RODZICE
      Dziennik
   Zastępstwa
images/n1.png

oceny

Ogólne zasady oceniania pracy zdalnej uczniów klas I-VIII w Szkole Podstawowej w Kurowie obowiązujące od 25 marca 2020r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.493

1.Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując platformy edukacyjne lub/i inne narzędzia internetowe.
2.Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Zaznacza, które treści nie są obowiązkowe i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.
3.Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie (droga mailowa, zdjęcie, skan, platforma).

4.Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej z nauczycielem.
5.Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe  dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia.
6. O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice/prawni opiekunowie będą informowani za pomocą dziennika elektronicznego (na bieżąco).
7. Wszelkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego uczenia się.
8. Zachęcamy do korzystania z materiałów przekazywanych przez nauczycieli do nauki i do współpracy z nauczycielem, pamiętając jednocześnie, że nieobecność ucznia w terminie zaplanowanej lekcji, brak kamery, trudności z połączeniem czy inne przyczyny techniczne, nie mają żadnego wpływu na ocenę pracy i zaangażowania ucznia.
9. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
10. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.
11. Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę: zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, terminowe przesyłanie zadanych prac, samodzielną i systematyczną pracę, bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych.

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY ZDALNEGO OCENIANIA UCZNIÓW Szkoły Podstawowej w Kurowie.

 1. W zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych kontrola osiągnięć uczniów może odbywać się w formie:
  1. ustnej (połączenie bezpośrednie online z nauczycielem),
  2. pisemnej (np.: sprawdziany, kartkówki),
  3. praktycznej (karty pracy, prace samodzielne uczniów)
 2. Nauczyciele mogą przeprowadzać kartkówki, sprawdziany, testy online w klasach IV-VIII. Nie jest to forma obowiązkowa.
 3. Po każdym zrealizowanym dziale programowym przeprowadzany jest sprawdzian/test lub podsumowanie w formie karty pracy.
 4. Sprawdziany/testy obejmujące szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż pięć jednostek lekcyjnych) powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową, a data sprawdzianu zapisana w dzienniku elektronicznym na tydzień przed przeprowadzeniem.  
 5. Wgląd do dokładnie sprawdzonych i ocenionych sprawdzianów/kart pracy/testów wraz z pisemnym uzasadnieniem wystawionej oceny uczeń powinien otrzymać w terminie do 2 tygodni od daty napisania pracy.  
 6. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy online w trybie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. Każda ocena uzyskana w trybie poprawy jest dopisywana do oceny poprawianej.

Warunki poprawy oceny:

 • Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu, karty pracy/testu w ciągu tygodnia od dnia sprawdzenia prac.
 • Jeżeli uczeń nie pisał karty pracy/testu z przyczyn losowych powinien ją napisać w ciągu tygodnia od dnia, kiedy może już uczestniczyć w zajęciach online.
 • Przy poprawianiu i pisaniu karty pracy/testu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a ocena wpisywana jest do dziennika obok pierwszej oceny.
 • Kartkówki nie muszą być zapowiadane i mogą obejmować materiał z dwóch ostatnich lekcji.
 • Poprawianie ocen za inne prace zlecone przez nauczyciela – w terminie uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu.  
 • Po okresowym nieuczestniczeniu w zajęciach online z przyczyn losowych uczeń ma uzupełnienia notatek w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń. Jeżeli nieobecność wynosi 1-2 dni notatki należy uzupełnić na bieżąco. Przy dłuższej nieobecności – w terminie ustalonym z nauczycielem.

7.O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice/prawni opiekunowie będą informowani za pomocą dziennika elektronicznego (na bieżąco).
8.Nauczyciel/wychowawca może kontaktować się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami, jeżeli jest zaniepokojony postępami ucznia w nauce lub zupełnym brakiem jego aktywności na lekcjach online.
9.Ocena, jaką otrzymał uczeń w toku nauki zdalnej, na prośbę ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna powinna być uzupełniona komentarzem słownym, motywującym ucznia do lepszej pracy.
10.Wszelkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego uczenia się oraz aktywizować jego rozwój, wskazując mu kierunek poprawy.
11. Przy ustalaniu oceniania z przedmiotów artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek
 wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
12. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczniowie klas IV-VIII są informowani przez nauczycieli przedmiotów o przewidywanych stopniach śródrocznych i rocznych.
13. O przewidywanym dla klas IV-VIII ucznia śródrocznym/rocznym stopniu niedostatecznym informuje się do końca maja poprzez dziennik elektroniczny.
14. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.
15. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po zakończeniu lekcji i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali podczas lekcji online.
16. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom poprzez odesłanie ich w formie elektronicznej do ucznia lub rodzica. Ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego.  17. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
18. Ocenę z ustnej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w czasie lekcji online, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.
19. Nauczyciel na prośbę ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna przekazuje uczniowi recenzję pracy pisemnej.  
20. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  
21. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

 1. frekwencja na zajęciach online z danego przedmiotu nie jest niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);  
 2. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form kontaktu zdalnego nauczania
 3. uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i kart pracy ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna);
 4. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym zdalnych konsultacji indywidualnych.

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych

 1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny, zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 2 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych przesłanego w formie elektronicznej.
 2. Wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotu sprawdza spełnienie wymogu w pkt 20 i 21. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków w pkt 20 i 21, nauczyciele wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
 3. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt 20 i 21, prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.  
 4. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu ustnego (forma rozmowy online).  
 5. Poprawa oceny klasyfikacyjnej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  
 6. Ostateczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora, że uczeń spełnił wszystkie wymogi pkt 20 i 21, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 8. W skład komisji wchodzą:
  1. Dyrektor albo Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  3. nauczyciel z danej szkoły prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
 9. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
  1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  2. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
  3. imię i nazwisko ucznia,
  4. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 10. Do protokołu dołącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 11. Protokół wypełniony elektronicznie pozostaje w dokumentacji Szkoły.
 12. Do powyższej dokumentacji uczeń i rodzic ma prawo wglądu w terminie i formie ustalonej z Dyrektorem Szkoły.
 13. Oceny do arkusza ocen ucznia wpisuje wychowawca klasy.
 14. Na posiedzeniu klasyfikacyjnym wychowawcy przedstawiają nie tylko wskaźniki ilościowe poziomu osiągnięć uczniów i ich zachowań, ale dokonują wnikliwej analizy przyczyn niepowodzeń szkolnych młodzieży.
 15. Szczegółowe zasady klasyfikowania uczniów oraz składania egzaminów klasyfikacyjnych określają odrębne przepisy.

Licznik odwiedzin

1755854
DzisiajDzisiaj1853
WczorajWczoraj1916
W tym tygodniuW tym tygodniu3769
W tym miesiącuW tym miesiącu28338
RazemRazem1755854
Zalogowani 0

Deklaracja dostępności.

deklaracja dostepnosci