Strona projektu "Angielski dla każdego"
Counter
17665
Visit Today : 12
Visit Yesterday : 9
This Month : 85

Zofia` Kamińska - Dobrzyńska

Angielski dla każdego”- realizujemy projekt Erasmus Plus

W Szkole Podstawowej w Kurowie wdrażany jest projekt „Angielski dla każdego” w ramach programu Erasmus Plus.

Nauczyciele realizują z uczniami wiele ciekawych zadań podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych. Co to oznacza w praktyce?
W coraz większym zakresie nowe technologie i j. angielski wykorzystywane są na lekcjach matematyki u p. Aliny Paneckiej. Nauczycielka wzięła udział w szkoleniu„ „Tydzień z appkami” i poznała aplikacje pozwalające w ciekawy sposób organizować pracę na lekcji oraz prezentować jej rezultaty. Uczniowie pod okiem nauczycielki korzystają z aplikacji, przygotowują słowniczek terminów matematycznych
w języku polskim i angielskim „I love maths” i są w trakcie wydania ebooka. Prace uczniowskie są na bieżąco prezentowane na gazetce ściennej w pracowni matematycznej.

Dzięki szkoleniu „Tydzień z tablicą interaktywną” nauczycielka poznała Open Sankore -oprogramowania do tablic multimedialnych, które wykorzystuje w codziennej pracy z uczniami. Jej uczniowie sami tworzą np. gry dydaktyczne.
Z zainteresowaniem odkodowują treści matematyczne zaszyfrowane za pomocą kodu graficznego QR code. Bawią się i uczą jednocześnie.

Na lekcjach informatyki u p. Sylwestra Byzdry uczniowie zostali zapoznani z podstawami grafiki wektorowej. Do tej pory zajmowali się głównie przetwarzaniem grafiki bitmapowej. Na jednej z konferencji informatycznych nauczyciel informatyki zapoznał się z programem YOUIDRAW ( rozbudowanym programem w wersji online, służącym do edycji grafiki wektorowej). Przetłumaczył, z dostępnej wersji angielskiej na język polski, cykl lekcji prezentujących program YOUIDRAW oraz umieścił je na szkolnej platformie e-learningowej.
Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega grafika wektorowa i dlaczego w wielu zastosowaniach jest zdecydowanie lepsza od grafiki wykorzystującej bitmapy.

W trakcie zajęć rozwijających zainteresowania, nabyli umiejętności tworzenia, edytowania, formatowania kształtów, posługiwania się podstawowymi, najczęściej wykorzystywanymi poleceniami i narzędziami programu, wykorzystania bardziej skomplikowanych poleceń i narzędzi programu oraz tworzenia grafik wektorowych na podstawie obrazów.

Efekty pierwszych prób z wykorzystaniem grafiki wektorowej zamieszczone są na szkolnej stronie internetowej w zakładce BLOGI.

W klasie III a p. Agnieszka Pękala wykorzystuje nowe technologie i zdobytą na kursach j. angielskiego wiedzę podczas zajęć informatyki i kodowania.

Kodowanie i programowanie to rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć uczeń doskonali podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagę, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową. Dodatkowo zajęciom towarzyszy spora dawka ruchu i częste zmiany aktywności. W takich naturalnych, edukacyjnych i zabawowych sytuacjach uczniowie poznają i utrwalają słówka i zwroty w języku angielskim. W czasie działań łatwiej „przemycać” elementy językowe, a dzieci otrzymują więcej bodźców językowych, co przekłada się na coraz lepszą znajomość języka.

Wiele miejsca w projekcie nauczyciele poświęcają realizacji treści kulturowych.

Podczas zajęć z p. Zofią Kamińską -Dobrzyńską w klasie II b, V a,V b, VI b i VII b uczniowie obejrzeli prezentację o Malcie i ciekawostkach związanych z jej tradycją.

W ramach działań projektowych, z wykorzystaniem programu do tworzenia kalendarzy, powstał kalendarz prezentujący kraje anglojęzyczne w Europie. Ilustracje przedstawiające m.in. wieżę zegarową z dzwonem Big Ben w Londynie, potwora Nessie z Loch Ness, koniczyny za pomocą której św. Patryk wyjaśnił ideę trójcy świętej czy wykuszy na Malcie wykonali uczniowie. Wykorzystane w kalendarzu zdjęcia pochodzą w większości ze zbiorów nauczycieli. Dodatkiem do kalendarza są teksty, pomocne uczniom w poznaniu kultury europejskich krajów anglojęzycznych, wykorzystywane podczas zajęć.

