Strona projektu "Angielski dla każdego"
Counter
15957
Visit Today : 10
Visit Yesterday : 8
This Month : 18

Opis projektu

CELE OGÓLNE

1. Wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli- ugruntowanie statusu zawodu nauczyciela poprzez zachęcanie nauczycieli do rozwoju zawodowego w celu zapewnienia wysokiej jakości nauczania, radzenia sobie ze złożonym charakterem środowiska szkolnego, jak również wykorzystywania w procesie nauczania nowych metod i narzędzi.
2. Rozwijanie umiejętności podstawowych-dbałość o poprawę rezultatów uczniów osiągających wyniki poniżej przeciętnej w zakresie podstawowych umiejętności (matematyka, nauki ścisłe i przyrodnicze oraz umiejętność czytania i pisania) poprzez stosowanie bardziej skutecznych i innowacyjnych metod nauczania.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

I. Podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez określenie potrzeb, które muszą ulec poprawie lub wzmocnieniu w perspektywie jej rozwoju.
Europejski Plan Rozwoju Szkoły zakłada działania, których cele mają obejmować różne obszary funkcjonowania szkoły. W ramach każdego z tych obszarów szkoła stawia sobie określone cele i zadania wynikające z konieczności zaspokojenia wielu różnorodnych potrzeb, zarówno odnoszących się do szkoły jako całości, jak i do poszczególnych jej składowych: nauczycieli oraz uczniów. Temu mają służyć mobilności zagraniczne nauczycieli.
II. Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły.
Celem projektu jest udział nauczycieli szkoły w doskonaleniu zawodowym w krajach Unii Europejskiej. Posiadanie kadry nauczycieli spełniających kryteria europejskie będzie wizytówką szkoły. Wpłynie to na podniesienie efektów kształcenia, zwiększy szanse na rozwój partnerstwa lokalnego i międzynarodowego oraz wpłynie pozytywnie na uczniów poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania. Udział w szkoleniu zagranicznym jest bardzo ważny dla szkoły, ponieważ możliwości jakie daje nie są osiągalne lokalnie. Nauka języka w Polsce jest mniej skuteczna-opiera sie bowiem głównie na przyswajaniu struktur gramatycznych, podczas gdy w kontaktach międzynarodowych to nie gramatyka ma znaczenie. Najskuteczniejszym sposobem na doskonalenie swoich umiejętności językowych i metodycznych są właśnie szkolenia zagraniczne, gdzie nie ma możliwości porozumiewania się z innymi uczestnikami w języku ojczystym. Umożliwiają one nawiązanie międzynarodowych kontaktów, wymianę doświadczeń, dają sposobność skonfrontowania dotychczasowej wiedzy i umiejętności oraz poznania innych rozwiązań edukacyjnych. Nowe kontakty mogą w przyszłości zaowocować nowymi projektami, również z udziałem uczniów.
1. Umiejętności i kwalifikacje pracowników oraz nowe narzędzia/metody nauczania- Doskonalenie metod nauczania przedmiotów ścisłych i języków obcych(metoda CLIL i ICT).
2. Umiejętności językowe- Doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli języka angielskiego jak i poszerzanie kompetencji językowych pozostałej kadry nauczycielskiej, a przez to zwiększanie motywacji uczniów do nauki języków obcych.
III. Realizacja mobilności zagranicznych pracowników szkoły-Odbycie dwutygodniowych szkoleń zagranicznych przez 5 nauczycieli lipiec/sierpień 2018.
IV. Wdrożenie wiedzy i umiejętności zdobytych przez pracowników szkoły w trakcie mobilności zagranicznych realizowanych w ramach projektu.
1. Poszerzanie palety różnorodnych metod i środków dydaktycznych zwiększających motywację uczniów, poszerzenie zastosowania technologii cyfrowych w nauczaniu.
2. Nowe programy nauczania- Dostosowanie programów nauczania dla kół przedmiotowych w celu wykorzystania metody CLIL oraz edukacji wczesnoszkolnej(program nauczania zajęć informatycznych na zajęciach w klasach młodszych)
3. Organizacja nauczania i uczenia się- Doskonalenie modelu uczenia się i nauczania poprzez wykorzystanie najlepszych doświadczeń i praktyk .
V. Współpraca ze środowiskiem (władza lokalna, rodzice, sponsorzy)- Utrwalanie i rozwijanie w opinii środowiska lokalnego obrazu szkoły jako aktywnej i dynamicznie rozwijającej się instytucji oświatowej, która w swojej pracy z uczniami wykorzystuje najnowsze narzędzia techniczne i organizacyjne oraz stara się być instytucją otwartą na świat, pozwalającą dawać swoim wychowankom dobre wzory obecności i działania w świecie różnorodnym i wielokulturowym oraz wrażliwość na wartości, które łączą tę różnorodność w jedną całość, budowanie silniejszej więzi ze środowiskiem lokalnym, podnoszenie autorytetu szkoły w środowisku lokalnym, wśród rodziców i potencjalnych sponsorów szkoły, stymulacja nowych form współpracy.
VI. Wymiar europejski szkoły- Kontynuacja i poszerzanie sieci kontaktów z nauczycielami w innych krajach Unii Europejskiej, a także z innymi szkołami; podejmowanie nowych projektów dla uczniów (partnerstwa strategiczne) ; wzrost poziomu świadomości i zainteresowania innymi kulturami w kontekście Unii Europejskiej wśród uczniów i nauczycieli.

