Procedury COVID-19
      Dziennik
   Zastępstwa
images/n1.png

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 zawartymi w Zarządzeniu Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Zarządzenie nr 9/08/2020  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  dotyczące Szkoły Podstawowej w Kurowie, z dnia 1 września 2020 w sprawie: procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19  

Na podstawie :

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

  • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
  •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
  • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)
  • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. z dnia 11 sierpnia 2020 r.

 zarządzam, co następuje:

 §1

 1. Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii  COVID-19”, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 2.Procedury obowiązują wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Kurowie, uczniów oraz rodziców, których dzieci będą uczęszczały do szkoły.

3.   Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień  zawartych w procedurach.

 §2

 Zmiany w Procedurach bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów.

  §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 1 września 2020 r.

 …………………………………

 (Podpis i pieczątka dyrektora

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego)

 

 

                                                                                                                                                                     załącznik nr 1 do Zarządzenia  

 

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE

PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUROWIE

 01 września 2020 r

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  

  1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Kurowie, uczniów oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
  2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19, w czasie trwania zajęć szkolnych.
  3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

  §2

 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1.   Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Planuje organizację pracy szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

5.   Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19.

 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika. Będzie to gabinet pedagoga nr. 126.

 7. Wyposaża pomieszczenia w zestawy do ochrony osobistej.

 8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

9. Zleca aby przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

10. Zleca aby przy wejściach do szkoły oraz salach dydaktycznych umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci.

11. Dopilnowuje, aby przed wejściem do szkoły ( w przedsionku) wisiała instrukcja,   jak zdejmować rękawiczki i maseczki jednorazowe oraz zamykany kosz na zużyte   środki.

 § 3

 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

3. Do szkoły pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni, wchodzą i wychodzą tylko wejściem dolnym dawnej szkoły SP.

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją .

5. Pracownicy niepedagogiczni nakładają fartuchy oraz stosują środki ochrony osobistej.

6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

7. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora planu pracy szkoły:

 a. Organizują działania dydaktyczne oraz opiekuńczo - wychowawcze w godzinach otwarcia szkoły 6.45-16.00.

b. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w placówce . Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w uczniach poczucie bezpieczeństwa   i odpowiedzialności za swoje zachowanie. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze; uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

c. Organizują zajęcia na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

d. Organizują przerwy dla swojej grupy, odpowiednio do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela ( sale, korytarze, wietrzone są co najmniej raz na godzinę).

e. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

f. Ograniczają aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami (jeżeli nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego, obowiązuje zakrywanie ust i nosa, przez nauczycieli, personel szkoły oraz uczniów).

g. Organizują i koordynują pracę, która utrudni kontakt poszczególnych grup uczniów (różne godziny zajęć świetlicowych, obiadów szkolnych lub zajęć na boisku). Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości zostaje zabezpieczony przed używaniem.

h. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla uczniów (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

i. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza oraz nie dotykały okolic twarzy.

j. Pełnią opiekę podczas spożywania posiłków przez uczniów na stołówce szkolnej (przyprowadzają i odprowadzają uczniów klas pierwszych).

k. Unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

l. Sprawują opiekę, prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi.

m. Podczas zajęć uczniowie i nauczyciele nie mają obowiązku korzystania z maseczek, przyłbic, chust.

 8. Pracownicy obsługi:

 a. Usuwają ze świetlicy szkolnej przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, tapicerowane meble.

b. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

c. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

d. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie.

e. Nauczyciel świetlicy lub wyznaczona dodatkowo osoba czuwa i odpowiada za  odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia  koronawirusem lub chorobę COVID-19. Niezwłocznie powiadamia   rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.

f. Pracownik obsługi czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń  w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

9.   Pracownicy kuchni oraz intendentka:

a. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

b. Nie kontaktują się bezpośrednio z uczniami. Wydawanie posiłków odbywa się w systemie zmianowym. Po każdej grupie czyszczone są blaty stołów i poręcze krzeseł.

c. Oprócz czepków i fartuchów, podczas przygotowywania posiłków stosują   środki ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczki.

d. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

e. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni, obieralni i klatki schodowej.

f. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku koło magazynu.

g. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia za drzwiami.

 § 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole.

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba objęta kwarantanną lub w izolacji. Informują o tym fakcie szkołę.

4. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych. Opiekunowie mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk w przestrzeni wspólnej ( wejście przy szatni).

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.

6. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły oraz w wyznaczonych miejscach na terenie szkoły.

7. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

11. Są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły, jeśli u ucznia zaobserwowano objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel.

§ 5

 PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wejście główne są zamknięte od 7.00-16.00 . Wejścia do placówki odbywają się wejściem dolnym dawnej SP oraz przez szatnię byłego gimnazjum. Rodzice/opiekunowie odbierają dzieci w szatni szkoły SP.

2.   Przyprowadzanie dzieci do placówki:

 a. Tylko jedna osoba przyprowadza ucznia do szkoły i przychodzi tylko z uczniem, mającym pozostać w placówce.

b. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki rodzic odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji, ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

c. Pracownik dyżurujący w szatni odpowiada za ilość osób w pomieszczeniu szatni i dokonuje pomiaru temperatury uczniowi, jej odczyt zapisuje na liście wejść.

d. Każdy rodzic/opiekun winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe  rękawiczki.

e. W szatni należy zachować bezpieczną odległość miedzy osobami tj. od 1,5 -2 metrów.

3.  Zwalnianie uczniów ze szkoły:

     Rodzic/opiekun wyposażony w środki ochrony osobistej, dezynfekuje ręce, oczekuje   na dziecko w holu przy szatni. Pracownik potwierdza tożsamość rodzica/opiekuna, odbiera dziecko z Sali, odprowadza do szatni i przekazuje opiekunowi. (rodzic składa podpis potwierdzający odbiór dziecka w zeszycie zwolnień).

 

§ 6

 PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1.Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

a. Wyznaczony pracownik bezzwłocznie odizolowuje ucznia do tzw. IZOLATORIUM : Sali nr 126.

b. Osoba ta bezzwłocznie zabezpiecza się w środki ochrony osobistej.

c. Pracownik pozostaje z uczniem utrzymując min. 2 m odległości.

d. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

e. Dyrektor zawiadamia rodziców.

f. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu ucznia dzwoni na 999 lub 112.

 

2.Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID -19 (duszności, kaszel, gorączkę):

a. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia: IZOLATORIUM –Sali nr 126.

b. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się środkami ochrony osobistej.

c. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze  kroki bezpieczeństwa.

 §7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Procedury obowiązują do odwołania.

3. Procedury zostaną uruchomione przez dyrektora z chwilą, gdy:

1) Organ prowadzący:

a. Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.

b. Zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice.

2) PSSE w Puławach wyrazi pozytywną opinię dotyczącą zapisów procedur.

 ……………………………………………………

 (podpis i pieczęć dyrektora)

 

 

 

 

Licznik odwiedzin

2764212
DzisiajDzisiaj611
WczorajWczoraj903
W tym tygodniuW tym tygodniu3361
W tym miesiącuW tym miesiącu27577
RazemRazem2764212
Zalogowani 0

Deklaracja dostępności.

deklaracja dostepnosci

logo png