Nad całością działań czuwa koordynator projektu p. Lucyna Próchniak, która realizuje na lekcjach w klasie V a innowację pedagogiczną polegająca na zastosowaniu metody CLIL( Content and Language Integrated Learning). CLIL to metoda dotycząca zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Jej uczniowie realizują wiele zadań pod hasłem „Let’s discribe the World in English”. 17 marca odbył się – Dzień Irlandzki- Saint Patrick’s Day, którego celem było przybliżenie i doświadczenie elementów kultury i tradycji krajów anglojęzycznych. Powstałe w trakcie zajęć barwne i pomysłowe prace są eksponowane na szkolnej gazetce ”English corner”. Na tej gazetce są prezentowane na bieżąco różne prace uczniów, które wykonują jako zadania dla chętnych z języka angielskiego.

Na zajęciach kształtujących kreatywność uczniowie realizują cykl lekcji terenowych pt. „Zawody”, zwiedzają różne miejsca na terenie miejscowości, poznają nowe nazwy miejsc
i zawodów w języku angielskim oraz utrwalają już poznane. W kwietniu planowana jest lekcja otwarta dla rodziców i nauczycieli na ten temat.

To kilka przykładowych działań podejmowanych w ramach realizacji projektu
i skierowanych do uczniów.

Część działań adresowanych jest do nauczycieli. Uczestnicy projektu przygotowali prezentacje multimedialne promujące korzystanie z platformy edukacyjnej eTwinning
pt.: „Obsługa platformy eTwinning”, zachęcające do udziału w projektach Erasmus Plus
i sprawozdawcze na temat odbytych szkoleń na Malcie w ramach projektu „Angielski dla każdego” pt’ „Angielski dla każdego na Malcie”oraz informujące o europejskich systemach edukacyjnych pt.:„Wybrane systemy edukacyjne w Europie”

Udział w projekcie jest ważnym etapem w życiu naszej szkoły. Z pewnością zajęcia są interesujące i inspirujące dla uczniów, uczą umiejętności komunikowania się, współpracy, samodzielności, kreatywności i przyczyniają się do wzrostu motywacji do nauki. Nauczycieli zachęcają do rozwijania swoich pasji i motywują do szerszego włączania się do działań w szkole oraz planowania i realizowania ciekawych europejskich projektów.

Uczestnicy projektu:

koordynator- Lucyna Próchniak,
Zofia Kamińska-Dobrzyńska, Alina Panecka,
Agnieszka Pękala, Sylwester Byzdra

Wykorzystujemy najnowsze technologie i różne środki przekazu

Program eTwinning funkcjonuje w Polsce już ponad 10 lat, promując współpracę szkół z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) oraz realizując różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zapewnia pomoc i narzędzia niezbędne do nawiązania bezpiecznego partnerstwa online i realizacji międzynarodowych projektów.

Program eTwinning daje wiele korzyści zarówno nauczycielom, jak

i uczniom poprzez wspieranie rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych. Elastyczna formuła pozwala zintegrować projekt eTwinning
z programem nauczania i gwarantuje nabywanie nowych kompetencji
w sposób atrakcyjny dla młodych ludzi. Ponadto eTwinning oferuje różnorodne szkolenia, dzięki którym nauczyciele mogą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu.

W okresie od lipca 2017 do stycznia 2018 r. nauczyciele naszej szkoły, którzy biorą udział w projekcie „Angielski dla każdego”, uczestniczyli
w różnorodnych kursach organizowanych przez Fundację Rozwoju Edukacji.

Zofia Kamińska-Dobrzyńska wzięła udział w szkoleniu „Jak uczestniczyć w programie eTwinning?” Celem było poznanie zasad realizacji programu eTwinning, narzędzi do komunikacji i tworzenia materiałów w projektach międzynarodowych oraz praktycznego użycia platformy Moodle i portalu eTwinning.
Ukończyła również „Tydzień z fotoedycją”, zapoznający z narzędziami
i funkcjonalnością programów do edycji zdjęć cyfrowych na potrzeby projektu międzynarodowego.

Alina Panecka brała udział w szkoleniu„Tydzień z appkami”. Celem było poznanie aplikacji pozwalających partnerom projektów eTwinningowych organizować swoją pracę i prezentować jej rezultaty.

Kolejny kurs „Tydzień z uczeniem się poza klasą szkolną” poszerzył warsztat pracy nauczyciela o nowe metody zajęć poza klasą szkolną.

