Strona projektu "Angielski dla każdego"
Counter
17665
Visit Today : 12
Visit Yesterday : 9
This Month : 85

„Angielski dla każdego”- nowe wyzwanie, europejskie fundusze

      Erasmus+ to  program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;

Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;

Program Jean Monnet;

Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.
Do krajów uczestniczących w programie należy 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Starania o uzyskane dofinansowanie w ramach Akcji KA1 programu Erasmus+ zakończyły się powodzeniem.
Dzięki pracy doświadczonej  nauczycielki Lucyny Próchniak i aprobacie lokalnych władz Gminy Kurów  powstał wniosek, który przyjęto do realizacji. Został stworzony jako kontynuacja dotychczasowej aktywności kadry w wymiarze europejskim (udział nauczyciela języka angielskiego w projekcie programu Comenius, poprzedniej wersji Erasmus + w 2014 roku).
Pełnomocnikiem do spraw projektu jest wicewójt Gminy Kurów Marek Muszyński.
 Od 2 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Ks. G. Piramowicza w Kurowie realizowany jest projekt „Angielski dla każdego”, stworzony dla uczniów i kadry oświatowej szkoły.

Przygotowanie

Projekt  nasi nazwę „Angielski dla każdego”, jego celem jest zwiększenie kompetencji językowych kadry oświatowej: językowców i nauczycieli innych przedmiotów, co przyczyni się do  zwiększenia kompetencji kluczowych  uczniów. Cele, zaplanowane do osiągnięcia w tym projekcie, są odzwierciedleniem potrzeb  szkoły i jej nauczycieli.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości pracy szkoły w trzech obszarach:

1. Umiejętności językowe kadry oświatowej

2. Wzmacnianie profilu zawodowego nauczycieli

3. Europejski wymiar szkoły

Projekt będzie trwał 18 miesięcy. Planowana główna  aktywność w ramach Akcji 1. Mobilność Edukacyjna skierowana jest do pięciu nauczycieli.

Uczestnikami projektu są:  nauczyciel przyrody i angielskiego, który jest jednocześnie koordynatorem projektu – Lucyna Próchniak,  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Agnieszka Pękala,  logopeda, z kwalifikacjami do nauczania angielskiego w klasach młodszych – Zofia Kamińska-Dobrzyńska, nauczyciel matematyki-Alina Panecka oraz nauczyciel informatyk – Sylwester Byzdra. Uczestnicy zostali wybrani na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, są zmotywowani do pracy na wszystkich etapach projektu.

Przygotowania do realizacji projektu trwają od września.

Dwoje nauczycieli wraz z uczniami uczestniczyło na początku roku szkolnego w obozie językowym EuroWeek w Międzygórzu. EuroWeek to program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników, rozwija inteligencję, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.

W pierwszej części projektu  trójka nauczycieli bierze udział w przygotowawczym szkoleniu językowym, w celu zwiększenia umiejętności w tym zakresie przed główną planowaną mobilnością.

Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu korzystają z portalu eTwinning i uczestniczą w szkoleniach ułatwiających pracę z oferowaną platformą edukacyjną, korzystają z  niej podczas zajęć z uczniami oraz realizują projekt polegający na międzynarodowym partnerstwie pod tytułem „Good seed makes a good crop”.

Mobilność

Głównym zadaniem projektu jest odbycie dwutygodniowych  kursów zagranicznych : „English Language Development for teachers with CLIL approaches and methods”, „Professional Development of English Language for teachers and practical use of ICT in the classroom” oraz „English Language Development” w „Link School of English”- Swieqi/Malta. Termin kursów zastał zaplanowany w czasie wolnym od zajęć szkolnych tak, by nauczyciele i uczniowie mogli realizować planowy proces dydaktyczny.

Po mobilności nastąpi druga część projektu.  Efekty pracy podczas kursów i nowe doświadczenia uczestnicy projektu przeniosą na grunt szkolny, co wiąże się z  wymiernymi korzyściami dla uczniów.

Kontynuacja

Uczniowie wszystkich klas wezmą udział w różnych działaniach związanych z projektem, będą to: zajęcia pozalekcyjne (uczniowie wykonają kalendarze, słowniki i prezentacje multimedialne), pojawią się nowe metody i narzędzia pracy na lekcjach (metoda CLIL, narzędzia TIK), konkursy, zajęcia terenowe, wystawy, prezentacje dla młodszych kolegów, prowadzenie blogów itp.

Informacje o działaniach projektowych będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej szkoły i w lokalnej prasie.

Rezultaty projektu

Wiedza i umiejętności będące rezultatem projektu pozwolą uczestnikom na sprawne posługiwanie się językiem, wyposażą ich w narzędzia i nowe rozwiązania w procesie nauczania. Użycie narzędzi TIK w połączeniu z umiejętnościami językowymi uczynią lekcje bardziej atrakcyjnymi i nauczą uczniów nowych sposobów zdobywania informacji. Wdrożenie nowych metod będzie miało wpływ na zmotywowanie uczniów do nauki.
Pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi, dlatego też planujemy zorganizować: szkolenia i prezentacje dla innych nauczycieli, lekcje „otwarte” dla nauczycieli, a także nieformalną edukację poprzez warsztaty z zagranicznymi wolontariuszami. Oczekiwane rezultaty projektu to: poszerzenie kompetencji językowych i cyfrowych nauczycieli, poprawa wyników w nauce uczniów, nowe ciekawsze zajęcia pozalekcyjne, zainteresowanie uczniów kulturą europejską,  wzrost świadomości uczniów i rodziców o randze kształcenia językowego, a także nadanie szkole wymiaru europejskiego.

Doświadczenia związane z projektem podniosą standardy nauczania w szkole i wpłyną na rozwój współpracy międzynarodowej. Jako długofalowy rezultat planujemy włączyć większą liczbę nauczycieli w zagraniczne szkolenia językowe. Planowany wyjazd  na Maltę traktujemy jako przygotowanie do szkoleń specjalistycznych lub „job shadowing” w przyszłości.

Mamy pewność, że podjęte działania będą miały pozytywny wpływ nie tylko na naszą szkołę i pozostałych nauczycieli, lecz także wpłyną na pozytywny obraz szkoły wśród lokalnej społeczności i zaistnienie w wymiarze międzynarodowym.

Zofia Kamińska-Dobrzyńska,
Alina Panecka,
Lucyna Próchniak

Dodaj komentarz