Przewidywane efekty projektu „Angielski dla każdego”

1. Zwiększenie umiejętności nauczycieli w nauczaniu i samodoskonaleniu się. Wzrost znajomości języków obcych przez tych pracowników, którzy są gotowi pogłębiać te umiejętności, aby możliwe stało się przystąpienie do szkoleń metodycznych (CLIL lub ICT), a także udział w projektach eTwinning oraz w ramach planowanej Akcji KA2 programu Erasmus +. Upowszechnianie rezultatów projektu może wpłynąć na zwiększenie zainteresowania szkoleniami zagranicznymi oraz udziałem w projektach międzynarodowych pozostałej części kadry pedagogicznej. Nauczyciel angielskiego i przyrody po szkoleniu CLIL będzie wprowadzał tę metodę na zajęciach programowych i dodatkowych, zmodyfikuje swój program nauczania, wzbogacając go o te elementy. Nauczyciel informatyki po szkoleniu językowym będzie pracował z uczniami na platformie Moodle prowadząc cykl lekcji z grafiki wektorowej z wykorzystaniem darmowej angielskojęzycznej platformy www.youidraw.com. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego rozszerzy program zajęć informatycznych o elementy językowe, rozszerzając podstawę programową.
2. Wzrost motywacji do nauki wśród uczniów. Nowa wiedza, nowe doświadczenia i umiejętności nauczycieli wpłyną na wzrost efektywności kształcenia poprzez wprowadzanie nowych, ciekawych propozycji sposobu uczenia się. Jednym z największych problemów współczesnej edukacji jest brak zainteresowania nauką ze strony uczniów. Żyjąc w świecie pełnym silnych bodźców emocjonalnych, dostarczanych przez najnowsze osiągnięcia techniki(smartphone, iPhone, Internet, notebook itp), niechętnie skupiają się na mało interesującej i przestarzałej instytucji, jaką jest szkoła. Potrzebujemy specjalistycznych szkoleń, które pozwolą nam skoncentrować ucznia na kreowaniu własnej przyszłości, opartej na zdobyciu jak najpełniejszej edukacji szkolnej.
3. Lepsze rozumienie praktyk, polityki i systemów edukacyjnych w krajach europejskich. Nauczyciele będą mieli możliwość poznania innych systemów edukacyjnych oraz rozwiązań dotyczących procesu nauczenia/uczenia się, skonfrontować ze swoimi możliwościami oraz podjąć próby wprowadzania zmian.
4. Stosowanie nowych metod nauczania i wzrost jakości kształcenia. Nowe doświadczenia nauczycieli, wymiana doświadczeń z nauczycielami innych krajów oraz przeniesienie ich na grunt naszej szkoły wpłynie na wzrost jakości pracy szkoły.
5. Zrozumienie wśród uczniów i uczniów społecznej, kulturowej i językowej różnorodności. Kontakty z uczniami i szkołami z zagranicy za pośrednictwem nauczycieli oraz podtrzymywanie kontaktów z wolontariatem międzynarodowym zapoczątkowane wcześniej wpłyną na ukształtowanie postaw tolerancji oraz zrozumienia dla różnorodności kulturowej, społecznej i językowej i spowoduje wzrost motywacji do nauki języków obcych.
6. Wzbogacenie umiejętności językowych wśród uczniów i nauczycieli. Nowe umiejętności językowe nauczycieli będą miały przełożenie na nowe umiejętności i postawy uczniów oraz poszerzą możliwości poznawcze.
7. Podniesienie europejskiego wymiaru szkoły. Przyczyni się do niego z pewnością wyszkolenie kadry w kierunku językowym. Umożliwi to podjęcie i utrzymanie kontaktów i współpracy z nauczycielami i szkołami z innych krajów europejskich, jak również zapewni szeroki dostęp do literatury obcojęzycznej. Poznanie i wprowadzenie przez naszych nauczycieli innych metod i technik pracy z uczniem poprzez zastosowanie technologii informacyjnej na zajęciach i po lekcjach oraz zastosowanie metody CLIL będzie również świadczyć o wymiarze europejskim szkoły. Nasza szkoła planuje nawiązać międzynarodowe kontakty z innymi szkołami w Europie i w przyszłości wziąć udział w Akcji KA2 Partnerstwa Strategiczne Szkół, z możliwością udziału uczniów w wymianie międzynarodowej.
7. Zwiększona motywacja i satysfakcja z codziennej pracy wśród nauczycieli.
8. Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły. Prowadzenie zajęć dodatkowych lub programowych wzbogaconych o nowe metody, techniki i formy pracy przyczynią się do poszerzenia oferty szkoły, szkoły w środowisku lokalnym, a być może skłonią potencjalnych sponsorów do wsparcia finansowego dla szkoły.
9. Upowszechnianie efektów szkoleń zagranicznych przez uczestników przyczyni się do poprawy jakości nauczania oraz wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Prezentacje dla innych nauczycieli na temat systemów edukacyjnych w Europie, lekcja pokazowa prowadzona metodą CLIL na zajęciach dodatkowych, publikacje na temat projektu w mediach lokalnych i regionalnych mogą wpłynąć na zwiększenie zainteresowania rozwojem profilu zawodowego nauczyciela. Zaangażowanie uczniów w upowszechnianie rezultatów projektu(tworzenie blogów, kalendarzy, słowniczków tematycznych, gazetek) spowoduje zwiększenie satysfakcji uczniów z procesu uczenia się, a tym samym wzrost poziomu wiedzy i umiejętności.

Dodaj komentarz