Agnieszka Pękala odbyła szkolenie „ Jak zrealizować dobry projekt eTwinning?” w celu przygotowanie do realizacji dobrych projektów eTwinning poprzez poznanie informacji i zasad udziału w programie eTwinning.

Lucyna Próchniak brała udział w szkoleniu„Tydzień z narzędziami Google dla nauczycieli języków obcych”. Poznała sposoby praktycznego wykorzystania narzędzi Googl Mapy, Moje Mapy, Kalendarz, You Tube
i Witryna oraz tworzenie materiałów do wykorzystania w pracy nauczyciela i projektach eTwinning.

Szkolenie „Tydzień z narzędziami ułatwiającymi zbieranie, organizowanie
i udostępnianie informacji z sieci” miał na celu zapoznanie z programami ułatwiającymi zbieranie, organizowanie i udostępnianie zasobów internetowych.

Sylwester Byzdra ukończył szkolenie „Tydzień z eTwinningiem”, dzięki któremu poznał zasady i założenia uczestnictwa w programie eTwinning.

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymali certyfikaty wystawione przez Krajowe Biuro eTwinning.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-4.png

Wykorzystujemy najnowsze technologie i różne środki przekazu

Program eTwinning funkcjonuje w Polsce już ponad 10 lat, promując współpracę szkół z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) oraz realizując różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zapewnia pomoc i narzędzia niezbędne do nawiązania bezpiecznego partnerstwa online i realizacji międzynarodowych projektów.

Program eTwinning daje wiele korzyści zarówno nauczycielom, jak

i uczniom poprzez wspieranie rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych. Elastyczna formuła pozwala zintegrować projekt eTwinning z programem nauczania i gwarantuje nabywanie nowych kompetencji w sposób atrakcyjny dla młodych ludzi. Ponadto eTwinning oferuje różnorodne szkolenia, dzięki którym nauczyciele mogą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu.

W okresie od lipca 2017 do stycznia 2018 r. nauczyciele naszej szkoły, którzy biorą udział w projekcie „Angielski dla każdego”, uczestniczyli
w różnorodnych kursach organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Zofia Kamińska-Dobrzyńska wzięła udział w szkoleniu „Jak uczestniczyć w programie eTwinning?” Celem było poznanie zasad realizacji programu eTwinning, narzędzi do komunikacji i tworzenia materiałów w projektach międzynarodowych oraz praktycznego użycia platformy Moodle i portalu eTwinning.
Ukończyła również „Tydzień z fotoedycją”, zapoznający z narzędziami i funkcjonalnością programów do edycji zdjęć cyfrowych na potrzeby projektu międzynarodowego.

Alina Panecka brała udział w szkoleniu„Tydzień z appkami”. Celem było poznanie aplikacji pozwalających partnerom projektów eTwinningowych organizować swoją pracę i prezentować jej rezultaty.

Kolejny kurs „Tydzień z uczeniem się poza klasą szkolną” poszerzył warsztat pracy nauczyciela o nowe metody zajęć poza klasą szkolną.

Agnieszka Pękala odbyła szkolenie „ Jak zrealizować dobry projekt eTwinning?” w celu przygotowanie do realizacji dobrych projektów eTwinning poprzez poznanie informacji i zasad udziału w programie eTwinning.

Lucyna Próchniak brała udział w szkoleniu„Tydzień z narzędziami Google dla nauczycieli języków obcych”. Poznała sposoby praktycznego wykorzystania narzędzi Googl Mapy, Moje Mapy, Kalendarz, You Tube i Witryna oraz tworzenie materiałów do wykorzystania w pracy nauczyciela i projektach eTwinning.

Szkolenie „Tydzień z narzędziami ułatwiającymi zbieranie, organizowanie i udostępnianie informacji z sieci” miał na celu zapoznanie z programami ułatwiającymi zbieranie, organizowanie i udostępnianie zasobów internetowych.

Sylwester Byzdra ukończył szkolenie „Tydzień z eTwinningiem”, dzięki któremu poznał zasady i założenia uczestnictwa w programie eTwinning.

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymali certyfikaty wystawione przez Krajowe Biuro eTwinning.

Nauczyciele-uczestnicy projektu szkolili się na Malcie

 

Pięcioro nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Kurowie, w ramach projektu Erasmus Plus „Angielski dla każdego”, od 16 do 27 lipca uczestniczyło w międzynarodowych szkoleniach metodyczno-językowych w Link School of English w Swieqi.

