Start
      Dziennik
   Zastępstwa
images/n1.png

Zarządzenie nr 7/05/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

dotyczące Szkoły Podstawowej w Kurowie, z dnia 25 maja 2020

w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie placówki

w okresie pandemii COVID-19

Na podstawie :

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)
 • Wytyczne dla Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 15 maja 2020r. w związku z otwarciem szkół od dnia 25 maja 2020 r.

zarządzam, co następuje:

 §1

 1. Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19”, stanowiące załącznik nr 1do Zarządzenia.
 2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Kurowie oraz rodziców, którzy będą korzystać z opieki szkoły.
 3. Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych w procedurach.

§2

Zmiany w Procedurach bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 25 maja 2020 r.

 Dyrektor                               
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kurowie
        Włodzimierz Żurkowski      

 Załącznik nr 1

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE
PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUROWIE

rece

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Kurowie oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 2. Celem procedur jest:
 1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
 2. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1. do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7/05/2020

§2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące   w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.
 5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje   o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem i dowiezieniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektoru Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7/05/2020
 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika. Będzie to sala nauczania początkowego nr 105 .
 7. Wyposaża pomieszczenia w zestawy do ochrony osobistej. 
 8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Zleca, aby przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci.
 10. Dopilnowuje, aby przed wejściem do szkoły ( w przedsionku) wisiała instrukcja, jak zdejmować rękawiczki i maseczki jednorazowe oraz zamykany kosz na zużyte środki

§ 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie (pierwszy raz przed rozpoczęciem pracy). 
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Do szkoły pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne. 
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 5. Pracownicy niepedagogiczni nakładają fartuchy oraz stosują środki ochrony osobistej. 
 6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.  
 7. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie sprawuje opiekę świetlicową 1 lub 2 nauczycieli.

Pełniący dyżur w placówce:

 1. Organizują działania opiekuńczo - wychowawcze lub dydaktyczne w godzinach otwarcia szkoły 7.00-16.00, które nie ulegają zmianie i dokumentują je w dzienniku zajęć opiekuńczych. 
 2. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w placówce . Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w uczniach poczucie bezpieczeństwa    i odpowiedzialności za swoje zachowanie. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze; uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 3. Organizują zajęcia w sali gimnastycznej, w której mogą przebywać dwie grupy uczniów ( po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte
  i zdezynfekowane).
 4. Organizują przerwy dla swojej grupy, odpowiednio do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela ( sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć).
 5. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 6. Ograniczają aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
 7. Organizują i koordynują pracę, która utrudni kontakt poszczególnych grup uczniów( różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości zostaje zabezpieczony przed używaniem. 
 8. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla uczniów (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 9. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza oraz nie dotykały okolic twarzy.
 10. Pełnią opiekę podczas spożywania posiłków przez uczniów na stołówce szkolnej
  ( przyprowadzają i odprowadzają uczniów).
 11. Unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 12. Sprawują opiekę, prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi.

         Pracownicy, którzy nie pełnią dyżuru w placówce:

 1. Wykonują zaplanowaną pracę zdalną, zgodną z planem miesięcznym pracy  zdalnej, dokumentują działania w dzienniku elektronicznym placówki.
 2. W godzinach 8.00-14.35 i wyznaczonych godzinach konsultacji pozostają „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.

        8. Pracownicy obsługi:

 1. Usuwają ze świetlicy szkolnej przedmioty i sprzęty, których nie można    skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, tapicerowane meble.
 2. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 3. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 4. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie. 
 5. Pracownik obsługi lub wyznaczona pomoc dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.
 6. Pracownik obsługi czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

           9. Pracownicy kuchni oraz intendentka:

 1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 2. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
 3. Nie kontaktują się bezpośrednio z uczniami, posiłki podaje nauczyciel. Wydawanie posiłków odbywa się w systemie zmianowym.
 4. Oprócz czepków i fartuchów, podczas przygotowywania posiłków stosują środki ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczki.
 5. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 6. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni, obieralni i klatki schodowej.
 7. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku koło magazynu.
 8. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren szko, towar zostawia za drzwiami.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 4

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 2 i omówioną w § 2 pkt.5 DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kurowie nr 7/05/2020
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba objęta kwarantanną lub w izolacji.
 4. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.
 6. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 8. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 11. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 12. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły.

§ 5

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od 7.00-16.00 . Wejścia do placówki odbywają się wejściem dolnym dawnej SP, gdy do szkoły uczęszcza maksymalnie 24 dzieci. Gdy liczba uczęszczających dzieci wzrośnie, zostaje uruchomione wejście boczne i szatnia byłego gimnazjum. Wyznaczone osoby odbierają uczniów od rodziców/opiekunów w drzwiach. Rodzice/opiekunowie odbierają dzieci w szatni szkoły SP, wyznaczona osoba odprowadza ucznia do drzwi i przekazuje rodzicowi.

