kk
      Dziennik
   Zastępstwa
images/n1.png

 

Dzieci funkcjonują w świecie, w którym mają łatwy dostęp do różnego rodzaju informacji. Nie zawsze potrafią dokonać selekcji faktów, opinii, czy po prostu odróżnić niesprawdzone wiadomości od stereotypów, czy po prostu plotek. Niestety głos rodzica czasami jest tylko drobnym elementem w szumie tych różnych informacji.  Dlatego lepiej, żeby pierwsze wiadomości na temat na temat płciowości człowieka, dojrzewania, problemów związanych z tym trudnym wiekiem były rzetelne i zostały przekazane w szkole. Przywilej i obowiązek wychowania dzieci mają przede wszystkim rodzice, a następnie szkoła jako instytucja edukująca i wspomagająca w wychowaniu . Tu działania szkoły i rodziców wzajemnie się uzupełniają, przy czym szkoła może być pomocna rodzinie przez wzmacnianie autorytetu rodziców.

Można to czynić w trakcie zajęć lekcyjnych. Lekcje wychowania do życia w rodzinie są ciekawe, dynamiczne i co ważne bezstresowe, bo bez ocen; można dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy związanych nie tylko z dojrzewaniem , ale i i szczerze porozmawiać. Niektóre zagadnienia są realizowane w grupach – osobno dla chłopców i dla dziewcząt.

W klasie czwartej zostaną przekazane następujące informacje:

 1. Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny.
 2. Witaj w domu – funkcje prokreacyjna i opiekuńcza.
 3. Zasady i normy – funkcje wychowawcza i socjalizacyjna.
 4. Miłość, która scala – funkcje – towarzyska i ekonomiczna.
 5. Jesteśmy razem – funkcje kulturowa i ekonomiczna.
 6. Człowiek – istota płciowa.
 7. Przekazywanie życia.
 8. U progu dojrzewania.
 9. Rozwój dziecka w łonie matki.
 10. Intymność.
 11. Obrona własnej intymności.
 12. Koleżeństwo.
 13. Dobre wychowanie.
 14. Internet – świat prawdziwy, czy nieprawdziwy?

W klasie piątej zostaną przekazane następujące informacje:

 1. Gdzie dom, tam serce twoje.
 2. Rodzina – moje okno na świat.
 3. Emocje i uczucia.
 4. Porozmawiajmy.
 5. Okazje do świętowania.
 6. Zaplanuj odpoczynek.
 7. Mądry wybór w świecie gier.
 8. Uprzejmość i uczynność.
 9. Poszukiwany : przyjaciel.
 10. Moje ciało.
 11. Obrona własnej intymności.
 12. Dbam o higienę.
 13. Zdrowy styl życia.
 14. Zrozumieć siebie i innych.

   W klasie szóstej zostaną przekazane następujące informacje:

 1. Z rodziny się nie wyrasta.
 2. Rodzinne wychowanie.
 3. Rozwój ku dojrzałości i odpowiedzialności.
 4. Sztuka rozmowy.
 5. Gdy trudno się porozumieć.
 6. O presji rówieśniczej.
 7. Zarządzanie sobą.
 8. Mój styl to zdrowie.
 9. Dojrzewam do kobiecości i męskości.
 10. Mam swoją godność.
 11. Media – wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie.
 12. Stalking, hejt, cyberprzemoc.
 13. Jak mogę ci pomóc.
 14. Trudności w okresie dojrzewania.

             W klasie siódmej zostaną przekazane następujące informacje:

 1. Rozwój człowieka.
 2. Dojrzałość, to znaczy…
 3. Rozwój fizyczny.
 4. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania.
 5. Pierwsze uczucia.
 6. Przekazywanie życia.
 7. Mężczyzna i kobieta.
 8. Czas oczekiwania.
 9. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo.
 10. Komunikacja w rodzinie.
 11. Zasady dobrego wychowania,
 12. Utrata wolności – zagrożenia chemiczne.
 13. Uzależnienia behawioralne.
 14. Ludzie – drogowskazy.

