Start
images/zaloba/z1.jpg

2 października odbył się szkolny konkurs wiedzy o krajach europejskich
„Jestem Europejczykiem”.
Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na przykładowe pytania konkursowe.

8. Mianem ,,Beneluxu” określamy:
a) Irlandię i Wielką Brytanię
b) Niemcy i Polskę
c) Belgię, Holandię i Lu
ksemburg

 

 Informacja dla rodziców

    Przypominamy, iż istnieje możliwość przystąpienia naszej szkoły do projektu „Profilaktyka nadwagi i otyłości” realizowany przez Stowarzyszenie „Klub XXI wieku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20114-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11,3 Usługi społeczne i zdrowotne.

    Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018r. do 29.02.2020r. i skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się
3 września 2018 r.

8.00  MSZA ŚWIĘTA

9.00 INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
(W  SALI GIMNASTYCZNEJ BYŁEGO GIMNAZJUM) 

PO CZĘŚCI OFICJALNEJ ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA
Z WYCHOWAWCAMI W KLASACH.

Z powodu prac remontowych będzie tymczasowo zamknięte wejście do szatni w budynku szkoły podstawowej. 
Prosimy o korzystanie z wejścia w budynku byłego gimnazjum.

Za niedogodności przepraszamy !

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

                01.09.2018 r. -15.09.2018 r.

              Dla słuchaczy kolegiów języków obcych, kolegiów

       pracowników służb społecznych:

                                 01.09.2018 r.-15.10.2018 r.

 Wnioski można pobrać w Szkole Podstawowej
w Kurowie, II piętro pokój nr 2 .

 
 

Nadszedł czas podsumowania projektu „Dobre nasiono-dobry zbiór”

Był to trafny wybór i wspaniałe wyzwanie dla szkolnej społeczności.

Samodzielne hodowanie roślin z nasion to świetna przygoda, radość i ukłon w stronę przyrody.

Projektowe aktywności absorbowały uczniów i nauczycieli,  wzbogacały doświadczenia
oraz wyzwalały kreatywność.

Zadania wykonywane w międzynarodowym towarzystwie sprawiały, że poczuliśmy się jak w europejskiej rodzinie, której bliski jest temat przyrody i ekologii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie, współpracę i wymianę doświadczeń.

Szkolnym koordynatorem projektu była p. Lucyna Próchniak.

Projekt realizowały:klasa IV a z wychowawczynią p. Lucyną Próchniak i klasa II a z wychowawczynią p. Agnieszką Pękalą.

Zapraszamy do zapozania się z działaniami realizowanymi w ramach projektu w roku szkolnym 2017/18.

 

http://spkurow.pl/nowa/angielski/2017/11/13/good-seed-makes-a-good-crop/

Więcej o działaiach w zakładce  Erasmus+

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Lublinie

Sprawozdanie z działań realizowanych przez Szkołę Podstawową
w Kurowie w ramach dotacji na zadania z zakresu edukacji ekologicznej trwających
od 1 marca do 30 czerwca 2018 r.
finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Urząd Gminy w Kurowie.

Jednym z podstawowych zadań naszej szkoły jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna krzewiona wśród społeczności szkolnej o charakterze środowiskowymi nie tylko. Chcemy, aby ta edukacja wpływała na poziom świadomości i kultury ekologicznej dzieci, młodzieży i lokalnego społeczeństwa. Podejmując różnorodne formy działań proekologicznych na terenie szkoły i naszej gminy pragniemy zaszczepić we wszystkich te idee.
Do działań organizowanych przez szkołę zaliczamy: akcje środowiskowe, konkursy szkolne i pozaszkolne, imprezy edukacyjno-rozrywkowe o zasięgu gminnym , powiatowym i wojewódzkim, zajęcia pozalekcyjne Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.
Dzięki dotacji z WFOŚiGW w Lublinie i z Urzędu Gminy w Kurowie mogliśmy zapewnić uczniom edukację ekologiczną poprzez różne formy jej realizacji, za co serdecznie dziękujemy.