Przygotowania

– Po pierwszym pobycie na zagranicznym szkoleniu w Wielkiej Brytanii 4 lata temu, chciałam kontynuować tę formę szkoleń. Nie jest łatwo napisać dobry projekt, który byłby zaakceptowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus Plus. Wymaga to ogromu pracy, czasu, determinacji. Po kilku miesiącach starań wysiłki zostały docenione. Nasz projekt „Angielski dla każdego” zaakceptowano do realizacji – mówi Lucyna Próchniak, koordynator projektu. – W pracy nad koncepcją projektu zależało mi na stworzeniu czegoś „skrojonego” na potrzeby naszej szkoły. Chciałam zaangażować nauczycieli, nie tylko językowców, do podjęcia wyzwania, jakim było szkolenie zagraniczne, aby w przyszłości mogli stosować elementy języka angielskiego w swojej pracy zawodowej. Podjęło się go 5 nauczycieli.

O projekcie

W projekcie biorą udział: Lucyna Próchniak – nauczyciel przyrody i angielskiego, Agnieszka Pękala – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Zofia Kamińska-Dobrzyńska – logopeda z kwalifikacjami do nauczania angielskiego w klasach młodszych, Alina Panecka – nauczyciel matematyki oraz Sylwester Byzdra – nauczyciel informatyki. Ideą projektu jest rozwój profilu zawodowego nauczycieli poprzez wzrost kompetencji językowych kadry oświatowej: językowców i nauczycieli innych przedmiotów, w celu zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów. Termin szkoleń został zaplanowany w czasie wolnym od zajęć szkolnych tak, by nauczyciele i uczniowie mogli bez przeszkód realizować plan dydaktyczny.

Szkolenia na Malcie
Nauczyciele wybrali szkolenia na Malcie, ponieważ ten najmniejszy kraj Unii Europejskiej, położony na wyspach Morza Śródziemnego, słynie z organizacji wielu kursów językowych, przeznaczonych zarówno dla młodzieży, dorosłych oraz różnych grup zawodowych, w tym dużej grupy nauczycieli z całego świata. Malta była przez 164 lata częścią Imperium Brytyjskiego. Dziś angielski jest tu wszechobecny.

Uczestnicy odbyli dwutygodniowe kursy: „Doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli z wykorzystaniem koncepcji i metod CLIL (Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo-Językowego)”, „Doskonalenie zawodowych umiejętności językowych nauczycieli i praktyczne wykorzystanie TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych)” oraz „Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim”.

Kultura Malty

Poza szkoleniami nauczyciele znaleźli czas na poznawanie kultury tego urokliwego kraju. Domy z żółtego piaskowca, spalona słońcem trawa i ogrody z kaktusami to charakterystyczny krajobraz Malty, kontrastujący z polskim pejzażem. W środku domów mieszkalnych dominował marmur i płytki sprawiające wrażenie chłodu. Wśród wielu odwiedzanych miejsc znalazła się Mdina (Miasto Ciszy) – pierwsza stolica Malty i obecna – Valletta – najmniejsza i najbardziej nasłoneczniona stolica Europy, najpiękniejszy bastion i jednocześnie – Europejska Stolica Kultury 2018. Od strony morza otaczają ją mury obronne. Miasto ma wiele urokliwych, wąskich uliczek, które wznoszą się ku górze, by za chwilę prowadzić w dół. Piękną i charakterystyczną cechą kamienic są tu kolorowe wykusze.

              


– Zachwyciła nas Błękitna Laguna na wyspie Comino, plaża z pomarańczowym piaskiem w Ramla Bay, cudowne klify i jaskinie na wyspie Gozo oraz księżycowy krajobraz w Zatoce św. Pawła – opowiada Zofia Kamińska-Dobrzyńska.

Podczas ostatniego weekendu odbyła się wycieczka na Sycylię. Podziwiano cudowne widoki morza, gór i krętych ścieżek w Taorminie oraz najwyższy w Europie stożek wulkaniczny Etna.

Nie zabrakło też degustacji maltańskich potraw, np. pastizzi – przysmaku z ciasta francuskiego najczęściej z nadzieniem serowym (ricotta) lub musem groszkowym, „maltese plater” – talerza pełnego smaków czy bruschetty, czyli skropionych oliwą grzanek z kromek razowego pieczywa z pomidorami, bazylią i czosnkiem.

