Start
      Dziennik
   Zastępstwa
images/n1.png

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. Ks. G. Piramowicza w Kurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkurow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • możliwość powiększenia liter
  • podświetlane linki
  • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 22-09-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej .

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: dyr. Włodzimierz Żurkowski.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
telefon: 81 8811018. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Lubelskiej, prowadzą do niego schody, oraz podjazd dla niepełnosprawnych od strony dawnego budynku gimnazjum. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę dla niepełnosprawnych..

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Zespół Szkolno – Przedszkolny

Szkoła Podstawowa im. Ks. G. Piramowicza w Kurowie

ul. Lubelska 16, 24-170 Kurów

tel. 818811018, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Rodziców: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Procedury obowiązujące w naszej szkole pobierz TUTAJ

1. Uchwała  nr 1/2020 - w sprawie zmian Statutu Szkoły Podstawowej w Kurowie.

 

 

2. Uchwała  nr 2/2020 - w sprawie zmian Statutu Szkoły Podstawowej w Kurowie.

 

Szkolny Program Profilaktyki pobierz TUTAJ

Szkolny Program Wychowawczy pobierz TUTAJ

 

Statut Zespołu Szkolno przedszkolnego w Kurowie - pobierz TUTAJ


Statut Szkoły Podstawowej w Kurowie pobierz TUTAJ

 

 

 

Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kurowie ubezpieczeni są
w roku szkolnym 2019/2020 w firmie COMPENSA.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia.

Opis ubezpieczenia szkolnego

Zakres ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

Obowiązek informacyjny

Karta produktu

 

AVIVA dla uczniów i przedszkolaków

 

 

Oświadczenie dla opiekunów

 

Zgłoszenie wypadku AVIVA do druku

 

OWU Grono

 

Zarządzenie nr 4/02/2020 z dnia 19.02.2020 r. Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kurowie w sprawie wyznaczenia Inspektora danych Osobowych

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Klauzula informacyjna przesłanka przepis prawa

 


 

Klauzula informacyjna przesłanka umowy

 

 

Klauzula informacyjna przesłanka zgoda

 

 

KLAUZULA ZGODY rozpowszechnianie wizerunku

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kurowie w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

 

 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kurowie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

Obowiązek informacyjny

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Szkoły w Kurowie w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

Zarządzenie nr 3 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych

Licznik odwiedzin

1688226
DzisiajDzisiaj1459
WczorajWczoraj1982
W tym tygodniuW tym tygodniu9332
W tym miesiącuW tym miesiącu9332
RazemRazem1688226
Zalogowani 0

Deklaracja dostępności.

deklaracja dostepnosci