    2. Ograniczenie liczebności grup:

 1. Pierwszeństwo w skorzystaniu ze szkoły mają uczniowie: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dzieci rodziców pracujących. 
 2. Liczba uczniów w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12. (powierzchnia użytkowa świetlicy szkolnej wynosi ok 65 m2 ), zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zajęć opiekuńczo-wychowawczych wynosi 4 m2
 3. Nieobecność ucznia w szkole rodzic/opiekun jest zobowiązany zgłosić sekretarzowi szkoły, w dniu nieobecności ucznia, do godz. 9.00 (telefonicznie). Cena posiłków może ulec zmianie. 
 4. Sekretarz szkoły do godz. 9.30 każdego dnia informuje dyrektora o ilości uczniów, którą do godz. 12.00 przekazuje do kuratorium.

3. Przyprowadzanie dzieci do placówki:

a. Tylko jedna osoba przyprowadza ucznia do szkoły i przychodzi tylko z uczniem, mającym pozostać w placówce.

b. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki rodzic odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji, ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

c. Pracownik dyżurujący w szatni odpowiada za ilość osób w pomieszczeniu szatni i dokonuje pomiaru temperatury uczniowi, jej odczyt zapisuje na liście wejść.

d. W pomieszczeniu szatni może przebywać w jednym czasie 4 rodziców/opiekunów i 4 uczniów.

e. Każdy rodzic/opiekun winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki.

       f. W szatni należy zachować bezpieczną odległość miedzy osobami tj. od 1,5 -2 metrów.

4. Odbieranie uczniów ze szkoły:

Rodzic/opiekun wyposażony w środki ochrony osobistej, dezynfekuje ręce, oczekuje na dziecko przed drzwiami. Pracownik potwierdza tożsamość rodzica/opiekuna i odbiera dziecko z sali, odprowadza do szatni i przekazuje opiekunowi.

§ 6

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH KONSULTACJE

1.Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.

2.W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

3.Do szkoły pracownicy pedagogiczni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.

4.Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją .

5.Pracownicy  pedagogiczni  –  nauczyciele:  pracują  wg  ustalonego  harmonogramu konsultacji .

6. Uczniowie korzystają z własnych zestawów podręczników i przyborów.

7.Organizując konsultacje indywidualne oraz grupowe należy uwzględnić odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

8. W grupie może przebywać do 12 uczniów.

9. Uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem głównym budynku dawnego gimnazjum (nie korzystają z szatni)

10. Podczas zajęć uczniowie i nauczyciele nie mają obowiązku korzystania z maseczek, przyłbic, chust.

11. Podczas pierwszych zajęć uczniowie otrzymują oświadczenia i deklaracje do podpisania przez rodziców. Podpisane przez rodziców dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć do szkoły.

§ 7

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

 1. Wyznaczony pracownik bezzwłocznie odizolowuje ucznia do tzw. IZOLATORIUM : Sali nr 105.
 2. Osoba ta bezzwłocznie zabezpiecza się w środki ochrony osobistej.
 3. Pracownik pozostaje z uczniem utrzymując min. 2 m odległości.
 4. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor zawiadamia rodziców.
 6. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu ucznia dzwoni na 999 lub 112.

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID -19 (duszności, kaszel, gorączkę):

a. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: IZOLATORIUM –Sali nr 105. 

b. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się środkami ochrony osobistej.

c. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do odwołania.
 3. Procedury zostaną uruchomione przez dyrektora z chwilą, gdy:

 1) Organ prowadzący:

a. Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.

b. Zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.

c. Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborzebezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu) jeśli będzie taka konieczność.

     2) PSSE w Puławach wyrazi pozytywną opinię dotyczącą zapisów procedur.

Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

…………….dn. ………………………

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….

( nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej w Kurowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 • mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19
 • w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 • w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywającyw  danej chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
 • w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i  organy.
 • Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

……………………………………………..

(podpis rodzica)

 

Załącznik nr 3- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

 

……………….……………….dn.……………………………

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓ WKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

 • przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka oraz osoby przyprowadzającej termometrem bezdotykowym
 • razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

……………………………………………..

(podpis rodzica)

 

tabela

Licznik odwiedzin

1678102
DzisiajDzisiaj509
WczorajWczoraj934
W tym tygodniuW tym tygodniu10429
W tym miesiącuW tym miesiącu39826
RazemRazem1678102
Zalogowani 0

Deklaracja dostępności.

deklaracja dostepnosci