Z pełnym przekonaniem polecamy innym nauczycielom tak intensywną formę doskonalenia zawodowego. Zagraniczne szkolenia dają duże możliwości zdobycia nowej wiedzy i wymiany doświadczeń między nauczycielami z różnych krajów. Warto z nich korzystać! – przekonuje koordynator projektu.

Efekty szkoleń

Dzięki zdobytym przez uczestników szkoleń umiejętnościom w nowym roku szkolnym uczniowie wezmą udział w różnych działaniach związanych z projektem. Będą to zajęcia pozalekcyjne, pojawią się nowe metody i narzędzia pracy na lekcjach (metoda CLIL, nowe wykorzystanie narzędzi TIK), konkursy, zajęcia terenowe, wystawy, prezentacje dla młodszych kolegów, prowadzenie blogów itp.

Opinie uczestników

Wybrałam kurs CLIL (Zintegrowane Nauczanie Językowo-Przedmiotowe), ponieważ jako nauczyciel języka angielskiego zamierzam tę metodę wprowadzić na dodatkowych zajęciach rozwijających kreatywność uczniów. Dzięki niej uczniowie przyswajają wiedzę o świecie po angielsku. W praktyce oznacza to, że w sposób naturalny uczą się języka. Ta forma szkoleń jest mniej rozpowszechniona w środowiskach wiejskich. Stanowi to niepowtarzalną szansę na weryfikację dotychczasowej wiedzy, zdobycie nowych doświadczeń, porównanie systemów edukacyjnych w Europie, a przede wszystkim przełamywanie różnych barier.

Lucyna Próchniak

Wybrałam kursy: „Doskonalenie zawodowych umiejętności językowych nauczycieli i praktyczne wykorzystanie TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych)”
oraz „Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim”.

Szczególnie interesujące są dla mnie zajęcia pokazujące, jak wykorzystać na zajęciach nowe technologie. 17 lipca przypadał Międzynarodowy Dzień Emotikona. Z tej okazji rozwiązywaliśmy zadania z wykorzystaniem bardzo popularnych obrazków, powstałych ze znaków interpunkcyjnych ułożonych tak, by przypominały wyrażane przez nas emocje. Wyszukiwaliśmy teksty dla uczniów i projektowaliśmy nasze własne emotki.

Zaskoczyła mnie tematyka zajęć dotyczących kultury Malty. Rozmawialiśmy o mrocznej turystyce (dark tourism), czyli odwiedzaniu miejsc masakr, morderstw, katastrof, grobów idoli czy pól bitewnych. Oglądaliśmy zdjęcia nawiedzonych miejsc na Malcie, które przyciągają turystów. Słuchaliśmy legend o maltańskich stworach z koszmarów. Najsympatyczniejszym z nich jest Imp – chochlik, który chowa lub przestawia drobne rzeczy, jest też sprawcą przejęzyczeń.

Zofia Kamińska- Dobrzyńska

Wspólnie z Agnieszką i Aliną uczestniczyłem w kursie: „Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim”. Kontakt z żywym językiem w tej szkole spowodował, że płynniej mówię i piszę po angielsku. Bez żadnego problemu jestem w stanie uzyskać odpowiedź na pytania, które zadaję. Dzięki temu aktywnie uczestniczę w anglojęzycznych forach dyskusyjnych i nawiązuję kontakty z przyjaciółmi z innych krajów. Zdobyte umiejętności wykorzystam zarówno przy rozwijaniu strony internetowej szkoły, jak i podczas pracy z uczniami. Bez żadnych obaw mogę również korzystać z anglojęzycznych platform.

Sylwester Byzdra

Zanim tu przyjechałam, w ramach tego samego projektu, odbyłam półroczny kurs angielskiego w Polsce. Zastanawiałam się, czy dam sobie radę. Obawy okazały się bezpodstawne. Miałam wyjątkową okazję uczyć się języka w kraju, gdzie wszyscy mówią po angielsku. Tak naprawdę uczyłam się 24 godziny na dobę. Osłuchiwałam się z językiem na ulicy, w sklepie, w autobusie, podczas posiłków. Zakwaterowanie u angielskiej rodziny sprzyjało konwersacjom na temat życia codziennego. Kurs, który wybrałam, zapewnił mi rozwój umiejętności językowych i komunikacyjnych oraz współpracę w międzynarodowej grupie. Byli ze mną Włosi, Hiszpanie, Rosjanie, Niemcy i Kolumbijczyk.

