów.
 3. Różnorodność form oceniania pracy ucznia z uwzględnieniem wszystkich przejawów aktywności; systematyczność i rytmiczność oceniania; konieczność różnicowania prac domowych- zadawanie prac „dla chętnych”.
 4. Budzenie zainteresowań czytelniczych:
 • Przeprowadzanie testów sprawdzających znajomość treści lektur.
 • Propagowanie wśród uczniów czasopism popularno-naukowych,
 1. Wymiana doświadczeń z realizacji programów nauczania z poszczególnych przedmiotów.
 2. Współpraca z biblioteka szkolną- wykorzystanie księgozbioru   w pracy lekcyjnej i samokształceniowej.
 3. Referat na temat: Jak omawiać lektury w szkole podstawowej?- p. A. Sereda.
 4. Referat na temat: Metody aktywizujące pracę uczniów.- p. A. Sereda. 
 5. Organizacja konkursów przedmiotowych i ich rola w rozwijaniu zainteresowań uczniów, analiza błędów w pracach konkursowych- wnioski.
 6. Organizacja wycieczek przedmiotowych.
 7. Korekta błędów ortograficznych w pracach uczniów na wszystkich przedmiotach.
 8. Kształtowanie u uczniów umiejętności techniki pisania.
 9. Stosowanie ćwiczeń w pisaniu różnych form wypowiedzi z przestrzeganiem zasad stylistycznych, interpunkcyjnych.
 10. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem poezji.
 11. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania środków stylistycznych w utworach poetyckich.
 12. Kształtowanie u uczniów umiejętności rozumowania na każdym przedmiocie.
 13. Udział w wewnętrznych i zewnętrznych kursach doskonalenia zawodowego.
 14. Włączenie uczniów do bogacenia bazy dydaktycznej przez samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych (przygotowywanie gazetek okolicznościowych).
 15. Dbałość o kulturę i precyzję oraz piękno w wypowiedziach uczniów na wszystkich przedmiotach nauczania.
 16. Rozwijanie zainteresowań uczniów na kółkach: polonistycznym, plastycznym, recytatorskim.
 17. Stworzenie i przeprowadzenie testów diagnozujących z języka polskiego w klasach IV.
 18. Omówienie próbnych sprawdzianów klas VI- wnioski.
 19. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i trudnościom poprzez współpracę z wychowankami i ich rodzicami.
 20. Pełnienie dyżurów nauczycieli- raz w tygodniu 1 godz.
 21. Omówienie sprawdzianów kompetencji klas VI.
 22. Wybór programów i podręczników szkolnych z poszczególnych przedmiotów nauczania na rok 2009/2010
 23. Podsumowanie pracy zespołu.