            W klasie ósmej zostaną przekazane następujące informacje:

 1. Budowanie relacji międzyosobowych.
 2. Na początek – zakochanie.
 3. O etapach i rozwojach miłości.
 4. Rozwój psychoseksualny człowieka.
 5. Seksualność człowieka.
 6. Przedwczesna inicjacja seksualna – skutki.
 7. Choroby przenoszone drogą płciową.
 8. AIDS.
 9. Metody rozpoznawania płodności.
 10. Planowanie rodziny.
 11. Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka.
 12. Inicjacja seksualna – czy warto czekać?
 13. Dojrzałość do małżeństwa.
 14. Wobec choroby, cierpienia i śmierci.

Małgorzata Bachanek

LISTA SŁÓW DO LITEROWANIA:

Klasy IV-VI

Actor, right, air, airport, glass, salt ,glue, science, scissors, April, September, astronaut, shelf, August, autumn, heavy, bicycle, biscuit, horrible, bookshop, hour, husband, soap, bridge, ill, important, brush, interesting, January, job, space, journalist, speak, butter, July, butterfly, castle, language, station, cave , later, cheap, chemist, chocolate, straight, letter, strange, Christmas, subject, competition, lovely, magazine, cookie, married, surname, dangerous, meal, mechanic, medicine, decide, telephone, thank, dictionary, minute, theatre, dinosaur, dry, money, time, together, museum, toilet, newspaper ,tomorrow, noisy, November, October, everywhere, umbrella, excellent, excited, quarter, expensive, queen, uniform, university usually photographer, warm, pilot, wife, finish, fire, pocket, winter, fire,wood, postcard, post office, foggy forget, fork, fridge, ready, remember, fur, restaurant, future, rich, address, sometimes, afraid, soup, stomach, balcony, headache, holiday, swimming ,pool, better, hungry, leaf, boring, idea, library, bottle, island, temperature, terrible, moon, moustache, clever, teeth, toothache, coffee, towel, opposite, vegetable, pirate, dance, waterfall, daughter, present, weather, difficult, dolphin, rainbow, dream, windy ,sandwich, famous, field.

Klasy VII-VIII

Actor, geography, right, air, airport, glass, salt ,glue, science, scissors, April, guess, September,astronaut, happen, shelf, August, autumn, believe, heavy, bicycle, biscuit ,horrible, bookshop, hour, husband, soap, bridge, ill, important, someone, brush, interesting, business, January, businessman,job, space, journalist, speak, butter, July, butterfly ,knife, castle, language, station, cave ,century,later, cheap, chemist, chocolate, straight, letter, strange, Christmas, subject, competition, lovely,suddenly, conversation, magazine, cookie ,married, surname ,dangerous,, meal, mechanic, swing,medicine, decide, telephone, thank, dictionary, minute, theatre, dinosaur, dry, money, time,together, museum, toilet, newspaper ,tomorrow, noisy, November, October, everywhere, umbrella,excellent, excited, quarter, expensive, queen, uniform, university usually photographer, warm, pilot,whistle, wife, finish ,pocket, winter, fire, station ,wood, postcard, post office, prefer, foggy, forget, push, fork, fridge, ready, remember, fur, restaurant, future, rich, address, sometimes, afraid,soup, stomach, balcony, headache, holiday, swimming ,pool, better, laugh, hungry, leaf, boring, idea,library bottle, invite, island, temperature, terrible, moon, moustache, thirsty ,clever, teeth,toothache, coffee, towel, opposite, vegetable, pirate dance, waterfall, daughter, difference, present,weather, difficult, dolphin, rainbow ,whale, dream, windy ,sandwich, famous, field, comfortable, Portuguese.

Zapraszamy do zapoznania się z godzinami dostępności nauczycieli w r.szk. 2022/2023

PLIK PDF

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. Ks. G. Piramowicza w Kurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkurow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 2020-09-22 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: .

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej .

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: dyr. Włodzimierz Żurkowski.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
telefon: 81 8811018. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Lubelskiej, prowadzą do niego schody, oraz podjazd dla niepełnosprawnych od strony dawnego budynku gimnazjum. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę dla niepełnosprawnych..

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Licznik odwiedzin

2764216
DzisiajDzisiaj615
WczorajWczoraj903
W tym tygodniuW tym tygodniu3365
W tym miesiącuW tym miesiącu27581
RazemRazem2764216
Zalogowani 0

Deklaracja dostępności.

deklaracja dostepnosci

logo png