Alina Panecka

Wyczekiwany przez nas wyjazd na Maltę okazał się pewnego rodzaju testem znajomości angielskiego. Wyuczony język książkowy ma w rzeczywistości niewiele wspólnego z językiem codziennym. Ogromną barierą była dla mnie wymowa, jednak konieczność komunikowania się na wyspie sprawiła, że byłam w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji, nawiązać rozmowę w sklepie, restauracji, w środkach komunikacji oraz z gospodarzami domu.
Moim zdaniem, konwersacje są jedną z najlepszych form zajęć językowych w szkole. Pokonanie bariery mówienia po angielsku to dla mnie najważniejszy cel podróży na Maltę. Nawiązane kontakty będą pomocne podczas współpracy w realizacji kolejnych projektów eTwinning lub Erasmus Plus w przyszłości.

Agnieszka Pękala

Uczestnicy projektu Erasmus Plus „Angielski dla każdego”

Europejski klimat w Szkole Podstawowej w Kurowie

Nadszedł czas podsumowania projektu „Dobre nasiono-dobry zbiór”

Był to trafny wybór i wspaniałe wyzwanie dla szkolnej społeczności.

Samodzielne hodowanie roślin z nasion to świetna przygoda, radość i ukłon w stronę przyrody.

Projektowe aktywności absorbowały uczniów i nauczycieli,  wzbogacały doświadczenia
oraz wyzwalały kreatywność.

Zadania wykonywane w międzynarodowym towarzystwie sprawiały, że poczuliśmy się jak w europejskiej rodzinie, której bliski jest temat przyrody i ekologii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie, współpracę i wymianę doświadczeń.

Szkolnym koordynatorem projektu była p. Lucyna Próchniak.

Projekt realizowały:klasa IV a z wychowawczynią p. Lucyną Próchniak i klasa II a z wychowawczynią
p. Agnieszką Pękalą.

Do działań włączyli się nauczyciele z naszej szkoły, biorący udział w projekcie Erasmus +.

Projekt eTwinning „Dobre nasiono- dobry zbiór”, to duży międzynarodowy projekt
o tematyce przyrodniczej skupiający 30 europejskich szkół, pod przewodnictwem doświadczonego koordynatora ze szkoły w Grecji. Uczestnictwo zobowiązywało do podejmowania systematycznych działań oraz publikowaniu ich rezultatów w języku angielskim na platformie Twinspace,
przy zastosowaniu różnych narzędzi nowoczesnych technologii. Dwie klasy naszej szkoły brały czynny udział, doraźnie włączali się również uczniowie innych klas. Rezultaty działań były prezentowane
w zasięgu europejskim na platformie Twinspace oraz na terenie naszej szkoły, w formie relacji
na stronie internetowej szkoły, happeningu na terenie szkoły- „Targowisko”, instalacji artystycznej „Wiosenne banery”, na gazetce językowej „English Corner”, gazetce szkolnej klas młodszych
oraz gazetkach klasowych klasy IV A i II A. Dzieci wykonywały prace plastyczne, robiły zdjęcia
oraz krótkie filmiki, sadziły rośliny, zbierały materiały roślinne, zdobywały wiedzę przyrodniczą.

Na początku projektu brały udział w wideorozmowie z uczniami szkoły greckiej. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wymieniły karty świąteczne własnoręcznie wykonane z kilkoma europejskimi szkołami. Uczestniczyły w warsztatach piekarskich „Od nasionka do bochenka” w piekarni
w Kraczewicach Prywatnych- XI 2017 oraz w
warsztatach dietetycznych „ Każdy kęs ma swój sens”
o tematyce zdrowotnej, na których położony był nacisk na rolę owoców i warzyw dla zdrowia i dobrej kondycji organizmu- III 2018.

W maju 2018 wiele szkół partnerskich uczestniczyło w jubileuszu 175-lecia innej szkoły z Polski, będącej uczestnikiem projektu. W tym celu wystosowane zostały życzenia okolicznościowe również
w imieniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły, za co otrzymaliśmy równie uroczyste podziękowanie.

Dwie uczennice klasy IV A zaprojektowały logo, które zostało zamieszczone na platformie Twinspace
w ramach konkursu na
logo projektu. Rozstrzygnięcie nastąpi na zakończenie projektu.

Na podsumowanie, zaangażowani uczniowie otrzymali na apelu szkolnym dyplomy
w języku angielskim zaprojektowane przez koordynatorów projektu.

W okresie wakacyjnym planowana jest prezentacja działań projektu „Dobre nasiono-dobry zbiór” podczas gminnych dożynek.